Filmning av annans tomt

FRÅGA
Hej min granne filmar in på våran tomtOch oss med en webbkamera för övervakning,Är detta lagligt ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt är det allas frihet att filma vad och vem man vill. Denna frihet inskränks dock på vissa sätt enligt Brottsbalkens (BrB) (här) regler. Bland annat kan sättet som filmen upptas påverka lagligheten.

Den som olovligen och i hemlighet använder ett tekniskt hjälpmedel för att ta upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad kan ha gjort sig skyldig till brottet kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a § BrB (här). För detta brott kan man dömas till böter eller fängelse i högst två år. Trots brottets beteckning “kränkande fotografering” omfattar det inte endast upptagning av stillbilder utan även upptagning av rörliga bilder, t.ex. film. Ett undantag i denna brottsbestämmelse finns för fotografering som med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är fösvarlig. Undantaget är dock framförallt tänkt för att skydda massmediers rätt att behandla och påtala offentliga missförhållanden och kan därmed i normalfallet knappast befria en smygfilmande granne från straffansvar. För att brottet ska kunna bli aktullet krävs alltså att filmningen skett olovligen, med tekniskt hjälpmedel, i hemlighet och att det skett inomhus. I ert fall verkar det som att filmningen skett olvoligen då ni inte gett ert samtycke till filmningen. Att filmningen skett med en webbkamera tyder på att ett tekniskt hjälpmedel använts. Det är dock oklart ifall rekvisitet ”i hemlighet” är att anse som uppfyllt då det krävs att utrustningen ska ha varit dold för den fotograferade eller att denne ska ha varit omedveten om att den för tillfället är igång. Dessutom är det oklart ifall filmningen endast skett in på er tomt eller även inomhus.

Ett annat brott som möjlighen skulle kunna bli aktuellt är ofredande, se 4 kap. 7 § BrB (här). För att brottet ska bli aktuellt krävs att den filmande verkligen blir störd vilket ni kan läsa mer om i NJA 2008 s. 946. Dessutom krävs att handligen generellt sett ska anses kränkande. Att bli filmad utomhus torde i regel ej vara allvarligt nog för att brottet ska bli aktuellt men att filmningen, som i detta fall, sker inne på er tomt torde anses innebära en större kränkning.

Det är även värt att nämna att kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde får bedrivas om den som ska övervakas har samtyckt till övervakningen, se 22 § 1 st. Kameraövervakningslag (2013:460) (KöL) (här). Detta samtycke kan när som helst återkallas, 22 § 2 st. KöL (här). I ert fall är inga av de undantag till kravet på samtycke som finns i 23 § KöL (här) tillämpliga, alltså är grannens filmning av er på tomten, utan ert samtycke, inte tillåten.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1125)
2021-02-26 Är det lagligt att säga n-ordet?
2021-02-25 Fota i smyg
2021-02-25 Olaga hot m.m.
2021-02-25 Kan det vara olaga hot eller olaga förföljelse att försöka framföra budskap till politiker inför val

Alla besvarade frågor (89568)