Fingerad arbetsbrist

FRÅGA
Hej, jag har en reumatiskt sjukdom och jobbet sa upp mig förra året, jag jobbade där i ca 11år. Jag tror dom sa upp mig pga sjukdomen men på papper står det för arbetsbrist för det skulle "se bättre ut för mig i papprena" men känns som dom lurade mig lite så. Jag tror att dom har anställt flera nya efter mig, har det gått rätt till eller kan jag göra något?Tack för svar!Mvh Daniel
SVAR

Hej Daniel, tack för din fråga!

En arbetsgivares möjlighet att säga upp en arbetstagare regleras i Lag om anställningsskydd, LAS. LAS hittar du här.

En uppsägning från arbetsgivarens sida ska enligt 7§ LAS vara sakligt grundad, och kan antingen vara hänförlig till så kallad arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. Personliga skäl kan vara till exempel ett sjukdomstillstånd eller nedsatt arbetsförmåga hos arbetstagaren.

En uppsägning är inte skälig om det kan anses skäligt att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. Omplaceringsskyldigheten förutsätter att det finns en ledig befattning eller lediga uppgifter som arbetstagaren kan arbeta med. Arbetsgivaren står under skyldighet att genomföra en noggrann utredning av möjligheten att omplacera.

Det är i princip inte möjligt att överpröva lämpligheten av en arbetsgivares organisatoriska beslut i form av bedömningen att det föreligger arbetsbrist på arbetsplatsen. Däremot kan arbetsdomstolen pröva huruvida en uppsägning faktiskt har skett på grund av arbetsbrist såsom arbetsgivaren uppgett, eller om det funnits andra personliga skäl för uppsägningen. Denna situation kallas fingerad arbetsbrist. Domstolen prövar då huruvida arbetsbrist faktiskt föreligger, och ser framförallt till om arbetsgivaren vidtagit någon form av organisatorisk förändring i samband med uppsägningen, genom att arbetstagarens arbetsuppgifter inte längre utförs av någon eller förläggs på någon annan anställd att utföra. Föreligger fingerad arbetsbrist prövar domstolen skäligheten i den verkliga grunden till uppsägningen, i ditt fall din sjukdom.

Man har alltså möjlighet att överklaga en uppsägning till Arbetsdomstolen, men bevisbördan ligger på dig som arbetstagare. Att det föreligger faktisk arbetsbrist hindrar vidare inte att arbetsgivaren även ansåg att det förelåg personliga skäl för uppsägningen, och då måste arbetstagaren bringa stark bevisning för att de personliga skälen, inte arbetsbristen, var en nödvändig och tillräcklig betingelse för uppsägningen. Det finns även möjlighet att begära skadestånd.

Den som avser att yrka ogiltigförklaring av en uppsägning ska meddela arbetsgivaren om detta inom 2 veckor efter att uppsägningen skedde.

I ditt läge råder jag dig att kontakta ditt fackförbund för att få vidare råd och hjälp i frågan.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?