Förlänga uppsägningstiden efter uppsägning?

2020-05-27 i Hyresrätt
FRÅGA
Min dotter har sagt upp sin lägenhet, och har 3 månaders uppsägningstid. Nu vill hyresvärden förlänga ytterligare 3 månader för att han tycker hon är besvärlig.Får man göra så?Mvh Annika Torp
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att hyresvärden vill förlänga uppsägningstiden med ytterligare tre månader. Din fråga aktualiserar reglerna i 12 kap jordabalken (JB).

Hyresavtal som gäller för obestämd tid ska sägas upp för att upphöra att gälla. Hyresavtal som är ingångna för bestämd tid upphör som utgångspunkt att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat avtalats. Har dock hyresförhållandet varat mer än nio månader i följd, ska avtalet alltid sägas upp för att upphöra att gälla (12 kap 3 § JB). Utgångspunkten är att den avtalade uppsägningstiden gäller (12 kap 4 § JB).

En uppsägning ska vara skriftlig om hyresförhållandet varat längre än tre månader i följd vid den tidpunkt då uppsägningen sker. Uppsägning får dock, utom i vissa fall, vara muntlig, om det är hyresgästen som säger upp avtalet för upphörande och hyresvärden lämnar ett skriftligt erkännande av uppsägningen. Uppsägning ska ske hos den som är behörig att ta emot hyra på hyresvärdens vägnar (12 kap 8 § JB).

I ditt fall

Om din dotter sagt upp hyresavtalet på rätt sätt och beaktat den uppsägningstid som gäller för avtalet ska hyresavtalet upphöra att gälla. Hyresvärden kan inte förlänga uppsägningstiden med ytterligare tre månader eftersom han anser att din dotter är besvärlig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?