FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 19/10/2015

Företrädesrätt vid tidsbegränsad anställnings upphörande

Jag hade en tidsbestämd anställning som inte blev förlängd pga arbetsbrist, men samtidigt anställer företaget personal inom samma yrkeskategori, är de lagligt att göra så?

Lawline svarar

Tack för din fråga.

Som huvudregel har en arbetsgivare rätt att helt utan anledning inte förlänga en arbetstagares tidsbegränsade anställning. Men från denna huvudregel finns ett undantag i form av företrädesrätt till återanställning. Denna företrädesrätt aktualiseras om man som arbetstagare varit anställd hos arbetsgivaren i mer än sammanlagt tolv månader under de senaste tre åren, vilket framgår ur 25 § lagen om anställningsskydd.

Om du skulle uppfylla detta villkor har din arbetsgivare brutit mot denna lag och du kan tillerkännas skadestånd, se 38 §, och om möjligt återanställning. Uppfylls inte villkoret har arbetsgivarens handlande utförts lagenligt sett till dina givna uppgifter.

Vänligen,

Martin PerssonRådgivare