Folkbokföring av personer utan svenskt medborgarskap

2015-04-03 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
kan man vara folkbokförd i Sverige om man inte är svensk medborgare?
SVAR

Hej och tack för att du har valt att ställa din fråga till Lawline!

Din fråga rör bestämmelserna i Folkbokföringslagen, vilken du hittar här.

Vad gäller huruvida man kan vara folkbokförd i Sverige om man inte är svensk medborgare kan först nämnas att den som efter inflyttning anses vara bosatt i Sverige också ska folkbokföras här. En person anses som bosatt i Sverige om hen kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin nattvila eller motsvarande vila här i landet under minst ett år. En person ska också folkbokföras i Sverige om hen kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin vila såväl inom som utom landet, men med hänsyn till samtliga omständigheter ändå anses ha sin egentliga hemvist i Sverige (se här).

En utlänning som har uppehållsrätt eller uppehållstillstånd för att få vistas i Sverige, får också folkbokföras här. Motsatsvis gäller att den som inte har uppehållsrätt eller uppehållstillstånd, inte heller får folkbokföras här om det inte skulle finnas synnerliga skäl för att hen ändå ska folkbokföras (se här). Enligt förarbetena till lagen anses synnerliga skäl för undantaget från kravet på uppehållstillstånd föreligga i två fall. Det första är när uppehållstillståndsprövningen endast är formell och som exempel nämns när minderåriga barn återförenas med föräldrar som redan bor och har uppehållstillstånd i Sverige. Det andra är när ett utvisningsbeslut inte ska verkställas och personen som beslutet gällde förutses vistas i här i landet även fortsättningsvis.

En utlänning som har beviljats ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd ska inte folkbokföras om hen inte kan antas komma att vistas i Sverige längre än tre år. Det sistnämnda gäller emellertid inte för en utlänning som har beviljats en flyktingstatusförklaring eller ett resedokument eller om det finns andra synnerliga skäl för folkbokföring (här).

Utöver ovan nämnda bestämmelser finns särskilda bestämmelser om personer som tillhör en främmande makts beskickning, lönande konsulat eller dess betjäning samt de personer som är anställda inom vissa internationella organ i Sverige och omfattas av denna bestämmelse. Vad som gäller för folkbokföring för dessa personer, kan du läsa om här.

Sammanfattningsvis kan din fråga besvaras jakande. En person som inte är svensk medborgare kan folkbokföras i Sverige om hen har uppehållsrätt eller uppehållstillstånd eller om det annars finns synnerliga skäl för att folkbokföring ska ske.

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1136)
2020-06-30 Kan jag få hjälp med bostad eller boende efter utmätning av bostad?
2020-06-30 Kan en underårig få tilläggsavgift i kollektivtrafiken?
2020-06-30 Tillstånd för vernissage
2020-06-30 Får ett företag som är under rekonstruktion neka mig att använda mitt presentkort?

Alla besvarade frågor (81705)