Flera olika brott kan utgöra fridskränkning eller grov kvinnofridskränkngin

Hej! Kan detta scenario vara anmälningsbart?

Min sambo utsatte mej för hot enligt min mening. Verbal "misshandel", rev sönder saker, slog ut blommor, tog tag i mina överarmar och skulle tvinga mej säga ngt jag inte ville. Tog sen min mobiltelefon när jag ville ringa efter hjälp.Fick känna mej tvingad att ringa på hos grannen för hjälp. Han hade låst dörren men jag hade tagit med nyckel. Han lugnande ner sej när grannen kom och hade lagt mobiltelefonen så jag kunde få tag i den igen. När grannen pratade med honom kunde jag ringa vän och snabbt packa ihop för natten och flydde hemmet. Har varit rädd för honom sen dess. Ngt liknande har upprepats men jag var förberedd och hade mobilen och ringde vännen för hjälp som kom.

Han var onykter vid båda tillfällena. Han har bett om ursäkt då jag "tvingat" honom till samtal men han dricker för mkt och jag är fortsatt rädd.

Kan detta innebära påföljd och är det lönt att anmäla?

mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga är straffrättslig och brottsbalken (BrB) är tillämplig lag. Jag kommer att gå igenom lite allmänt om vad som utgör ett brott och vilka typer av brott som din beskrivning av sambons beteende kan utgöra och slutligen kommer jag ge dig en rekommendation.

Kortfattat om brott

Ett brott är en gärning som strider mot en bestämmelse i brottsbalken eller i annan lag eller författning och för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet och som begås uppsåtligen. Även om gärningen begåtts under självförvållat rus eller var gärningsmannen på annat vis genom eget vållande tillfälligt från sina sinnens bruk, skall detta inte föranleda att gärningen inte anses som brott. (BrB 1 – 3 §§)

Det kan tänkas att din sambo gjort sig skyldig till flera brott som t.ex.

Olaga tvång, den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något döms för olaga tvång till böter eller fängelse i högst två år. Att din sambo tagit tag i dig och tvingat dig att säga något du inte vill kan utgöra ett olaga tvång enligt 4 kap 4 § BrB

Olaga hot, Om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. enligt 4 kap 5 § BrB

Ofredande, Den som handgripligen antastar eller med skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år enligt 4 kap 7 § BrB.

Förolämpning, Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen inte är belagd med straff enligt paragraferna om förtal, för förolämpning till böter. Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.

Grov fridskränkning/kvinnofridskränkning

Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4, 6 eller 12 kap. BrB eller enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud mot en närstående eller tidigare närstående person, döms, om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse i lägst nio månader och högst sex år.

Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, ska han i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff

Svar

Ditt scenario är definitivt anmälningsbart hos polisen! Jag har tyvärr inte tillräcklig information för att bedöma om din sambo kan dömas för brott men det framstår som troligt att han i var fall har gjort sig skyldig till olaga tvång, ofredande eller förolämpning. Flera av brotten som sambon kan ha gjort sig skyldig till är allvarliga och har fängelse i straffskalan, straffskalan variera beroende på hur svår grad brottet har mellan ringa, normalgraden och grovt. En polisanmälan kan innebära påföljder variernade mellan böter och fängelse. Faktumet att din sambo varit påverkad av alkohol när han eventuellt begått brott är ingen ursäktande omständighet för att slippa ansvar vid brott.

Det är troligt att din sambo gör sig skyldig till grov kvinnofridskränkning eftersom ni är sambor och han upprepade gånger har utsatt dig för flera brott (minst två gärningar) under en tidsperiod. Om du gör en polisanmälan så kan polisen utreda brotten närmare och sedan kan en åklagare väcka åtal om tillräcklig bevisning finns. Vittnen som grannar och vänner duger som bevisning. Det kan även vara bra att föra en dagbok över vad som hänt och när. Om detta händer igen kan du även försöka spela in hoten/verbal misshandel m.m.

En av de största fördelarna med att anmäla honom för brotten är att du kan ansöka om kontaktförbud för sambon att kontakta dig eller vistas i hemmet. Om han döms för brott har du även rätt till skadestånd. https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Hjalp-och-stod-fran-samhallet/Om-du-behover-skydd/kontaktforbud/

Rekommendation

Jag rekommenderar att du gör en polisanmälan. Ingen ska behöva utsättas för hot och våld i sitt hem! Jag rekommenderar även att du ansöker om kontaktförbud hos polisen. Om du vill avsluta samboförhållandet kan du även ansöka om bodelningsförrättare och rätt att få bo kvar i bostaden, hos tingsrätten i din kommun enligt 2 § och 8 § sambolagen. Ett samboförhållande anses upphöra när en av samborna ansöker om bodelningsförrättare, gifter sig, avlider eller flyttar isär. Du kan även söka stöd hos t.ex. kvinnofridslinjen.

Om du har någon fråga om mitt svar eller vill anlita en jurist är du välkommen att mejla mig jessica.konduk@lawline.se

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Jessica KondukRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo