Finns det någon preskriptionstid till en privat skuld?

Preskriptionstiden finns det någon sån till privat skuld

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av preskriptionslagen (PreskL). För att definiera konsument nedan kommer jag även använda mig av konsumentkreditlagen (KkredtL). Jag kommer även kort behöva gå in i rättegångsbalken (RB) kort för att förklara vad återvinning av tredskodom är. 

Svaret på din fråga

Viktiga begrepp

För att förstå PreskL ska jag förklara några begrepp som kan hjälpa dig. Gäldenär är personen som ska betala en skuld (Definition på lagen.nu av gäldenär). En borgenär är en personen som kan kräva skulden av gäldenären (Definition av borgenär på lagen.nu). Preskription innebär att en borgenär förlorar rätten att kräva betalt. Även ränta och annan tilläggsförpliktelse samt fordran på grund av borgen preskriberas (8§ PreskL). En fordran är en rätt att få en viss prestation, gällande en skuld så är det då borgenären som kan kräva att gäldenären betalar (Definition av fordran på lagen.nu).

Utgångspunkten - Vad är preskriptionstiden?

En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten (2§ 1st PreskL). Löpande skuldebrev preskriberas dock efter tio års tid (2§ 2st PreskL)

Däremot mot en konsument är preskription tre års tid om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk (2§ 2st PreskL). En konsument är en person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet (2§ 2st KkredtL).

Jag kommer exemplifiera med gäldenär X och borgenär Y.

Låt oss säga att gäldenär X och borgenär Y inte är konsumenter. Om skulden uppstår 3:e januari 2010 så är den preskriberad 3:e januari 2020. 

Om gäldenär X är konsument och skulden uppstår 3:e januari 2010 så är den preskriberad 3:e januari 2013. 

Undantaget - Vad är preskriptionstiden?

Hur preskriptionen kan avbrytas

Preskriptionen kan avbrytas (2§ PreskL). Det kan den göra genom att gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären (5§ 1p PreskL). Det kan också ske genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären (5§ 2p PreskL). Slutligen kan det ske genom att borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller planförhandling under företagsrekonstruktion (5§ 3p PreskL).

Vad händer om preskriptionen avbryts?

Om den avbryts enligt 5§ 1p eller 5§ 2p PreskL (se Hur preskriptionen kan avbrytas) så börjar preskriptionstiden om från den dagen då avbrottet sker enligt 2§ PreskL (6§ PreskL). Jag kommer exemplifiera detta med gäldenär X och borgenär Y. Låt oss säga att gäldenär X och borgenär Y inte är konsumenter. Om skulden uppstår 3:e januari 2010 så skulle den ha preskriberats 3:e januari 2020. Om Y 3:e januari 2015 säger till X att X ska betala så löper preskriberas fordringen 3:e januari 2025. 

Om den avbryts genom 5§ 3p PreskL (se Hur preskriptionen kan avbrytas) så börjar preskriptionstiden om, enligt 2§ PreskL, från den dag dom eller slutligt beslut meddelas eller det rättsliga förfarandet avslutas på annat sätt (7§ 1st PreskL). Exempelvis om en borgenär Y går till domstolen för att säga att skulden fortfarande gäller, och domstolen meddelar att den gör det, så börjar preskriptionstiden om från att domstolen meddelat beslut. 

Om talan fullföljs eller förfarandet återupptas av någon annan anledning före den nya preskriptionstidens utgång, avbryts preskriptionen, varefter ny tid räknas från den dag det återupptagna förfarandet avslutas (7§ 2st PreskL). Detta kan exempelvis ske genom återvinning av tredskodom. Tredskodom är när en tvist avgörs genom att den som får stämningsansökan mot sig inte svarar på den (42:11 RB) eller inte är på plats när det är förhandling (42:12 RB). Om den personen som inte svarat på stämningsansökan är missnöjd med domen kan den återvinnas och därmed prövas igen (44:9 1st RB). Så när återvinningen är slut börjar preskriptionen om.

Om det rättsliga förfarandet avslutas utan att gäldenären har delgivits eller på annat sätt underrättats om borgenärens framställning, beräknas dock preskriptionstiden som om något avbrott inte hade skett. Jag kommer exemplifiera detta med gäldenär X och borgenär Y. Om borgenär Y skulle föra talan i domstol och gäldenär X inte blir delgiven att detta har skett på något vis, så avbryts inte preskriptionen (7§ 3st PreskL)

Sammanfattning av svar

Så sammanfattat kan man säga att utgångspunkterna för preskriptionstid gäller om preskriptionstiden inte avbryts på något vis. Då börjar preskriptionstiden om.

Hoppas du har fått svar på din fråga och stort lycka till!

Har du någon fortsatt fundering får du gärna ställa en ytterligare fråga eller boka tid med en av våra jurister!

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo