Företagsledares skydd mot godtyckliga uppsägningar

FRÅGA
Jag var VD på ett aktiebolag i två år, härom dagen blev jag uppsagd. Vi har inte skrivit något anställningsavtal. Vad gäller, har jag rätt till uppsägningstid och lön under ett visst antal månader?
SVAR

Hej!Tack för din fråga!Eftersom du varit anställd som verkställande direktör är du med allra högsta sannolikhet att anse som företagsledare vid tillämpning av lagen om anställningsskydd (LAS). Innebörden härav är att sagda lag ej skall tillämpas på ditt anställningsförhållande och att ingen uppsägningstid därför som huvudregel gäller (se 1 § lagen om anställningsskydd). Med detta dock inte sagt att du står helt utan skydd från godtyckliga uppsägningar.Trots att du undantagits från LAS tillämpningsområde skyddas du alltjämt av allmänna avtalsrättsliga principer, innebärande att ett anställningsavtal endast får hävas vid väsentligt avtalsbrott (då den anställde grovt åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren). Vid bedömningen av om ett sådant skall anses vara för handen tas utgångspunkt i de riktlinjer och anvisningar du i din egenskap av företagsledare givits av styrelsen. Har du följt de instruktioner du fått föreligger förstås inget väsentligt avtalsbrott, medan det omvända gäller om du i väsentlig mån avvikit därifrån.Utöver kravet på väsentligt avtalsbrott har sedan länge uppställts ett allmänt förbud mot uppsägningar vilka kan anses strida mot goda seder. Att grunda en uppsägning i ett förhållande som kan anses anstötligt är sålunda icke tillåtet. Till detta hör uppenbarligen även de uttryckliga förbuden mot diskriminerande uppsägningar.Slutligen bör tilläggas att det i praxis finns visst stöd för att kräva en kortare uppsägningstid. Praxis på detta område är dock något fåtalig och bör därför inte uppfattas som någon form av garanti.Sammantaget gäller alltså att skyddet för dig som arbetstagare i företagsledande ställning i vissa delar är sämre än det som tillkommer andra anställda, men att du ändå skyddas av en rad principer vilka presumeras få snarlik verkan. Av betydelse vid de avvägningar som onekligen behöver göras kan eventuella avgångsvederlag och ditt reella ansvar tänkas bli då nämnda förhållanden motiverat de undantag som gäller.Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll