Företrädesrätt till anställning och dess anmälningsplikt

Företrädesrätt till återanställning m.m

Det finns inga krav i praxis eller i förarbeten på att den deltidsanställde måste anmäla sitt intresse om företrädesrätt en viss tid i förväg. Det ska i princip gå att anmäla sitt intresse när tjänsten utlyses.

Stämmer det att inte är något krav på att man måste ha anmält sitt intresse förens man får veta att tjänsten är ledig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline.

När det kommer till företrädesrätten regleras den i 25-27 §§ LAS. Reglerna har en komplicerad uppbyggnad och det krävs ett antal faktorer för att kunna göra sin företrädesrätt gällande. Därför tar vi det steg för steg.

Vilka har företrädesrätt?

Företrädesrätten gäller för arbetstagare som har sagts upp på grund av arbetsbrist. Rättigheten gäller både för tillsvidareanställda (heltid) och dels för tidsbegränsat anställda (visstidsanställda/deltidsanställda) som på grund av arbetsbrist inte har fått fortsatt anställning.

Det krävs en viss kvalifikationstid för att företrädesrätten överhuvudtaget ska kunna göras gällande. Det krävs att arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren. Företrädesrätten gäller enbart under en viss tidsfrist. För tillsvidareanställda gäller den från den tidpunkt då uppsägningen skedde till dess nio månader har förflutit från anställningens upphörande. För tidsbegränsat anställda gäller företrädesrätten från det att arbetsgivaren lämnat eller skulle ha lämnat besked om att anställningen inte kommer att fortsätta (15 § LAS)


Till vilka arbeten gäller företrädesrätten?

Företrädesrätten gäller när arbetsgivaren nyanställer. Företrädesrätten gäller faktiskt också till annan anställningsform än den som arbetstagaren hade tidigare på arbetsplatsen. Dock är det viktigt att komma ihåg att företrädesrätten gäller inte alla nyanställningar hos arbetsgivaren. Endast inom det kollektivavtalsområde där arbetstagaren var sysselsatt och vidare måste i så fall arbetstagaren ha tillräckliga kvalifikationer för det nya arbetet.


Vad måste arbetstagaren göra för att komma i fråga för företrädesrätt?

Vid uppsägning ska arbetsgivaren ska lämna besked ifall arbetstagaren har företrädesrätt. I beskedet ska också anges att det krävs anmälan för att företrädesrätten ska kunna göras gällande (8 § 2 st resp 16 § 2 st LAS.)

Har ett sådant besked lämnats måste arbetstagaren anmäla sitt anspråk på företrädesrätt hos arbetsgivaren för att företrädesrätten ska kunna göras gällande (27§). Denna anmälan kan ske helt formlöst. Arbetstagaren har bevisbördan för att anmälan lämnats. I undantagsfall har arbetsdomstolen sagt i praxis att förhållandena kan vara sådana att det måste ha stått klart för arbetsgivaren att arbetstagaren, även utan formell anmälan, önskade fortsätta arbetet (AD 1994 nr 92, AD 1984 nr 13 och AD 1983 nr 30)

Viktigt att komma ihåg är att bestämmelserna om företrädesrätt till återanställning är semidispositiva (2 § 3 st Las) Vilket menas med att LAS bestämmelser om företrädesrätt kan åsidosättas genom kollektivavtal. Kollektivparterna kan på förhand avtala om tex vilken ordning återanställning ska ske av arbetstagare som har sagts upp pga arbetsbrist.

När måste då anmälan ske?

Det gäller för arbetsgivaren att vara formell när det kommer till företrädesrätt vid återanställning. Om det krävs en anmälan för att företrädesrätten ska kunna göras gällande, är arbetsgivaren också skyldig att i uppsägningsbeskedet ange vad arbetstagaren skall iaktta om han eller hon vill utnyttja företrädesrätten. Det åligger en skyldighet för arbetsgivaren att vara klar och tydlig med vad det är som gäller. Enligt AD 1988 nr 56 räcker det inte med att bara ange att arbetstagaren under vissa förutsättningar har företrädesrätt.

I prop. 1973:129 s. 268. till lagen framgår det att någon tidsfrist för anmälningen inte har föreskrivits, utan anmälan kan göras när som helst under den tid som företrädesrätten gäller. Det är således inget krav på att man måste ha anmält sitt intresse förens man får veta att tjänsten är ledig. Dock brukar man ganska omgående meddela arbetsgivaren om sitt intresse för att vara säker på att få igenom sin rätt.

Underlåter arbetsgivaren att lämna besked om företrädesrätten eller saknar beskedet upplysning att arbetstagaren måste anmäla sitt intresse på företrädesrätt, får det till följd att arbetstagaren blir bevarad sin företrädesrätt utan anmälan.

Hoppas det gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000