Fastställande av underhållsbidrag

2017-07-29 i Underhåll
FRÅGA
Min son (18 år) bor bara hos mig. Pappan bidrar varje månad med 1 700 kr. Eftersom pappan fram tills nu stått för mobilabonnemanget hade vi sedan tidigare kommit överens om att han skulle betala ett lägre underhåll. I och med att sonen fyllde 18 nu i sommar slutade pappan att betala för hans abonnemang. Jag tyckte det var fel och med det nytecknade abonnemanget sponsrar jag sonen, som nu får ta del av sitt studiebidrag till denna utgift. Jag hittade den här texten från Socialstyrelsen:Vad ingår i underhållsbidrag och underhållsstöd?För underhållsbidrag som är civilrättsligt är det föräldrarna själva som avgör/bestämmerdet. Underhållsstödet som är offentligrättslig utgår från Konsumentverketskostnadsposter när det gäller barnets grundbehov (mat, kläder, medmera). Även en kostnadspost för semester finns med i beräkningen s a m t m o b i lför de något äldre barnen. Kan pappan säga nej till att fortsätta betala mobilabonnemanget, sådär utan vidare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vid fastställande av en förälders underhållsskyldighet ska alltså hänsyn tas till förälderns förmåga att utge underhåll. Reglerna om underhållsskyldighet mot barn måste ses i samband med olika sociala förmåner, såsom det allmänna barnbidraget, bostadsbidrag, olika former av studiehjälp.

En förälders underhållsskyldighet upphör normalt sätt när barnet fyller arton år. Dock om barnet går i skolan, exempelvis grundskolan eller gymnasiet som dina barn gör, så är föräldrar underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår och upp till 21 års ålder vilket framgår av 7 kap 1 § Föräldrabalken (FB).

En förälder är alltid skyldig att svara för sina barns underhåll. Enligt 7 kap 2 § FB framgår det att en förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att antingen betala underhållsbidrag till barnet eller genom att ha barnet varaktigt boende hos sig. Genom att ha barnet boende hos sig så uppfyller man sin underhållsskyldighet. Den förälder som inte har barnet boende hos sig ska alltså då betala ett underhållsbidrag för barnet.

Du uppfyller din underhållsskyldighet för sonen eftersom du han boende hos dig. Pappan uppfyller sin underhållsskyldighet genom att ha betalt mobilräkningen plus 1700 kr i underhållsbidrag. Frågan är nu om pappan genom att sluta betala mobilräkningen anses som att han inte fullgör sin underhållsskyldighet?

Utgångspunkten är precis som du nämner att underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal föräldrarna emellan. Avtal om underhållsbidrag kan ingås formlöst dvs. även muntligt avtal om underhåll är bindande. I praktiken ingås doc vanligen underhållsavtal skriftligt och med två vittnen. Detta skriftliga avtal har man nytta av om den ena föräldern inte uppfyller sin underhållsskydighet. Då kan man använda det som en exekutionstitel, vilket innebär att man kan få hjälp av kronofogden att driva in underhållsbidraget.

Slutar pappan uppfylla sin underhållsskyldighet genom att sluta betala mobilräkningen?

Det behöver faktiskt inte vara så att pappan slutar fullgöra sin underhållsskyldighet genom att sluta betala mobilräkningen eftersom han redan betalar 1700 kr i underhållsbidrag. Vad som är helt avgörande är egentligen hur mycket han SKA vara skyldig att betala. Det kan vara så att han egentligen betalade mer än vad han behövde genom att också betala mobilräkningen. Jag ska därför förklara nedan vad det är som avgör hur mycket den underhållskyldige föräldern behöver betala.

Hur beräknar man underhållsbidrag?

Det finns vissa faktorer som man får ta hänsyn till när man räknar ut underhållsbidrag. Det är barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (din + pappans ekonomiska förmåga) som är utgångspunkten för beräkningen av underhållsbidraget.

Föräldrarnas ekonomiska förmåga är inkomsten efter skatt, dvs nettobeloppet. Men innan underhållet bestäms har ni båda rätt att tillgodoräkna er ett s.k förbehållsbelopp. Det belopp den underhållsskyldige föräldern får förbehålla sig framgår av 7 kap 3 § 2 st FB. Det inkluderar alla vanliga levnadskostnader och bostadskostnad som beräknas för sig efter vad som är skäligt. När man räknar ut bostadskostnaden utgår man ifrån bruttokostnaden minskad med eventuellt bostadsbidrag. Man tar även hänsyn till om man bor ihop med någon annan vilket medför att man minskar bostadskostnaden till hälften i uträkningen.

Levnadskostnaderna beräknas med ledning av ett normalbelopp (ett fastställt schablonbelopp) som för år räknat utgör 120 procent av gällande basbelopp enligt 2 kap 6 och 7 §§ SFB. Detta belopp ligger för tillfället på 44 800 kr om året. Vilket innebär cirka 3730 kr i månaden. Detta belopp har man tänkt sig ska omfatta tex kostnader för mat, kläder, hygien, telefon, fackföreningar, försäkringspremier etc. (detta kan i vissa fall sättas högre om det föreligger särskilda fall)

När man har räknat ut föräldrarnas förmåga så ska man titta på barnets behov. Barnets behov har också sin utgångspunkt i schabloner. Dessa schablonerna är hänförliga till ålder och är fastställda för ett år.

0-6 år: 65 % av basbeloppet per år. 7-12 år: 80 % av basbeloppet per år och 13 år och uppåt: 95 % av basbeloppet per år.

Enligt 7 kap 1 § FB ska man även beakta de sociala förmåner som barnet får. Sociala förmåner är barnbidrag och studiestöd. Enligt NJA 1996 s. 134 när det gäller barnets behov kan man i vissa fall beakta barnens egna inkomster och tillgångar.

Exempel på uträkning av underhållsbidrag

Jag kommer att hitta på en del kostnader eftersom att jag inte har några uppgifter för en uträkning. Observera att siffrorna är helt påhittade, jag väljer att ha ena posten med väldigt låg inkomst och andra hög för att illustrera skillnader.

Mamma:

Inkomst: 14900

Bostadsbidrag: 3000

Boende: - 5500

Basbelopp: - 3730

= din ekonomiska förmåga är då: 8670 kr

Pappa

Inkomst: 32.000

Boende: - 8700

Basbelopp: - 3730

= pappans ekonomisk förmåga är 19570 kr.

Barnets behov på 18 år:

Basbelopp: 95 % av basbeloppet = 3543 kr

Barnbidrag: - 1050

Barnets behov = 2497

Det man behöver göra nu är att räkna ut hur stor andel av barnets behovs som vardera föräldern ska betala. Det gör man gör är att ta barnets behov multiplicerat med den ekonomiska förmågan hos en av föräldrarna, dividerat med den samlade ekonomiska förmågan hos båda föräldrarna. Resultatet i följande exempel ovan blir då:

Underhållsbidrag för pappan:

2497 x 19570 /(19570 + 8670) = 1730 kr per barn

1795 + 1795 = 3590 kr

Han ska således betala 1730 kr i månaden för barnet.

Enligt detta exempel så betalar han i så fall 30 kr för lite. Och när han betalade mobilräkningen betalade han mer än vad han behövde. Det är därför skyldighet om underhållsbidrag kan fastställas genom avtal för att vara garanterad ett underhållsbidrag. Sen alla andra ekonomiska tillskjutande medel är av ren frivillighet.

Kan pappan säga nej till att fortsätta betala mobilabonnemanget, sådär utan vidare?

Betalar han tillräckligt med underhållsbidrag kan han säga nej till att fortsätta betala mobilabonnemanget. Har det dock inneburit att han nu betalar för lite i underhållsbidrag kan du kräva in det av honom. Hur gör du då? Underhållsbidrag kan som sagt fastställas antingen genom dom eller genom avtal. Om ni har ett skriftligt och bevittnat avtal om underhållsbidrag är det i sig en så kallad exekutionstitel enligt 3 kap 1 § 5 p Utsökningsbalken (UB). Det innebär att du direkt kan gå till Kronofogdemyndigheten med det skriftliga avtalet så att de kan hjälpa dig att driva in pengarna. Men det verkar inte som att ni har ett sådant avtal. Det du måste göra då är att få till stånd en exekutionstitel, alltså underhållsbidraget måste istället fastställas genom dom hos tingsrätten. Det du gör är att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten vilket du kan hitta här. Det som händer då om din ansökan blir bifallen är att du får ut just en sådan här exekutionstitel genom domen 3 kap 1 § 1 p UB. Att då ha denna exekutionstitel innebär att Kronofogdemyndigheten kan hjälpa dig med att driva in de pengar som du är berättigad till.

Underhållsstöd

Underhållsstöd är något man kan få av försäkringskassan om den bidragsskyldige föräldern inte har ekonomisk förmåga att betala underhållsbidrag upp till 1573 kr. Då kommer försäkringskassan att betala ut mellanskillnaden av det som saknas. Men betalar en förälder underhållsstöd som ligger över 1573 kr kommer inte försäkringskassan att betala ut något underhållsstöd. De pengarna ska täcka för samma saker som underhållsbidraget gör.

Hoppas det gav svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1079)
2021-08-03 Vad ingår i underhållet för barn?
2021-07-29 Kan man frångå underhållsskyldighet?
2021-07-28 Vad kan man göra när den föräldern som tar emot underhållsbidrag brister i sin omsorg om barnet?
2021-07-28 Får man underhållsbidrag/underhållsstöd under sommaren?

Alla besvarade frågor (94634)