Fick polisen genomsöka vår bil och kroppsvisitera oss?

2017-08-12 i Polis
FRÅGA
HejJag undrar lite om vad som gäller för husransakan i bil samt visitering. I det här fallet blir bilen invinkad av polisen, alla får kliva ur och dom börjar titta i bilen. Ägaren frågar då om det är en husransakan och polisen svarar nej, men dom söker igenom hela bilen samt visiterar alla i bilen utan att ge någon anledning till detta. Ingenting konstigt hittas utan det avslutas med att chauffören får böter för att han inte använt bilbältet, vilket i sig ju är korrekt. Men jag undrar om själva tillvägagångssättet för övrigt är korrekt?Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När det kommer till en sådan ingående och integritetskränkande åtgärd som kroppsvisitering och genomsökning av ens egen bil måste polis ha stöd i lag för att vidta sådana åtgärder. Dessa finns i bl.a. Rättegångsbalken och Polislagen. Ett missbruk av polisens befogenheter är allvarligt och kan strida mot artikel 8 om rätten till privatliv i Europakonventionen om mänskliga rättigheter, som ger alla ett skydd mot statligt maktmissbruk. Om ni upplever att polisens agerande inneburit en kränkning bör ni polisanmäla detta så att saken utreds.

Polisens befogenhet att stoppa ett fordon

För att en polistjänsteman ska ha rätt att stoppa ett fordon måste en av fyra grunder vara uppfyllda enligt 22 § Polislagen:

1. Det ska finnas anledning att anta att någon i bilen begått ett brott

2. För att ett ingripande med stöd i annan lag ska kunna göras

3. Att en husrannsakan ska kunna göras (vilket polistjänstemannen i ert fall uttryckligen sa att hen inte gjorde), eller

4. Att reglera trafiken

Det räcker alltså med att en av de fyra punkterna är uppfylld. Om ingen av punkterna är uppfylld hade polistjänstemannen inte rätt att stoppa ert fordon. Det är svårt att bedöma om polisen hade rätt att stanna er bil eller inte då jag inte har någon mer information än att bilen blev ”invinkad”. Eftersom polisen även sökte igenom bilen är det troligaste att första punkten är aktuell, men som sagt är det svårt att avgöra.

Får en polistjänsteman söka igenom ett fordon utan husrannsakan?

Det finns endast en förutsättning för att polisen ska kunna söka igenom ett fordon på eget bevåg, utan förordnande om husrannsakan. Dessa anges i 20a § Polislagen. Det nämns uttryckligen att om det kan antas att vapen eller tillhyggen finns i bilen och risken typiskt sett är stor för att dessa ska komma till användning vid våldsbrott får polisen genomsöka fordonet. Det ska alltså vara ett ingripande i förebyggande syfte som består i att söka efter vapen eller tillhyggen som kan användas vid brott mot liv och hälsa.

Återigen går det inte att säkert avgöra vad som gäller i er situation, och vilken anledning polisen hade att genomsöka bilen. Kravet att det ”kan antas” är det lägsta beviskravet, och det kan räcka med att en anmälan eller ett tips kommit in till polismyndigheten.

Polisen får alltså inte passa på att genomsöka en bil bara för att de hade laga stöd att stanna bilen. Det är hårda krav, och om ingen av dessa förutsättningar förelåg hade polisen ingen rätt att genomsöka bilen utan förordnande om husrannsakan.

Fick polisen kroppsvisitera er?

Reglerna om kroppsvisitation finner vi i 28 kap. 11 § Rättegångsbalken. En kroppsvisitation får företas när det finns anledning att anta att ett brott som kan ge fängelsestraff har begåtts (t.ex. misshandel, stöld m.m.). Personen som visiteras ska vara skäligen misstänkt för brottet i fråga, och själva syftet med visitationen ska vara att söka efter föremål som kan tas i beslag samt vara av betydelse för utredningen (bevisföremål), som t.ex. narkotika, vapen, stöldgods m.m.

För att kroppsvisitera andra personer än den som är skäligen misstänkt måste det finnas synnerlig anledning att anta att föremål som kan tas i beslag kommer anträffas på dessa personer. Det är därmed mycket mer som krävs för att en polis ska få kroppsvisitera en annan än den misstänkte.

Till sist är det värt att nämna att en polistjänsteman endast får använda sina befogenheter på ett sätt som är försvarligt i förhållande till den åtgärd som vidtas. Ingripandet ska vara proportionerligt (se 8 § Polislagen). Det kan innebära tjänstefel om en polistjänsteman går utöver sina befogenheter, och sådant bör anmälas.

Sammanfattning

Som avslut står det väl till pass med en kort sammanfattning. Polisen får alltså endast stanna ett fordon om en av de fyra punkterna i 22 § är uppfylld. Att genomsöka ett fordon utan en husrannsakan ska det kunna antas att det finns vapen i fordonet och att det finns en stor risk att dessa kan komma att användas vid brott. En kroppsvisitation kräver att personen är misstänkt för brott, och där syftet med visitationen är att hitta bevisföremål.

Att en polistjänsteman inte kan eller vill ange på vilka grunder hen genomför en genomsökning av fordon eller kroppsvisitation kan tyda på att denne inte har laga skäl.

Hoppas att mitt svar var till er hjälp!

Med vänlig hälsning,

Jakob Axelsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (375)
2022-01-25 Måste polisen ringa hem om 15 åring är med i stoppad bil?
2022-01-04 Får polisen ta urinprov på min sambo om jag har påträffats med narkotika?
2021-12-31 Fråga om polisingripande
2021-12-19 När får polisen be om legitimation?

Alla besvarade frågor (98658)