Får vi avtala om längre uppsägningstid än den enligt LAS och kan jag bli skadeståndsskyldig mot arbetsgivaren ifall jag vägrar arbeta under uppsägningstiden?

Hej!

Jag är lärare på en skola med KFS-avtal. Jag har endast varit anställd i fem veckor (har en tills vidareanställning), men vill sluta snarast. På mitt anställningskontrakt som jag skrivit under, står det att jag har 3 mån uppsägningstid, vilket arbetsgivaren nu hävdar, trots min korta anställning. Läser jag KFS-avtalet noga, så står det att arbetsgivare och -tagare kan "göra en överenskommelse" om 3 månaders uppsägningstid, vilket väl är det de hävdar nu?

I samma avtal står dock även: "Arbetstagare, som lämnar sin anställning utan att iaktta stadgad uppsägelsetid, mister innestående anställningsförmåner, högst med belopp som motsvarar 14 kalenderdagar."

Min fråga är nu: är detta "det värsta som kan hända", om jag skulle välja att gå innan de tre månaderna löpt ut? Eller kan jag riskera att bli ersättningsskyldig för kostnader för skolan, dragen inför rätten pga arbetsvägran etc etc?

Mycket tacksam för (snabbt) svar!

Vänliga hälsningar,

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt gäller en uppsägningstid om en månad vid tillsvidareanställning (fast anställning) (11 § lag om anställningsskydd (LAS)). Detta gäller avseende uppsägning från både arbetsgivare och arbetstagare. Längre uppsägningstid kan dock gälla i det fall arbetstagaren arbetat en längre tid. Det står dock parterna fritt att avtala om andra uppsägningstider i kollektivavtal och anställningsavtal. Detta är fallet i relationen mellan dig och din arbetsgivare. Vid fastställande av uppsägning måste arbetsgivare och arbetstagare dock förhålla sig till att arbetstagaren inte får försättas i en mindre fördelaktig situation i och med avtalet (arbetsgivaren kan sålunda inte ha kortare uppsägningstid än en månad; däremot längre uppsägningstid).

I det fall det stadgas i ditt anställningsavtal att du har en uppsägningstid om tre månader måste du sålunda förhålla dig till det. Du anses vara bunden av anställningsavtalet såtillvida att du har accepterat anställningen och dess villkor. Denna typ av avtalsreglering som går utöver LAS är alltså tillåten och binder dig och din arbetsgivare rent avtalsrättsligt. En annan sak är att du kan komma överens med din arbetsgivare om att ni ska frångå detta, precis som det framgår av kollektivavtalet.

Angående huruvida du kan bli ersättningsskyldig, kan det fastställas att så är fallet. I det fall du vägrar arbeta under dess tre månader (inte utför arbete eller kommer till arbetsplatsen) kan du bli skyldig att ersätta arbetsgivaren för skada som kan uppkomma (38 § LAS). Det kan även finnas special regler i kollektivavtalet som anger schablonbelopp för beräkning av skadeståndet. Det är även vanligt förekommande att det finns klausuler som tillåter arbetsgivaren att innehålla en viss del av kommande löneförmåner. Du blir däremot inte ersättningsskyldig endast för att du säger upp dig, så länge du är tillgänglig för arbete under uppsägningstiden.

Arbetsgivaren har dock bevisbördan och måste visa att arbetstagarens underlåtenhet har inneburit skada för arbetstagaren och att skada uppkommit på grund av att arbetstagaren inte fullgjort sina förpliktelser.

Föreligger andra omständigheter?

Arbetstagare får dock enligt 4 § 3 stycket LAS frånträda en tjänst tidigare än avtalat, förutsatt att arbetsgivaren väsentligt agerat i strid mot dennes åligganden. Det kan exempelvis vara fråga om att arbetsgivaren dröjer med att betala ut lön under en inte obetydlig tid, eller undanhåller arbetsuppgifter från dig som arbetstagare. Om arbetsgivaren exempelvis inte följer arbetsmiljörättsliga regler och detta allvarligt påverkar din förmåga att utföra arbetet på ett hälsosamt sätt kan även detta utgöra ett sådant åsidosättande från arbetsgivarens sida som kan ge dig rätt att säga upp anställningen i förväg. Bedömningen härvid beror på arbetets omfattning och samtliga övriga omständigheter.

Slutsats

Eftersom ni – i och med kollektivavtal – avtalat om tre månaders uppsägningstid och du inte arbetat en längre period vilken skulle kunna föranleda ännu längre uppsägningstid, fåruppsägningstiden om tre månader anses vara tvingande i detta fall.

Det står dig alltså – givetvis – fritt att säga upp dig. Skulle du däremot under uppsägningstiden vägra att arbeta eller infinna dig på arbetsplatsen, kan arbetsgivaren rikta skadeståndsanspråk mot dig. Arbetsgivaren måste dock kunna bevisa att din vägran att arbeta eller infinna dig medfört skada för arbetsgivaren.

Har däremot arbetsgivaren inte utbetalat lön, förvägrat dig arbetsuppgifter eller i det fall arbetsmiljön kan anses skadlig, kan du dock säga upp dig med kortare uppsägningstid än tre månader.

Jag rekommenderar att du, vid samtal med arbetsgivare, försöker komma överens om kortare uppsägningstid, alternativt kontaktar ditt fackförbund.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000