Fastighetsöverlåtelse genom gåva och ogiltighetsgrunderna i Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

2016-10-31 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Vi är tre syskon där våra föräldrar gett en skriftlig och bevittnad gåva i form av fastighet och pengar. Två av syskonen har avsagt sig del i fastighet och istället fått 1/3 av taxeringsvärdet i pengar. Ett syskon har fått 1/3 i form av fastigheten. Alla har således fått 1/3 vardera av fastighetens tax.värde. Alla har mottagit och accepterat denna bevittnade gåva skriftligen. Lagfart etc har gått över från föräldrarna till ett av barnen i och med gåvan. Nu har ett av syskonen som fick pengar ångrat sig och tänker överklaga att det inte gått rätt till mot föräldrarnas vilja och trots att man accepterat gåvan skriftligen, lagfartsöverföring skett etc. Gåvan är noterad som enskild egendom och är inte förskott på arv. Kan syskonet som ångrat sig överklaga gåvan?
SVAR

Hej!

Tack du för att du vänder dig till oss på Lawline.

Ni är tre syskon som fått, genom gåva av era föräldrar, dela på en fastighet. För att en överlåtelse av fastighet ska vara en giltig gåvoöverlåtelse så krävs det att den i första hand är skriftlig, att det finns en överlåtelseförklaring samt att gåvotagare och gåvogivare skriver under det skriftliga.

Att ena syskonet fått lagfart beviljat innebär i regel att de formella kraven för en fastighetsöverlåtelse genom gåva har uppfyllts enligt jordabalkens regler.

Däremot kan en gåva samtidigt som den formellt juridiskt sett ser giltig ut, ändå vara ogiltig om det föreligger omständigheter som uppstått före eller vid gåvoavtalets ingående och som utgör grund för ogiltighet.

I "Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område" (Avtalslagen) regleras ogiltighetsgrunderna.

Ditt syskon har möjligheten att vända sig till domstol och begära att få saken prövad av rätten. Det du menar med "överklaga gåvan", är i själva fallet att ditt syskon kan gå till domstol och yrka på att gåvoavtalet ska ogiltigförklaras av domstolen.

Den enda informationen jag har från dig är att ena syskonet menar att överlåtelsen av fastigheten inte gått rätt till i förhållande till dina föräldrars vilja. Jag vet inte på vilket sätt, när eller varför gåvoöverlåtelsen inte varit förenligt med era föräldrars vilja. Därför kan jag inte ge dig ett exakt svar på vad ditt syskon kan åberopa som grund för sin talan vid en eventuell tvist i domstol.

Hoppas du fått svar på dina fråga!

Vänligen,

Arash Ghavamnejad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (327)
2021-01-07 Kan jag häva ett tjänsteavtal då det jag och motpart muntligen kommit överens om inte finns med?
2021-01-02 Avtal som strider mot lag eller myndighetsföreskrifter?
2020-12-26 Ogiltigförklara gåva från någon med Alzheimers
2020-12-19 Ingångna avtal ska hållas - pacta sunt servanda

Alla besvarade frågor (88084)