FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt06/07/2020

Folkbokföringsadress och eventuella oönskade problem

Hej, jag och min man har köpt en lägenhet ca 100 kvm. Och två vänner vill bo med mig. Jag ska inte hyra nånting . Men de behöver registrera på min adressen. Jag bor med min man och min bebis. Min fråga är om att har jag rätt att ge de min adress? Eller finns nån problem med min bostadsförvaltning? Eller problem med skatt. Jag är new i Sverige och jag vet inte reglerna. Så jag vill inte ha problemet med min bostad. Hur många personer kan använda min adress?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Om du har bostadsrätt är det tillåtet att ha inneboende i lägenheten utan att behöva be om något tillstånd, så länge de inte stör andra boende i huset. Det är även tillåtet att ha gäster boende gratis hos dig så länge dessa inte stör andra boende. Om du istället hyr ut hela din bostadsrätt i andrahand behöver du tillstånd från bostadsrättsföreningens styrelse. Även i hyresrätt är det tillåtet att ha inneboende utan att det krävs något tillstånd från hyresvärden. Om du hyr ut en hel hyresrätt till någon annan person, krävs det tillstånd från hyresvärden. (se jordabalken 12 kap. och bostadsrättslagen 7 kap.) Det finns även regler om hur mycket man får ta i hyra men jag går inte in på det här.

Det finns ingen begränsning för hur många personer som får vara folkbokförda på din adress men man har skyldighet att folkbokföra sig på den plats där man bor och det kan få konsekvenser för dig på olika sätt att flera folkbokförs på din adress.

Denna här typen av frågor regleras främst i folkbokföringslagen. En person ska folkbokföras på den adress i den kommun där han eller hon anses bo (folkbokföringsorten enligt 6 § folkbokföringslagen.) En person anses vara bosatt på den adress där han eller hon regelmässigt tillbringar sin dygnsvila, alltså där man sover. Den som kan anses vara bosatt på fler än en adress anses vara bosatt på den fastighet där han eller hon med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist enligt 7 § folkbokföringslagen. När en person som tidigare varit folkbokförd i Sverige flyttar, ska denne inom en vecka anmäla flytten till Skatteverket enligt 25 § folkbokföringslagen.

Den myndighet som ansvarar för folkbokföringen är Skatteverket, den får besluta att förelägga en person som kan antas vara skyldig att göra en anmälan enligt denna lagen, att antingen göra en sådan anmälan eller skriftligen eller muntligen lämna de uppgifter som behövs för bedömningen av personens folkbokföring enligt 31 § folkbokföringslagen. Detta kan förenas med vite (böter) för den som inte följer myndighetens uppmaning enligt 37 § samma lag.

Översiktligt sett kan det ha påverkan om flera personer folkbokför sig på din adress. Det kan eventuellt påverka vissa beslut från olika myndigheter om till exempel bidrag (inkomster kan sammanräknas i vissa fall) eller beslut om uppehållstillstånd där det kan finnas krav på att bostaden måste vara tillräckligt stor för att kunna husera de ansökande. Om du inte tar betalt för hyra, blir det inga skatterättsliga konsekvenser av att dina vänner bor med dig. Om du däremot tar hyra från dina vänner, kan det vid en viss gräns bli aktuellt att du får betala mer skatt. Det finns information om detta på skatteverkets hemsida. En annan konsekvens kan vara att skatteverket kan komma att utföra kontroller av om dina vänner verkligen bor hos dig eller inte enligt 32 a § folkbokföringslagen.

Det finns även regler om folkbokföringsbrott. Den som lämnar oriktig uppgift till grund för beslut om folkbokföring döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för folkbokföringsbrott till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma gäller den som inte fullgör sin anmälningsskyldighet enligt 25-27 §§. Är brottet med hänsyn till att brottsligheten utövats systematiskt eller i större omfattning eller annars att anse som grovt, döms för grovt folkbokföringsbrott till fängelse i högst två år.I ringa fall ska det inte dömas till ansvar enligt 42 § folkbokföringslagen

Sammanfattningsvis är det okej om dina vänner folkbokför sig på din adress, om de också bor där. Om du får något stöd från till exempel försäkringskassan eller någon annan myndighet bör du kontrollera om din rätt till bidrag sänks när flera personer folkbokför sig på din adress. Du bör även kontrollera att det inte påverkar eventuella ansökningar hos andra myndigheter som till exempel Migrationsverket att flera personer flyttar in hos er. Jag rekommenderar inte att du låter vänner folkbokföra sig på din adress om de inte ska bo hos dig eftersom det kan vara brottsligt enligt folkbokföringslagen. Det är möjligt att jag har missat att ta upp någon konsekvens i mitt svar rörande andra myndigheter men jag kommer inte på något mer för tillfället.

Om något är oklart i mitt svar eller om du vill anlita en jurist är du välkommen att mejla mig, jessica.konduk@lawline.se

Vänligen,

Jessica KondukRådgivare
Hittade du inte det du sökte?