Förfalskad sjuksköterskelegitimation

FRÅGA
Hej,Jag har gjort en otroligt dum grej! Jag har förfalskat ett bevis om legitimation som sjuksköterska. "Jobbat" som sjuksköterska i 5 månader innan det upptäcktes av min arbetsgivare. Vad för straff kan jag få? Jag vet att jag gjort totalt fel och jag tar på mig allt, är även dömd innan till dagsböter pga stöld.
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Utifrån den information du lämnat tolkar jag det som att du skulle kunna dömas för grovt bedrägeri. Genom att vilseleda arbetsgivaren om dina meriter har du blivit anställd. Anställningen har inneburit en fördel för dig och nackdel för arbetsgivaren. Arbetsgivare inom hälso- och sjukvården har ett ansvar för att patienter behandlas av sakkunnig personal som kan ge vård av kvalitet, som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Den handling du begått överensstämmer därmed med förutsättningarna som uppställs för att du ska ha gjort dig skyldig till bedrägeri enligt 9 kap. 1 § 1 st. brottsbalken (BrB). Brottet bör bedömas som grovt eftersom du gjort det genom att använda en förfalskad sjuksköterskelegitimation. Straffskalan för grovt bedrägeri sträcker sig från sex månaders fängelse till sex års fängelse, se 9 kap. 3 § BrB.

Straffvärdet för det brott du begått beräknas med hänsyn till straffskalan sex månader till sex års fängelse, hur farligt brottet varit, i vilken grad du uppfattat eller borde ha uppfattat brottets allvar och särskilt om brottet är sådant att det kunnat skada någon annan persons liv eller hälsa, se 29 kap. 1 § BrB.

I 29 kap. 2 § BrB räknas omständigheter upp som talar för ett strängare straffvärde än det som redan gäller för varje brottstyp. Utifrån vad du skrivit uppfattar jag det som att inga av dessa omständigheter föreligger i ditt fall. Det är redan försvårande i sig att brottet klassificeras som grovt bedrägeri och inte enbart bedrägeri av normalgraden.

I 29 kap. 3 § BrB nämns förmildrande omständigheter d.v.s. omständigheter som talar för att straffvärdet ska beräknas närmare sex månaders fängelse än sex års fängelse. Uppräkningen av omständigheter i 29 kap. 3 § BrB är inte uttömmande. I ditt fall skulle en förmildrande omständighet kunna vara att arbetsgivaren varit medvållande. Med det menas att situationen hade kunnat undvikas om arbetsgivaren gjorde en noggrannare undersökning av riktigheten av den sjuksköterskelegitimation du visade upp vid anställningen.

Straffvärdet anger rent allmänt hur allvarligt brottet du begått anses vara. Straffmätningsvärdet är däremot något annat. Efter att straffvärdet bestämts ska straffmätningsvärdet bestämmas. Straffmätningsvärdet avgörs mer utifrån dina personliga förutsättningar och ligger till grund för vilket straff som är lämpligast för just dig.

Här ska domstolen beakta straffvärdet, din ålder, dina psykiska förutsättningar, din hälsa och eventuella återfall av brottslighet.

Är straffvärdet lägre än ett år, vilket straffskalan för grovt bedrägeri möjliggör för eftersom straffvärdet kan vara sex månader, kan omständigheter beträffande din ålder, psykiska tillstånd och hälsa, tala för att du inte bör dömas till fängelse. Istället för fängelse kan du då dömas till ett lindrigare straff. Lindrigare straff är villkorlig dom, skyddstillsyn eller vård av olika slag.

Att du tidigare gjort dig skyldig till stöld kan vara en faktor som påverkar straffmätningsvärdet och höjer sannolikheten att du döms till fängelsestraff. I vilken mån stölden påverkar straffmätningsvärdet beror på sambanden mellan brotten d.v.s. om brotten begåtts med samma motiv och hur lång tid som förflutit mellan brotten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (477)
2021-11-25 Ersättning för bedrägeri vid nedlagd förundersökning
2021-11-23 Säljaren skickade aldrig varan, vad kan jag göra?
2021-11-20 Räntetak och kostnadstak vid konsumentkrediter
2021-11-07 Användande av fel prislapp vid självvägning av varor

Alla besvarade frågor (97388)