Får skolan öppna ett elevskåp?

FRÅGA
Vad får grundskolan göra när det finns misstänkt stöldgods i ett elevskåp?Bakgrunden är att skolan har kamera övervakning och skulle skolan se en elev stjäla något och lägga det i sitt skåp vad får skolan göra då.Vad får det för konsekvens om skolan öppnar ett elevskåp utan att meddela elev eller vårdnadshavare? Om det påträffas olagliga eller ordningsstörande saker?Om det inte påträffas något?
SVAR

Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Om skolan bryter sig in i elevens skåp utan att meddela eleven och dess vårdnadshavare kan skolan göra sig skyldig till brottet intrång i förvar, se brottsbalken (1962:700) BrB 4:9 alternativt brott mot den enskildes rätt till respekt för sitt privatliv enligt art. 8 lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR).

Om skolan bryter sig in i skåpet efter att ha fått elevens och föräldrarnas godkännande är handlingen inte straffbar eftersom BrB 4:9 kräver att intrånget måste ske ”olovligen”. Om skolan bryter sig in utan godkännande kan intrånget vara straffritt om det föreligger en nödvärns- eller nödsituation, seBrB 24:1 och BrB 24:4. En nödvärnssituation kan kort beskrivas föreligga om fara hotar person eller egendom och det står klart vem som håller på att begå eller begår brottet och faran kan förhindras genom ett brottsligt agerande från den utsattes sida i direkt anslutning till att brottet begås. Eftersom en tid verkar ha förflutit sedan incidenten med det ev. stöldgodset i skåpet kan inte en nödvärnssituation föreligga. Enligt BrB 24:4 2 st. föreligger en nödsituation när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat av rättsordningen skyddat intresse. Det som ska räddas måste vara mer värt en den integritetskränkning som inbrytandet innebär för eleven och det måste vara uteslutet att tillgripa andra metoder för att få tillgång till innehållet i skåpet för att handlingen ska anses rättfärdigad. I första hand torde det vara polisens uppgift att undersöka skåpet vid en ev. brottsutredning och inte skolans. Skolan kan därför inte rättfärdiga handlingen genom att hävda att det förelåg en nödsituation.

Art. 8.1 EKMR förpliktar staten att respektera enskildas privatliv, vilket inkluderar att staten inte får ta sig frihet att öppna enskildas privata skåp. Om grundskolan i fråga är kommunal, därmed hänförlig staten, kan skolan göra sig skyldig till brott mot art. 8 EKMR om skolan bryter sig in i elevens skåp. Ett sådant intrång kan rättfärdigas om åtgärden anses nödvändig i ett demokratiskt samhälle i förhållande till det intresse intrånget är ägnat att skydda. Ett sådant intresse kan vara för att förhindra brott, skydda andra personers rättigheter t.ex. andra personers rätt till sin egendom eller skydda andra personer från skada t.ex. om det i skåpet skulle finnas en smällare som kan orsaka brand. Åtgärden måste även vara proportionerlig. Om skolan inte måste agera omedelbart, kan invänta ett samtycke från föräldrar och elev samt kan göra en anmälan till polisen som i så fall kan bryta sig in i skåpet, ska inte skolan bryta sig in i skåpet.

Eftersom ni haft tid att ställa denna fråga till oss på Lawline anser jag att omständigheterna inte kräver ett omedelbart agerande från skolans sida. Ni bör inte bryta er in i skåpet utan att höra med föräldrar och elev först. Skulle ni öppna skåpet med elev och förälders samtycke och ni då finner stöldgods kan ni överväga att göra en brottsanmälan för snatteri alternativt stöld hos polisen. Är eleven under 15 år är denne inte straffmyndig och en anmälan kanske är obehövlig i syfte att förhindra eleven från fortsatt brottslighet.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1183)
2021-06-22 Rycka i dörr och brevinkast, brottsligt?
2021-06-22 Människorov när busschaufför vägrar släppa ut passagerare?
2021-06-22 Försök till hemfridsbrott
2021-06-21 Är det lagligt att filma vid bråk i hemmet utan godkännande?

Alla besvarade frågor (93336)