Får vi filma ett privat evenemang och streama live?

FRÅGA
Hej,Vi driver ett 5 dagars evenemang som sker på ett hotell. D.v.s. vi hyr hela hotellet och all tillhörande konferensyta. Vi har klassat detta som ett privat evenemang och det kostar ca tusen kronor att delta (alla över 18 kan köpa en biljett, krävs inget medlemskap eller liknande.)Då vi hyr hela hotellet och konferensyta så har vi exklusivitet.- Får vi filma och streama live (till Youtube eller andra kanaler) från t.ex. hotellets lobby eller bar? - I relation till ovan, får vi streama om vi inte har exklusivitet men vi har hotellets tillåtelse? - I relation till ovan, får vi filma utanför/visa en yta (säg gatan/del av gatan utanför hotellet) under streamen? - Finns det begränsningar i samband med streaming?- Sist men inte minst, är det samma begränsningar med CCTV kamera för att förhindra stöld under evenemanget? (Filmen tas bort 1 vecka efter evenemanget om ingen har gjort en anmälan.) Enbart den som är vår säkerhetsansvarig eller polisen får se filmen.Om detta räknas som flera frågor så blir frågan, vad är det som gäller för att vi ska få streama live till YouTube (eller andra kanaler)?
SVAR

Hej, kul att ni har valt att vända er till oss på Lawline för att få svar på era frågor!

För att ni ska förstå mitt svar är det viktigt att vi är överens om vilka frågor som ska besvaras. Jag kommer därför inleda med att förklara hur jag uppfattat era frågor för att sedan besvara dem utifrån den uppfattningen.

Hur jag uppfattat era frågor

Det ni huvudsakligen vill ha svar på är:

1)Vad lagen säger om att filma folk inomhus på privata evenemang?

2)Vad lagen säger ifall filmningen även innefattar upptagande av sekvenser från gatan utanför evenemanget?

De två frågorna ska besvaras utifrån perspektivet att filmerna som streamas live på YouTube eller andra liknande kanaler.

Disposition

Jag kommer att besvara de två frågorna i kronologisk ordning där varje fråga utgör rubrik. I löptexten under respektive rubrik besvaras frågan.

1)Vad lagen säger om att filma folk inomhus på privata evenemang?

Det finns många lagar som samverkar när det gäller att bedöma huruvida det är tillåtet eller inte att filma personer inomhus på ett privat evenemang. I ert fall ska filmen streamas live på YouTube eller liknande. Sker detta för att sprida information om ett ämne som främjar demokratin och det fria meningsutbytet är rätten för er att streama live starkare än om syftet med filmningen är att göra reklam för er verksamhet.

I Sverige har vi länge varit väldigt tillåtande när det gäller filmning, vilket Sverige har kritiserats för av Europadomstolen. Att ha en rättsordning som i alltför lång utsträckning tillåter bildupptagning och vidaresändning av bildupptagningen, utan de i filmen medverkandes samtycke, kan vara en kränkning av artikel 8 Europakonventionen som ger uttryck för envars rätt till privatliv. Artikel 8 Europakonventionen inkluderar ett skydd för den enskildes personliga integritet och filmar man någon utan dennes samtycke och sprider filmen vidare kan agerandet vara ett brott mot skyddet för den personliga integriteten.

Med anledning av Europadomstolens praxis har vi i Sverige infört en rad brottsbestämmelser i syfte att skydda den enskildes personliga integritet. Att filma någon inomhus utan dennes samtycke och sprida filmen vidare kan vara brottsligt enligt straffbudet förtal, ofredande, olaga integritetsintrång eller kränkande fotografering.

Att komma ihåg är att för att någon av ovanstående straffbestämmelser ska aktualiseras krävs att den videosekvens som upptas på ett eller annat sätt är särskilt intim och bilden som sprids vidare är typiskt sett av sådan karaktär att de flesta hade velat godkänna bilden innan den sprids vidare.

Att filma personer är ett insamlande av personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) måste gemene mans samtycke inhämtas innan personuppgifter får samlas in. Ni måste alltså informera alla som köpt biljetter till evenemanget att ni kommer att filma under eventet och att filmen kommer att streamas på YouTube eller liknande kanal. Ni måste också informera om i vilket syfte filmningen sker. Deltar personerna på eventet efter att ha fått denna information har de också samtyckt till filmning (underförstått: hade de inte samtycke till filmningen skulle de avstå från att delta i eventet). Datainspektionen kan besluta att ett företag som bryter mot reglerna i dataskyddsförordningen ska betala en administrativ sanktionsavgift.

I er fråga har ni inte angett i vilket syfte ni ska filma eventet och streama filmen. Sker filmningen av marknadsföringssyfte kan det vara ett brott mot lag om namn och bild i reklam (namn- och bildlagen) att streama filmen live utan medverkande personers samtycke. Av 1 § namn- och bildlagen framgår att:

"Näringsidkare får icke vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet använda framställning i vilken annans namn eller bild utnyttjas utan dennes samtycke. Med namn jämställs annan beteckning som klart utpekar viss person.

Vad i första stycket sägs om näringsidkare gäller även anställd hos näringsidkare och annan som handlar på näringsidkares vägnar."

Bryter ni mot 1 § kan envar av er som medverkar till filmningen sömas till böter och även åläggas att betala ersättning till de personer vars ansikten florerar i er marknadsföring.

Sammanfattningsvis bör ni utifrån GDPR och namn- och bildlagen utförligt informera alla som köpt biljetter till eventet att ni kommer att filma eventet och att filmen kommer att spridas på vissa specifika kanaler samt för vilket syfte filmningen sker.

2)Vad lagen säger ifall filmningen även innefattar upptagande av sekvenser från gatan utanför evenemanget?

På grund av den demokratidefinition vi tillämpar i Sverige där demokrati är starkt förknippat med ett fritt meningsutbyte utan censur är det mer tillåtet att filma personer på gatan och sprida filmen vidare än att filma personer i stängda miljöer.

Somliga av de straffbestämmelser som radats upp ovan (förtal, ofredande, olaga integritetsintrång och kränkande fotografering) blir sällan tillämpliga när filmningen skett i en offentlig miljö.

GDPR samt namn- och bildlagen aktualiseras dock på samma sätt oavsett om insamlingen av personuppgifter sker i en offentlig miljö eller ute på gatan. Att filma registreringsskyltar på bilar är t.ex. ett insamlande av personuppgifter enligt GDPR eftersom registreringsnumret på bilen går att koppla till bilägaren och registreringsnumret är således en uppgift som identifierar en person.

Åter igen: sammanfattningsvis ska ni utförligt informera alla som köpt biljetter till eventet att ni kommer att filma eventet och att filmen kommer att spridas på vissa specifika kanaler samt för vilket syfte filmningen sker för att undvika straffrättsligt och skadeståndsrättsligt ansvar.

Jag vill avslutningsvis poängtera att ovan gjorda rättsutredning baseras på de uppgifter ni lämnat och rättsutredning är gjord utifrån ramen för Lawlines Expresstjänst. Reglerna kring skyddet för den enskildes personliga integritet är komplexa, politiskt debatterade och ovanstående svar är inte ett fullständigt svar på er frågor.

Ni får vänligen anlita juristbyrån ifall ni önskar en bredare juridisk bedömning: vega.schortz@lawline.se

Ni har även begärt 30 minuters telefonuppföljning. Jag kommer att ringa er onsdagen den 19 juni kl. 16.30. Om tiden inte passar får ni vänligen maila mig: vega.schortz@lawline.se. Jag ringer via dolt nummer.

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1060)
2020-11-28 Olaga hot enligt 4:5 BrB
2020-11-27 Sprida nackenbilder
2020-11-25 Får polisen begå hemfridsbrott?
2020-11-23 Vad krävs för att ofredande skall bli aktuellt?

Alla besvarade frågor (86530)