Följder vid felaktigt avskedande

FRÅGA
Hej, jag har en fråga angående anställningsavtal. Blev anställd som vårdbiträde inom vården, men när jag skulle börja fick jag aldrig de. Något falskt ryckte kom fram att jag kände någon som var "kriminell eller dåligt umgänge", något jag inte gör. Kontraktet var på skrivet på och klart, skrev på för hela sommaren fram till december att jag skulle få jobba. Tänkte inte mer på de utan gick till en annan avdelning om hopp att jobba där istället. Men efter jag jobbat där nu i 2månader kommer samma ryckte fram efter hon pratat med chefen från förra avdelningen. Går det att få någon ersättning för missat jobb, avtalsbrott eller liknande.Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om anställning finner du främst i Lagen om Anställningsskydd, LAS, se här.

I din situation föreligger ett påskrivet och giltigt anställningsavtal. Du har fått en visstidsanställning då det finns en avtalad sluttid för anställningen (december).

Det enda sättet för arbetsgivaren att med omedelbar verkan avbryta en tidsbegränsad anställning är att avskeda den anställda.

Avskedande får enligt LAS 18 § ske endast om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren. Du skriver att anledningen till att du inte fått fortsätta din anställning är att det gått falska rykten om din umgängeskrets. Detta kan med stöd av den utbredda rättspraxis som finns på området omöjligt vara att räkna som ett grovt åsidosättande av dina skyldigheter.

Enda gångerna avskedande kan vara aktuellt är då den anställde begått ett så grovt kontraktsbrott att det inte skulle ha godtagits i något kontraktsförhållande, t.ex. stöld från arbetsgivare eller vårdtagare eller att den anställde grovt och upprepande gånger har misskött sina arbetsuppgifter.

Det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att detta åsidosättande har skett.

Att stödja sig på ett osäkert rykte, som dessutom inte handlar om dig som person utan ditt umgänge, lär inte räcka långt.

Eftersom arbetsgivaren inte ens skulle ha kunnat säga upp dig som anställd då du har en tidsbestämd anställning, kan du enligt 35 § LAS ogiltigförklara avskedandet. Du måste dock underrätta arbetsgivaren om detta senast två veckor efter avskedandet (alternativt en månad efter att anställningen upphörde om du inte fått någon besvärshänvisning av arbetsgivaren), 40 § LAS. Om Arbetsdomstolen bifaller ogiltighetstalan, fortlöper anställningen så som avtalat från början. Domstolen kan även, på yrkande av arbetstagaren, besluta att anställningen ska bestå under tvistens pågående, dvs. du får fortsätta jobba kvar trots att aveskedandet ännu inte hunnit ogiltigförklaras.

Du har även rätt till ekonomiskt skadestånd för den eventuella förlust av lön som du skulle haft rätt till om anställningen fortlöpt som avtalat. Du har även rätt till ett ideellt skadestånd, som ska utgöra ersättning för den kränkning du utsatts för genom att bli felaktigt avskedad. Storleken på detta skadestånd får bedömas från fall till fall, men har i praxis angående felaktigt avskedande uppgått till runt 100 000 kronor.

Viktigt att påpeka är slutligen att preskriptionstiden för anspråk om skadestånd är fyra månader, se 41 § LAS. För att du ska kunna väcka talan om skadestånd måste du alltså underrätta arbetsgivaren om detta inom fyra månader från dess att avskedandet skedde (alternativt från dess att anställningen upphörde, om arbetstagaren inte fått något skriftligt besked om avskedande.)

Lycka till framöver!

Med Vänliga Hälsningar

Emilia Ohlin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll