FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott18/06/2014

Föreligger nöd?

Hej fick fel på bilen och stannade inne på en privat väg. Fick hjälp av en kompis med bilen som också ställde sig inne på den privata vägen för att vi inte skulle stå i vägen på stora gatan där lastbilar ofta kör och isf inte hade kunnat mötas. Vi visste om att vi stod olagligt men vi skyndade oss att fixa min bil och sen kom ägaren och sa att han fotograferat våra bilar och skulle skicka det polisen så vi skulle få stora böter. Jag accepterade, bad om ursäkt och körde sen därifrån. Kan ägaren göra så? Gäller foto på bilarna?

Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline!

Jag uppfattar att det som du undrar över om ert förfarande är brottsligt.

De brott som ni genom ert förfarande kan ha gjort er skyldiga till är flera till antalet och såväl bestämmelser i brottsbalken som i annan speciallagstiftning kan aktualiseras. Den som äger enskild väg kan t.ex. utan vidare förbjuda motortrafik på vägen; överträdelse medför bötesstraff (10 kap. 10 § och 14 kap. 3 § trafikförordningen). Det kan även tänkas vara olovlig besittningsrubbning (enligt 8 kap. 11 § brottsbalken) och alltså straffas som egenmäktigt förfarande att parkera på annans privata väg, i varje fall om parkeringen skett längre än rent tillfälligt på ett område som markägaren har intresse att förfoga över. Det är värt att framhålla att det är svårt för mig att avgöra vilket brott - om något - det kan röra sig om givet de fåtaliga uppgifter du lämnat.

Om brott skulle anses föreligga kan man i ditt fall titta på den allmänna nödbestämmelsen i 24:4 BrB. Jag tänker dela upp frågan om bestämmelsen kan aktualiseras i ett par delar. Om bestämmelsen är tillämplig medför detta att ert agerande överhuvudtaget inte är brottsligt, trots att förutsättningarna i en viss straffbestämmelse är uppfyllda.

1. Nödsituation. Nöd föreligger enligt § andra stycket när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse. I ditt fall kan beroende på omständigheterna fara ha hotat såväl liv som egendom. Det torde i allmänhet vara farligt såväl för en bilförare själv som andra bilister att köra med en trasig bil. Av det saga följer att en nödsituation förelegat. Notera att nödrätt inte är utesluten därför att den nödställde (dvs du) förutsett eller själv framkallat faran.

2. Nödhandlingen. Beträffande nödhandlingens karaktär uppställs i lagtexten ingen begränsning. Handlingen kan sålunda innebära ingrepp i annans egendom, tillfogande av kroppsskada, frihetsberövande, ärekränkning eller kränkning av offentliga intressen. Detta innebär att er handling att stanna på annans mark är en godtagbar nödhandling. 

3. Försvarlighetsbedömningen. Nödbestämmelsens försvarlighetsrekvisit har formulerats så att en i nöd företagen gärning utgör brott endast om den är oförsvarlig. I kravet att nödhandlingen ska vara försvarlig ligger i allmänhet att den ska vara påkallad av ett intresse av betydligt större vikt än det som offras genom handlingen samt att den ska vara behövlig för att tillgodose det förstnämnda intresset. Om ni parkerat tillfälligt på ett privatägt område i syfte att undvika att köra med en trasig bil är min bedömning att goda möjligheter finns till att åberopa nödbestämmelsen. 

Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning för att kunna avgöra hur du ska agera rekommenderar jag att du antingen återkommer med ytterligare uppgifter eller kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”