Fel i vara (häst) - tvist kring reklamation

2015-11-29 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Reklamation häst: köpt som tävlingshäst i dressyr och allroundhäst i april. Åkt till veterinären i oktober för hästen har svårt att gå i backar och för dressyr. Häst har fel i bakknäna, syns på röntgen (den skadan brukar ha funnits sen unghäst men kan uppkomma av överbelastning), och kommer inte kunna användas som dressyrhäst framöver. Jag har tränat hästen rel. sparsamt. Reklamerat men köparen bestrider. Hästen är veterinärbesiktigad vid köp (men inte röntgad för det var inte en jättedyr häst. Normalt/något lägre pris för rasen). Inga indikationer fanns för att det behövdes röntgen. I annonsen stod att han var utbildad MSV dressyr och det står även i kontraktet. Nu hänvisar hon till att han kan tävla de lägsta klasserna (vilket inte alls är säkert att han kan med sin smärta). Hon menar även på att jag skulle ha gjort reklamation innan jag åkte till veterinären. Jag har veterinärintyg från köpet, kontraktet, annonsen, skärmdumpar och mail sparade.
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Det framgår inte om du köpt hästen av en privatperson eller en näringsidkare så jag kommer kort att ta upp båda alternativen i mitt svar.

Hästar (och andra djur) ses som vilka lösa saker som helst i lagens mening. Så har du köpt från en privatperson är det köplagen som blir tillämplig, medan om du köpt från en näringsidkare är det i konsumentköplagen man får titta.

Om du köpt av en privatperson - Köplagen.
I 17 § KöpL framgår att varan, i ditt fall hästen, ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Om det inte står något annat i avtalet ska vara dessutom vara ägnad för det ändamål sådana varor normalt används, eller för det särskilda ändamål som varan var avsedd att användas av köparen om säljaren måste insett det och köparen haft skäl att lita på säljarens sakkunskap och bedömning. Om varan avviker från vad som står i 17 § eller något annat som du som köpare "med fog" kunnat förutsätta så är varan att anse som felaktig.

När det gäller en ridhäst så dels ska den då följa vad som står i avtalet, utan att ha sett ditt avtal är det svårt att säga så mycket, men t ex det du nämner om att hästen är utbildad till en viss nivå enligt avtalet så om hästen skulle visa sig inte vara så högt utbildad skulle den vara felaktigt. Jag tolkar det inte som att det är ditt problem, utan att hästen är så utbildad som sägs, men att den på grund av veterinära anledningar/hälsoskäl inte kan användas som ridhäst på den nivån. Då blir 17 § andra stycket aktuellt. Att varan ska kunna användas till det som sådana varor normalt används för innebär att hästen ska kunna ridas. Här skulle man kunna diskutera om en häst med en viss utbildningsgrad normalt ska kunna ridas på den nivån. Men p 2 i andra stycket i 17 § som anger att varan ska uppfylla det särskilda ändamål köparen avsett, om säljaren insett det. Framgick det för säljaren att ditt mål med köpet var att kunna rida hästen på den specifika nivån och att den skulle hålla för det, och du hade skäl att förlita dig på säljaren, då föreligger ett fel i varan. I 18 § KöpL står att en vara ska uppfylla vad säljaren angett om "egenskaper och användning" i t ex reklam, i ditt fall i annonsen, om det kan antas ha inverkat på köpet. En angiven utbildningsståndpunkt kan anses ha inverkat på köpet av en tävlingshäst. Salufördes hästen som tävlingshäst blir det ännu mer tydligt. Alldeles oavsett detaljbedömningar så utefter det du skriver så har du köpt en tävlingshäst som det är tveksamt om den alls kan tävla, och i alla fall inte på den nivå den är utbildad för, och utan att veta mer låter det som att varan är att anse som felaktig då du kunnat förutsätta att den skulle kunna användas till dressyrtävling, och haft fog för att förutsätta att den skulle kunna göra det på den nivå den var utbildad till. OBS att vi på Lawline inte kan uttala oss säkert om ett enskilt fall, särskilt inte utan att ha sett avtal mm, så bedömningen blir generell och baserad på enbart den information som framkommit i frågan.

Enligt 20 § KöpL kan du som säljaren dock inte som fel åberopa något du borde ("måste antas") känt till vid köpet. Om köparen fått undersöka varan får denne heller inte åberopa sådant som borde ha upptäckts vid undersökningen. Det här är köparens sk undersökningsplikt. När det gäller köp av häst anses normalt ingå i undersökningsplikten att själv undersöka hästen, provrida den och även att låta en veterinär undersöka hästen. I ditt fall har du som jag förstår av din fråga låtit veterinärundersöka hästen utan att veterinären hittat något fel. Hästen har dock varit behäftad med fel som kunnat upptäckas endast vid röntgen. Om det inte framkom något vid undersökningen som visade på ett potentiellt problem, om det inte var en synnerligen dyr häst eller av en ras där en viss typ av problem är mycket vanliga så har det generellt i praxis inte ansetts krävas röntgen för att uppfylla undersökningsplikten. Skulle däremot hästen varit lite svullen eller reagerat på böjprov eller liknande så har det ofta setts som en indikation på att köparen bör företa en fördjupad undersökning för att uppfylla undersökningsplikten. Som jag förstår av din fråga förelåg inget sådant och du har uppfyllt din undersökningsplikt.

Enligt 21 § KöpL så sådana fel som fanns vid köpet, även om de var dolda, svarar säljaren för. När det gäller hästar brukar man sätta stor tilltro till veterinärens bedömning, även om olika veterinärer kan ha olika åsikt.

Om man således står med en felaktig vara, så kan köparen kräva omleverans av en ny felfri vara, prisavdrag eller häva köpet. Köparen har även rätt till skadestånd (30 §, 40 § 67 §). Dock måste köparen reklamera varan för att kunna åberopa någon av följderna av fel i varan (32 § ). Reklamation ska enligt köplagen ske "inom skälig tid" efter det att felets upptäckts, och senast inom 2 år efter att köparen tagit emot varan. När man reklamerar behöver man inte ange vilken följd av reklamationen man önskar, alltså om man vill häva, ha prisavdrag etc. Det räcker med en sk neutral reklamation. Vad skälig tid är framgår inte av lagtexten och får bedömas från fall till fall. Vid fel i fastighet har t ex en reklamation efter 4.5 månader ansetts skett inom skälig tid (NJA 2008 s. 1158) och man tog hänsyn till köparens kunskap, omständigheterna osv.

Om hästen är köpt av en näringsidkare - Konsumentköplagen
Om hästen istället är köpt av en näringsidkare så regleringarna om varans beskaffenhet, beskrivning av egenskaper vid reklam, när varan anses felaktig samt undersökningsplikten är identisk med köplagen samt att säljaren svarar endast för fel som förelåg när varan avlämnades, så samma resonemang som ovan gäller. En viktig skillnad i konsumentköplagen är att där anses som huvudregel fel som visat sig inom 6 månader efter köpet ha funnits vid köpet. Säljaren måste bevisa att felet inte förelåg vid köpet. (I köplagen däremot är det köparen som måste bevisa att ett fel förelåg vid köpet). Då felet på din häst visat sig inom 6 månader efter köpet innebär det att om konsumentköplagen är tillämplig så måste säljaren bevisa att hästen inte hade röntgenförändringarna vid köpet (se 20 a §). I övrigt så påföljderna vid fel i varan, omleverans, prisavdrag eller hävning samt rätten till skadestånd är likadan som i Köplagen. Den stora skillnaden är alltså bevisbördan under de sex första månaderna, där det som köpare räcker att påvisa ett fel för att säljaren ska vara tvungen att vidta en åtgärd på grund av det, om hen inte kan bevisa att felet inte fanns vid köpet.


En annan skillnad som inte påverkar dig särskilt mycket, är att när det gäller reklamation så ska den även enligt KKöpL göras inom skälig tid, men där har det preciserats att inom två månader efter det att köparen märkt felet är alltid att ses som skälig tid. Den totala tiden man som max har på sig att reklamera är tre år (jmf med två år i KöpL)

Vad kan du göra?
Köparen har bestridit reklamationen, som jag förstår det delvis för att säljaren inte anser att den inte skett i tid och delvis för att hen anser att det inte föreligger skäl för reklamation eftersom hästen enligt säljaren kan tävlas i de lägre klasserna. Det har alltså uppstått en tvist. Om ni inte kan komma överens, så förutsatt att inte annat står i avtalet om hur en ev tvist ska lösas, så får tvisten lösas i domstol. Det innebär dock en ekonomisk risk om du skulle förlora målet. Om hästen kostade under ett halvt basbelopp (ett basbelopp är 44 500 kr) kan saken avgöras genom förenklat tvistemål vilket gör kostnaderna även vid en förlust förutsebara och begränsade. Var hästens pris mer än ett halvt prisbasbelopp får det handläggas i ett vanligt tvistemål, där den förlorande parten oftast får betala motpartens rättegångskostnader (och såklart sina egna). Om du har en hemförsäkring så är det obligatoriskt för sådana att innehålla rättsskydd, vilket innebär att du får ersättning för dina rättegångskostnader samt om du förlorar med motpartens kostnader om du döms att betala dem. Observera dock att det finns ett tak i försäkringen, det finns en självrisk (oftast 20%).

Min rekommendation är alltså att du dels talar med ditt försäkringsbolag och tar reda på hur rättsskyddet i din hemförsäkring ser ut, dels att du talar med en jurist om ditt specifika fall och får en mer preciserad bedömning av dina möjligheter att vinna en domstolstvist. Därefter får du ta ställning till om du är villig att ta risken helt enkelt. Något som kan vara värt att prova särskilt om säljaren är en privatperson är att med hjälp av en jurist skicka ett preciserat krav på hävning med anledning av reklamationen, inte alla säljare är medvetna om vilket ansvar lagen ålägger dem vad gäller fel som fanns vid köpet. Kanske behöver säljaren även tala med jurist, sin veterinär och liknande för att få en helhetsbild och bedöma om hen är villig att riskera en domstolstvist. Det allra bästa är om man kan förlikas, t ex skulle en tänkbar förlikning i ett sådant här fall kunna vara att köpet hävs och går åter så att du får tillbaka köpesumman, men att du avstår från att kräva skadestånd för utgifter mm.

Som du förstår kan jag inte råda dig varken att ta tvisten till domstol eller att inte göra det. Den bedömningen måste göras av en jurist som har tillgång till alla fakta och är mer insatt i just ditt fall. Via Lawline kan du både få hjälp med att till en fast kostnad upprätta t ex ett brev till säljaren, eller via någon av våra sponsorer boka tid för juridisk rådgivning.

Oavsett vilken väg det gäller så hoppas jag att det i slutänden löser sig så bra som möjligt.

Vänligen,


Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (848)
2020-11-25 Öppet köp i butik
2020-11-25 Hur länge har ett företag på sig att kräva tillbaka en felskickad vara?
2020-11-24 Ångerrätt konsument resp. näringsidkare
2020-11-21 Behöver du betala för bilvärderingstjänsten trots att företaget varit otydligt vid lämnande av prisinformation?

Alla besvarade frågor (86520)