FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll22/01/2020

Finns det något sätt att undkomma underhållsskyldighet för ett barn man inte vill ha någon relation med?

Hej. Om min son på 18 år har gjort ej tjej gravid, trots att tjejen sagt att hon var skyddad och han inte behövde skydd...Hon är 22 år år vid händelsen och påstår att det är säkert. Han går på det. Sedan talar hon om att hon är gravid och tänker behålla barnet trots han sa det redan innan samlag.Han påtalar att han är inte intresserad. hon säger att hon tänker ej berätta om faderskap men han vill int. Sedan vägrar hon kontakt med honom. sedan träffar hon en kille och säger att hon ska göra en abort den 28 nov- 19.Men efter det vet vi vi varken om aborten har gjorts eller inte. vi vet ej heller om hon ska behålla barnet. Vi vet absolut inget. Min son har dessutom adhd/ add och uppfyller alla kriterier i asperger. Han kan knappt ta hand om sig själv. hoppade av gymnasiet efter två år..då han inte inte klarade av det. började en annan linje men klarar knappt av det heller. Han skulle absolut inte klara av att ta ansvar för en annan människa när han inte kan förstå vissa basica funktioner i samhället,, som regler..hygien..ansvar.. skyldigheter. respekt mm. Ensamatående orolig 2 barns mamma undrar vad som väntar i framtiden?. Han själv vill inte ha med varken henne eller ett barn att göra och känner sig lurad av henne. Även om han vet att ett plus ett är två., känner han att han sa från början. och hon har bara gett honom olika bud hela tiden. och sedan vet han inget mera.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De svenska reglerna om föräldraskap, vårdnad, underhåll, med mera finns i föräldrabalken (FB).

Föräldraskap

Om en person som föder ett barn är gift med en man vid tillfället ska makens anses vara far till barnet, men när det inte finns en make ska man istället bekräfta faderskapet via bekräftelse eller dom (1 kap. 1 § och 3 §). Bekräftelse görs skriftligen och ska godkännas av socialnämnden och barnets mor (1 kap. 4 §). Kan inte faderskapet fastställas genom bekräftelse ska en domstol avgöra frågan i dom om en genetisk undersökning eller vissa andra omständigheter gör det sannolikt att en viss man är far till barnet (1 kap. 5 §). Om barnet bor i Sverige är socialnämnden skyldig att utreda faderskapet och se till att det fastställs enligt reglerna ovan (2 kap. 1 §). Utredningen av faderskap består av bl. a. möten med socialnämnden. Om det uppstår frågetecken kring faderskapet och en man t. ex. förnekar att han är far ska myndigheterna verka för att man tar ett DNA-test.

Underhållsskyldighet

Det är ett barns föräldrar som är underhållsskyldiga åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 §). Om man inte har vårdnaden om barnet och/eller inte bor med barnet ska man uppfylla sin underhållsplikt genom att betala underhållsbidrag till barnet (7 kap. 2 §). Betalar inte en förälder underhållsbidraget kan den andra föräldern få ekonomiskt stöd från Försäkringskassan, men den förälder som är underhållsskyldig förblir betalningsskyldig och kan alltid få betalningskrav på sig så länge hen inte uppfyller sin plikt.

Kan man slippa ansvar som förälder och underhållsskyldig?

Man kan aldrig avsäga sig sitt föräldraskap. En person som blir fastställd som fader kan häva fastställelsen om det går att bevisa att någon annan faktiskt är far till barnet. Bandet mellan ett barn och dess förälder klipps också om barnet adopteras av någon annan. Man kan aldrig avsäga sig sitt föräldraskap för att man inte själv vill vara förälder till ett barn och är man förälder är man också underhållsskyldig, eftersom man är ansvarig för att barnet ska få sina grundläggande behov uppfyllda.

Tar man inte hand om barnet genom att ha det boende hos sig ska man istället utge underhållsbidrag till barnet. Underhållets storlek bestäms utifrån barnets behov, den andra förälderns och ens egna ekonomiska förhållanden. Det betyder att om man själv har svårt att betala en större summa och den andra föräldern har god ekonomi kan underhållet bli ganska litet, men underhållsskyldigheten kvarstår. Betalar man inte kan man få betalningskrav och i sista hand kan Kronofogdemyndigheten verkställa betalningskraven.

Vad gäller för din son?

Med fastställandet av föräldraskapet uppkommer underhållsplikten och din son har ingen möjlighet att avsäga sig föräldraskapet. Din son måste inte ha en relation med barnet och han måste inte heller ha barnet boende hos sig om han inte vill men han kommer alltid vara underhållsskyldig. Om modern till barnet har bra ekonomi och din son har ont om pengar kommer underhållet sättas relativt lågt men din son kommer ändå vara skyldig att betala ett visst belopp för att se till att barnets behov uppnås. Betalar din son inte underhållet kommer barnets mor i sista hand kunna vända sig till Kronofogden, så jag rekommenderar att din son betalar underhållet även om modern inte uttryckligen kräver det.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise SohlbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”