Finns det uppsägningstid vid provanställning?

FRÅGA
Min dotter har ett anställningsavtal där under rubriken anställningsform följande framgår:" Tillsvidareanställningfrån 2019-03-01, med provanställningen första sex månaderna. Upphörande av anställning, både för arbetsgivare och arbetstagare, med en minsta uppsägningstid av två månader."Den 6/5 mottog hon ett skriftligt besked om att provanställningen avbryts per detta datum och att löneersättning kommer att betalas ut för schemalagda arbetstimmar för två veckor framåt, altså till 20 maj 2019 inklusive.Min fråga är om den uppsägningstid som omnämns i anställningsavtalet syftar på provanställningen och om det i så fall skulle innebära att provanställningen fortgår i två månader efter den 6/5.Skulle det, om så är fallet, arbetsgivaren vara skyldig att utge löneersättning för perioden som börjar den 6/5 och två månader framåt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Jag kommer i det följande att inledningsvis förklara vad som gäller generellt vid en provanställning och därefter kommentera din dotters fall. I mitt svar har jag inte beaktat om din dotter är med i någon fackförening och om arbetsgivaren är ansluten till kollektivavtal. Om så är fallet bör kollektivavtalet granskas för att avgöra eventuella avvikelser däri. I mitt svar utgår jag endast från lagen om anställningsskydd (LAS) och där tillhörande praxis.

Generellt om uppsägning av en provanställning

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) får det avtalas om provanställning om prövotiden är högst sex månader (6 § LAS). Syftet med provanställningen är att arbetsgivaren ska få möjlighet att pröva den anställde innan anställningen övergår i en fast sådan. Om arbetsgivaren väljer att avbryta provanställningen ska arbetstagaren underrättas senast 14 dagar innan prövotiden löper ut (31 § LAS). Att avsluta en provanställning är mycket enklare än att avsluta en tillsvidareanställning, då arbetsgivaren kan avsluta anställningen utan att åberopa några skäl.

Vad gäller i din dotters fall?

Enligt ovan ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren senast 14 dagar innan provanställningen löper ut. Om arbetsgivaren inte gör det riskerar den att bli skadeståndsskyldig. Det är först om arbetsgivaren väntar tills efter de sex månaderna har passerat som provanställningen övergår till en fast anställning. Detta torde inte vara aktuellt i din dotters fall då hon fortfarande är inom sexmånadersgränsen och arbetsgivaren har informerat henne 14 dagar innan.

Frågan är då om det kan anses avtalat om en uppsägningstid om två månader. Lagen om anställningsskydd är en lag som ställer upp lägsta villkor för arbetstagaren. Det innebär att det får avtalas annorlunda än vad som stadgas i lagen, dock endast om det är förmånligare för arbetstagaren. Det kan således inte avtalas om ett sämre skydd än vad LAS stadgar.

Anställningsavtalet får tolkas om det är oklart

I din dotters fall är avtalet något oklart och får avgöras utifrån en tolkning. Det kan å ena sidan tolkas som att uppsägningstiden gäller endast när anställningen övergått till en "fast anställning", å andra sidan kan det tolkas som att parterna avtalat om två månaders uppsägning även under provanställningen. Eftersom din dotter som arbetstagare är den svagare parten och det (utgår jag från) är arbetsgivaren som upprättat anställningsavtalet, finns det åtminstone förutsättningar för att avtalet tolkas till hennes favör och att hon har en uppsägningstid om två månader.

Nämnas bör att det är fullt möjligt att avtala om en uppsägningstid under provanställningen, även om det är något annorlunda än vid en anställning som inte är på prov. I rättsfallet AD 2003 nr 115 från Arbetsdomstolen hade parterna avtalat om en uppsägningstid om två månader under provanställningen. I fallet uttalade domstolen att en uppsägningstid om två månader i praktiken endast är möjlig att tillämpa under anställningens fyra första månader. För tiden därefter och fram till provanställningens slut ska reglerna om besked och underrättelse (jfr 6 § och 31 § LAS) istället tillämpas. Anledningen till domstolens uttalande är att en provanställning får vara högst sex månader. Om man skulle tillämpa en avtalad uppsägningstid om två månader efter exempelvis fem månaders anställning skulle det innebära att provanställningen skulle löpa längre än vad som är tillåtet enligt lagen.

Eftersom din dotter tillträdde anställningen den 1 mars är hon fortfarande i början av anställningen och med ledning av ovanstående rättsfall är det fullt möjligt att tillämpa en avtalad uppsägningstid om två månader. Om det bedöms att det avtalats om två månaders uppsägningstid under provanställningen har din dotter rätt till lön under tiden; om arbetsgivaren begär att hon ska gå på dagen har hon rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Råd i din dotters fall

Det går tyvärr inte att ge ett klart svar om hur anställningsavtalet ska tolkas avseende uppsägningstiden. En tolkning måste ske i varje enskilt fall. Det kan dock argumenteras för att då din dotter är svagare part och det är arbetsgivaren som upprättat anställningsavtalet ska det tolkas till hennes fördel om det är oklart.

Min rekommendation, för det fall att din dotter inte kan komma överens med arbetsgivaren, är att vända sig till hennes fackförening (om hon är medlem av sådan). Är din dotter inte medlem av en fackförening är min rekommendation att hon anlitar en jurist som hjälper henne att gå igenom avtalet och argumentera för hennes sak. I ett första skede kommer juristen att vända sig till arbetsgivaren med din dotters krav. Om arbetsgivaren inte går med på kraven kan juristen, som ombud för din dotter, lämna in en stämning till domstol för att få det prövat. Om din dotter önskar hjälp av en jurist från Lawlines juristbyrå är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1435)
2020-02-18 Uppsägning av arbetstagare under provanställning?
2020-02-17 Kan jag som facklig förtroendeman åberopa den särskilda företrädesrätten vid uppsägning?
2020-02-14 Kan arbetsgivare säga upp hursomhelst?
2020-02-13 Övergång av verksamhet

Alla besvarade frågor (77172)