Får svensk åklagare bedriva förundersökning för brott begånget i annat land?

2018-09-20 i Förundersökning
FRÅGA
hejFår en svensk åklagare driva en förundersökning om ett ev. brott som skett i annat EU land? Måste åklagaren ha ett godkännande av ursprungslandets domstol eller räcker det med Eurojusts godkännande?Vad händer om åklagaren med falska anklagelser och bevis vill få ett godkännande från någon av dessa domstolar i ärendet?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En svensk domstols behörighet att ta upp ett brottmål till prövning (jurisdiktionskompetens) regleras i 2 kapitlet av Brottsbalken (BrB).

Huvudregeln är att den svenska domstolens kompetens sträcker sig till brott som är begångna i Sverige enligt 2 kap. 1 § BrB. Det finns ändå flera undantag från huvudregeln där domstolen är behörig att ta upp ett fall även om det inte är begånget i Sverige. Ett exempel på detta framgår av 2 kap. 2 § BrB, att brott som är begånget i annat land kan prövas av svensk domstol ifall brottet är begånget av svensk eller utländsk medborgare som är bosatt i Sverige. Observera att detta även förutsätter att vissa, ytterligare omständigheter uppfylls (gärningen ska bla. vara kriminaliserad i det landet där den är begången).

Åklagaren har åtalsplikt för brott under allmänt åtal

En förundersökning ska inledas ska så fort som det finns skäl att anta att ett brott som hör under allmänt åtal är begånget enligt 23 kap 1 § Rättegångsbalken (RB). Ett brott under allmänt åtal innefattar sådana brott som faller under svensk jurisdiktion. Ifall tillräckliga skäl föreligger har åklagaren har en åtalsplikt för dessa brott enligt 20 kap. 6 § RB. Vid förundersökningsstadiet finns det med andra ord inte ett behov av godkännande från annan stat eller Eurojust, eftersom det hör till åklagarens uppgift att utreda sådana brott som faller under svensk jurisdiktion. Själva åtalet för brott som begåtts utomlands får däremot som utgångspunkt inte väckas utan regeringens tillstånd enligt 2 kap. 5 § BrB.

Objektivitetsprincip

Förundersökningen ska bedrivas objektivt och åklagaren ska beakta alla omständigheter som rör fallet, även sådant som talar till den misstänktes fördel enligt 23 kap. 4 § RB. Åklagaren ska inte bedriva falska anklagelser och ingen ska i onödan heller utsättas för misstanke. Objektivitetsprincipen är grundläggande inom svensk processrätt och gäller såväl vid förundersökningen som när åtal väl har väckts.

Beträffande gränsöverskridande brottslighet har man inom EU vidtagit flera åtgärder för att underlätta brottsförebyggande och verkställande arbete. Som exempel kan nämnas den rambeslutet om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna, som används för att underlätta överlämnande av eftersökta personer vid lagföring eller verkställighet av straff. Denna åtgärd är dock först aktuell i ett senare skede, då ett åtal redan har väckts och förundersökningen enligt 23 kap. 20 § RB är avslutad.

Vänligen,

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (406)
2020-02-09 Vad gör jag när polisen beslagtagit min egendom?
2020-02-08 Får man ta del av förundersökningsprotokoll under pågående utredning?
2020-02-08 Rätten att ta del av förhöret under en pågående förundersökning
2020-01-23 Har polisen en skyldighet att informera om den förhördes rättigheter?

Alla besvarade frågor (77164)