Företrädesrätt till återanställning - olika anställningsformer

Hej!

Jag har gjort anspråk på återanställningsrätt på en ava hos min arbetsgivare (den var på 50%) som tar slut den 31/12. Min fråga gäller; gäller rätten till återanställning endast för tills vidare anställning som lyses ut eller gäller det även för sk. timanställningar? Vi har nämligen flera timanställda som jag utan problem kunnat täcka upp för. Kan jag "hävda" min rätt även för denna typen av anställning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Företrädesrätten regleras i 25§ lagen om anställningsskydd (LAS) och innebär att en arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där denne tidigare varit anställd. Denna rätt gäller från det att uppsägningen skedde till dess nio månader har förflutit från den dag då anställningen upphörde. Rätten till återanställning förutsätter att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för arbetsuppgifterna. Tillräckliga kvalifikationer anses föreligga även om det krävs en viss omskolningsperiod. Arbetsgivaren kan inte ställa mer långtgående krav än vad som normalt ställs på den som söker anställningen i fråga. Viktigt att nämna är att företrädesrätten till återanställning endast gäller då arbetsgivaren nyanställer. Detta innebär att denne kan ”kringgå” företrädesrätten genom t.ex. omplaceringar eller genom att hyra in arbetskraft. Då det är fråga om nyanställning gäller dock att det inte behöver vara fråga om samma anställningsform som den tidigare tjänsten. Detta innebär att du, förutsatt att du har tillräckliga kvalifikationer, kan hävda företrädesrätt till återanställning även då det gäller t.ex. tidsbegränsade anställningar.

Det är dock viktigt att komma ihåg att 25§ LAS är semidispositiv enligt 2§ LAS vilket innebär att den kan avtalas bort genom kollektivavtal. Du bör därför kontrollera om det på din arbetsplats finns ett kollektivavtal med annorlunda reglering.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Vänligen, 

Tom SundinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”