FrågaSTRAFFRÄTT09/12/2017

Föregivande av allmän ställning och försvarsmakten

Hej,

Jag har sökt liknande händelser men ej funnit något på internet. Jag har en frågan angående bärandet av en medalj som individen i fråga ej förtjänat. Personen i fråga är anställd i Försvarsmakten och bär en medalj som han ej uppfyller kriterierna för. Min fråga är således om gör sig skyldig till 17:15 BRB föregivande av allmän ställning eller om det är någon föreskrift i försvarsmakten har bryter mot, alt om det ens är något otillåtet han gör?Hej och varmt välkommen till Lawline.

Lawline svarar

Hej och varmt välkommen till Lawline.

17:15§ BRB

"Giver någon sig obehörigen ut för att utöva myndighet, dömes för föregivande av allmän ställning till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma skall gälla, om någon obehörigen bär uniform, märke eller annat tjänstetecken som giver honom sken av att tillhöra försvarsmakten eller annan kår i det allmännas tjänst eller kår, vars verksamhet avser allmän samfärdsel eller allmänhetens förseende med vatten, ljus, värme eller kraft."

Paragrafen stadgar ett förbud mot att bära ett märke som är menat att ge sken av att tillhöra försvarsmakten. Du undrar således hur det ser ut ifall personen ifråga faktiskt är anställd av försvarsmakten men bär ett medalj ("märke") som personen inte förtjänat. Av att tyda kommentaren till paragrafen så stadgas ett förbud mot att ge sken av att tillhöra försvarsmakten. Det som denna personen som du beskriver gör är att, som tillhörande av försvarsmakten, bära ett märke som ger sken av att personen förtjänat något inom sin anställning hos försvarsmakten och omfattas enligt min bedömning inte av lagtexten.

Ifall det mot förmodan skulle omfattas av lagtexten så krävs det att gärningsmannen haft uppsåt att ge sken av att felaktigt tillhöra försvarsmakten och beviskravet straffrätt är "bortom allt rimligt tvivel".

Jag kan tyvärr inte svara på ifall han bryter mot någon föreskrift inom försvarsmakten då jag inte har tillgång till detta. Mitt tips till dig är att ringa försvarsmakten och fråga hur det ligger till och eftersom dem är personens arbetsgivare möjligtvis upplysa dem om personens uppförande.

Jag hoppas att jag har givit dig svar på din fråga och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se

Med vänliga hälsningar,

Oskar Paladini SöderbergRådgivare
Public question details image