Finns ett närvarokrav för efterarvingar vid en bouppteckningsförrättning?

Min maka avled den 30 januari. Vi har 4 gemensamma barn, bröstarvingar, några särkullbarn finns inte. Måste våra barn närvara vid bouppteckningen,. om jag förstått det hela rätt så ärver jag ensam hela kvarlåtenskapen. Om de inte är närvarande, måste de då lämna fullmakt till bouppteckningsförrättaren

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor beträffande arv- och testamente regleras i ärvdabalken (ÄB).

Vem ska kallas till en bouppteckningsförrättning?

Den dödsbodelägare som har den avlidnes egendom i sin vård ska kalla till bouppteckningen (20 kap. 2 § första stycket första meningen ÄB). Detta är vanligtvis en efterlevande make, boutredningsman eller testamentsexekutor (den vars uppgift är att fullgöra testamentet).

Utgångspunkten för bouppteckningen är att samtliga dödsbodelägare ska kallas till förrättningen (20 kap. 2 § första stycket andra meningen ÄB). Om det däremot finns s k efterarvsrätt ska även efterarvingarna kallas, trots att de inte är dödsbodelägare i den avlidnas dödsbo utan först i den efterlevande makens (20 kap. 2 § första stycket tredje meningen ÄB). Med efterarvinge förstås en person som är berättigad till arv efter en avliden person men som först kan få ut arvet vid den efterlevande makens frånfälle. Efterarvsrätt är den andel efterarvingarna är berättigade som arv från den först avlidna maken.

Det finns inget närvarokrav vid en bouppteckningsförrättning

Även om den som är ansvarig över bouppteckningen är skyldig att kalla alla dödsbodelägare och efterarvingar till förrättningen, finns det ingen skyldighet för dessa att närvara. Den som inte väljer att närvara måste dock skriva under ett kallelsebevis, dvs ett intyg för att man är kallad till förrättningen men valt att inte närvara (20 kap. 3 § andra stycket ÄB).

Sammanfattning

Under förutsättning att dina barn har rätt till efterarv kommer de att kallas till bouppteckningen. Barnen är emellertid inte skyldiga att närvara men behöver i så fall intyga att de fått kallelse till förrättningen.

Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000