Förbjudet att beträda inhägnad lekplats med hund?

FRÅGA
HejJag har försökt få svar på en fråga som hundar och inhägnade dagisplatser men hittar inget bra svar så tänkte rådfråga er här.Är lagligt att ta med sin hund på en inhägnad lekplats tillhörande ett kommunalt dagis på kvällar och helger då dagiset är stängt? Eller gör man sig då skyldig till någon form av intrång eller liknande?Med detta så förstör varken jag som ägare eller hunden något, hunden gör inte sina behov inne på lekplatsen och är så klart tom när man gå in där så man inte stör några andra.Hoppas på ett klargörande svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag hade hoppats kunna ge dig ett tydligt ja eller nej på din fråga, men tyvärr kan jag inte det. Att ta med sin hund in på en inhägnad lekplats som tillhör ett dagis är ett fall som rör sig i gråzonen av att betrakta som olaga intrång enligt brottsbalken 4 kap 6 § 2 stycket. Dessutom kan varje kommun ha speciella ordningsregler för hur och var hundar får rastas.

Om det skulle vara fråga om något brott som inte står i någon lokal föreskrift så vore det i så fall just olaga intrång. En inhägnad lekplats tillhörande ett dagis hade kunnat höra till vad som i lagen (brottsbalken 4 kap 6 § 2 stycket) beskrivs som ”annat dylikt ställe”. Vad som enligt förarbetena till lagen anses vara ett ett sådant ställe är ”för visst ändamål inrättad plats som det är angeläget att kunna freda mot obehöriga” (NJA II 1962 s. 133). Det finns också rättsfall på området som vi kan använda oss av för att försöka snäva in vad olaga intrång är. Att stanna kvar i en skola trots tillsägelser var att anse som olaga intrång (se RH 2009:60), och likaså att som strejkande arbetstagare kvarstanna på en inhägnad arbetsplats (se NJA 1983 s 662). Däremot var det inte att anse som olaga intrång då en man tog sig in på en behandlingsinstitutions icke-inhägnade område (se RH 1995:29).

I ditt fall talar det faktum att lekplatsen är inhägnad för att det vore ett olaga intrång enligt brottsbalken. Men att du inte gör någon skada talar för att det inte skulle vara frågan om ett brott. Jag citerar från RH 2009:60: ”Tillämpningsområdet för bestämmelsen har avgränsats på så sätt att handlingar som kan antas mer allmänt uppfattas som inte i egentlig mening klandervärda faller utanför det straffbara området.”

Min slutsats av allt detta är att så länge ingen säger ifrån eller störs av att du rastar hunden på lekplatsen borde det inte vara tal om olaga intrång. Däremot finns risk att det är fråga om brott om du ignorerar tillsägelser. Jag vill även påminna om att kolla upp din kommuns hemsida för att få klart för dig om där finns några särskilda regler för rastning av hundar. I exempelvis Göteborgs kommun är det förbjudet att rasta hund på lekplats (se här).

Med vänlig hälsning,

Henrik Ärnlöv
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (986)
2020-08-10 Smygfilmad under samlag - Brott?
2020-08-04 Vad ska jag göra om jag utsätts för olaga hot?
2020-08-04 När räknas det som olaga intrång och när räknas det som hemfridsbrott?
2020-08-04 Är det olagligt att ta kort på barn?

Alla besvarade frågor (82708)