FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTSkuld29/06/2018

Följder av makes skulder genom enskild firma

Om min man driver en enskild firma och drar på sig skatteskulder och ärendet går vidare till kronofogden, vilka blir följderna för mig? Kan jag bli betalningsskyldig för hans skulder? Vi äger ett hus tillsammans.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En enskild firma är inte en självständig juridisk person, vilket bland annat innebär att det inte görs någon åtskillnad på ägarens privata tillgångar och skulder och de som finns i näringsverksamheten. Tillgångarna från den enskilda firman kan alltså tas i anspråk för ägarens privata skulder och vice versa. Enligt 1 kap. 3 § äktenskapsbalken så svarar varje make för sina egna skulder. Du kan alltså inte bli betalningsansvarig för din mans eventuella skatteskulder, men vid ett utmätningsförfarande hos Kronofogden kan detta i praktiken få en påverkan på din egendom.

Inom insolvensrätten används termen gäldenär för någon som har en skuld till någon annan. Enligt huvudregeln har Kronofogden rätt att utmäta lös egendom om det framgår att denna tillhör gäldenären, 4 kap. 17 § UB(utsökningsbalken). Det måste på något sätt bevisas att den tillhör gäldenären. Det finns en presumtionsregel i utsökningsbalken som säger att gäldenären ska presumeras vara ägare till den egendom han eller hon har i sin besittning, 4 kap. 18 § 1 st UB. I praktiken innebär detta ofta att tredje man blir tvungen att försöka bevisa sin rätt till egendomen, då gäldenären själv i många fall inte lär ha något emot att egendom anses tillhöra denne. Det finns ännu en presumtionsregel som är relevant i detta fall, då den avser lös egendom som gäldenären har i gemensam besittning med sin make eller sambo. Bestämmelsen återfinns i 4 kap. 19 § UB och enligt denna ska lös egendom i parets gemensamma besittning presumeras tillhöra gäldenären om det inte görs sannolikt att paret är samägare till den eller helt och hållet ägs av den andra partnern. Stark bevisning för att styrka ägandeförhållandet är skriftliga handlingar. Även om det finns samäganderätt till egendomen kan Kronofogdemyndigheten utmäta gäldenärens andel i egendomen, vilket i praktiken innebär att hälften av försäljningen går till gäldenärens partner och den andra hälften till borgenären(i detta fall Skatteverket). Att samägd egendom ägs hälften vardera är en annan presumtionsregel som kan motbevisas om så inte är fallet.

Även om Kronofogden av förståeliga skäl är mer restriktiva i detta hänseende kan även fast egendom, som privatbostäder, vara föremål för utmätning om det framgår att denna tillhör gäldenären, 4 kap. 24 § UB. Kronofogden gör en proportionalitetsbedömning och försöker komma fram till om det är försvarligt att utmäta fastigheten, t.ex är det av hög relevans om överskottet av försäljningen kan antas täcka skulden.

För att sammanfatta så är du inte direkt betalningsansvarig för din mans skulder. Utmätning får inte ske av egendom som du ensamt äger, men egendom som ni samäger kan påverkas på det sätt som redogjorts för ovan. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och om det skulle finnas några oklarheter är det bara att höra av sig till oss.

Mvh,

Victor EizykRådgivare
Hittade du inte det du sökte?