Föräldraskap och underhållsskyldighet - kan man avsäga sig ansvaret?

2017-06-18 i Underhåll
FRÅGA
Jag träffade en tjej från Danmark som sedan blev med barn, jag ville separera i samband med detta och jag sa jag inte vill ha något barn. Hon vägrade göra abort.Storyn är lång men eftersom hon inte gav mig några val har jag sagt jag ska ta mitt ansvar även fast jag inte ville ha något med det att göra och försöka rpparera det vi hade.Men det gick inte. Jag vill förfarande inte ha något med barnet att göra och hon hade chansen att göra abort när jag bestämde mig att det inte fungerade mellan oss, men hon behöll det iallafall.Så min fråga är om det finns möjlighet att ifrån säga sig barnet och underhålls skyldighet? Jag vill inte ha någon kontakt överhuvudtaget med någon av dom.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De svenska reglerna om föräldraskap, vårdnad, underhåll m.m. finns i föräldrabalken (FB). Det framgår inte i fin fråga huruvida mamman och barnet bor i Danmark eller Sverige. Är deras hemvist i Danmark kan Danska regler bli aktuella, men i de flesta fall är dansk och svensk familjerätt lika. För mer exakt information om vad som gäller i Danmark kan du läsa mer på danska Statsförvaltningens hemsida. Det framgår inte heller om barnet är fött och om du har fastställts som förälder än eller inte. Jag kommer därför först redogöra vad som gäller för fastställandet av faderskap och sedan vad som gäller för föräldrarna och deras underhållsplikt. Sist i svaret sammanfattar jag vad som gäller för dig.

Föräldraskap

Om en person som föder ett barn är gift med en man vid tillfället ska makens anses vara far till barnet, men när det inte finns en make ska man istället bekräfta faderskapet via bekräftelse eller dom (1 kap. 1 § och 3 §). Bekräftelse görs skriftligen och ska godkännas av socialnämnden och barnets mor (1 kap. 4 §). Kan inte faderskapet fastställas genom bekräftelse ska en domstol avgöra frågan i dom om en genetisk undersökning eller vissa andra omständigheter gör det sannolikt att en viss man är far till barnet (1 kap. 5 §). Om barnet bod i Sverige är socialnämnden skyldig att utreda faderskapet och se till att det fastställs enligt reglerna ovan (2 kap. 1 §). Om barnet bor i Danmark har den danska statsförvaltningen en likadan utredningsplikt, vilket innebär att aktivt arbetar för att ett barns far ska fastställas genom bekräftelse eller dom. Utredningen av faderskap består av bl. a. möten med socialnämnden (eller den sanka statsförvaltningen). Om det uppstår frågetecken kring faderskapet och en man t. ex. förnekar att han är far ska myndigheterna verka för att man tar ett DNA-test.

Underhållsskyldighet

Det är ett barns föräldrar som är underhållsskyldiga åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 §). Om man inte har vårdnaden om barnet och/eller inte bor med barnet ska man uppfylla sin underhållsplikt genom att betala underhållsbidrag till barnet (7 kap. 2 §). Betalar inte en förälder underhållsbidraget kan den andra föräldern få ekonomiskt stöd från Försäkringskassan, men den förälder som är underhållsskyldig förblir betalningsskyldig och kan alltid få betalningskrav på sig så länge hen inte uppfyller sin plikt. Reglerna om underhåll är i huvudsak likadana i Danmark.

Kan man slippa ansvar som förälder och underhållsskyldig?

Man kan aldrig avsäga sig sitt föräldraskap. En person som blir fastställd som fader kan häva fastställelsen om det går att bevisa att någon annan faktiskt är far till barnet. Bandet mellan ett barn och dess förälder klipps också om barnet adopteras av någon annan. Man kan aldrig avsäga sig sitt föräldraskap för att man inte själv vill vara förälder till ett barn. Är man förälder är man också underhållsskyldig, eftersom man är ansvarig för att barnet ska få sina grundläggande behov uppfyllda. Tar man inte hand om barnet genom att ha det boende hos sig ska man istället utge underhållsbidrag till barnet. Underhållets storlek bestäms utifrån barnets behov, den andra förälderns och ens egna ekonomiska förhållanden. Det betyder att om man själv har svårt att betala en större summa och den andra föräldern har god ekonomi kan underhållet bli ganska litet, men underhållsskyldigheten kvarstår. Betalar man inte kan man få betalningskrav och i sista hand kan Kronofogdemyndigheten verkställa betalningskraven. Underhållsskyldigheten går inte att avsäga sig, eftersom den är knuten till föräldraskapet. Det är oberoende av om man har en relation till barnet eller inte.

Vad gäller för dig?

Det framgår inte av din fråga om barnet är fött och i så fall om du har hunnit fastställas som far än. Med fastställandet av ditt föräldraskap uppkommer underhållsplikten. Skulle du förneka att du är barnets far kommer myndigheterna i Sverige eller Danmark (beroende på mammans och barnets hemvist) att utreda frågan och i sista hand ta frågan till domstol som fastställer föräldraskapet. När du har fastställts som far kan du inte avsäga dig ditt föräldraskap. Det enda sättet att bryta bandet mellan dig och ditt barn är om barnets mor i framtiden skulle träffa en ny partner som vill adoptera barnet och du godkänner detta. Med föräldraskapet uppstår underhållsskyldigheten och eftersom den är beroende av ditt föräldraskap kan du inte avsäga dig den heller. Så länge du inte tar hand om barnet på något annat sätt ska du uppfylla skyldigheten genom att betala pengar till barnet. Storleken på bidraget beror på barnets behov och på din och moderns ekonomiska förmåga. Betalar du inte underhållet kommer barnets mor i sista hand kunna vända sig till Kronofogden.

Avslutningsvis är alltså svaret på din fråga att det inte går att avsäga sig sitt föräldraskap och det går inte heller att avsäga sig sin underhållsskyldighet. Försöker man undgå ansvaret finns det myndigheter med olika kontrollfunktioner och befogenheter som försäkrar att man uppfyller sina skyldigheter.

Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1099)
2021-11-26 Underhåll vid stor ekonomisk skillnad mellan föräldrarna
2021-11-19 När har man rätt till underhåll från den andra föräldern?
2021-11-12 Kan min make betala underhåll efter skilsmässa om jag är sjukskriven?
2021-11-09 Underhållsbidrag vid växelvist boende

Alla besvarade frågor (97392)