Får polisen begå hemfridsbrott?

FRÅGA
Hej,Har polisen rätt att beträda privat mark vid misstänksamhet av brott. I detta fall garageuppfart i anslutning till en villa?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hemfridszon

Till att börja med går att konstatera att i Sverige gäller allemansrätten, 2:15 4 st. regeringsformen (1974:162). Allemansrätten kan man säga innebär att andra personer än den som äger marken får vistas där, under förutsättning att man inte förstör eller stör. Däremot så gäller allemansrätten inte inom den s.k. hemfridszonen, vilket är området närmast bostadshuset där ingen annan får vistas utan lov från ägaren. Hur stor hemfridszonen är varierar beroende på området, t.ex. om det är fri sikt är hemfridszonen oftast större (ca 70 meter enl. praxis) än om det är låg insyn till ett bostadshus.

Om man olovligen tillträder hemfridszonen så kan man dömas för hemfridsbrott, 4:6 brottsbalken (1962:700).

Husrannsakan

Om polisen vill vidta åtgärder som kränker en persons hemfridszon/mark kan de använda sig av s.k. tvångsmedel. Genom att förundersökningsledaren tar beslut om en husrannsakan kan polis bereda sig tillgång till annans bostad i syfte att t.ex. eftersöka personer eller föremål. I ett sådant fall krävs inte fastighetsägarens medgivande, oavsett om fastighetsägaren är misstänkt för ett brott eller inte.

Som huvudregel får husrannsakan företas om det finns anledning att anta att brott har begåtts för vilken fängelse kan följa, 28:1 1 st. Rättegångsbalken (1942:750) (RB). Husrannsakan kan också få genomföras hos annan än den som är misstänkt för brott, men det krävs då att brottet har begåtts på den platsen, den misstänkta gripits där eller att det finns synnerlig anledning, 28:1 2 st. RB. Med synnerlig anledning menas att man genom husrannsakan kan antas hitta föremål som kan tas i beslag eller annan utredning om brottet ska vinnas. Det ska föreligga faktiska omständigheter (en eller flera) som påtagligt visar att man med fog kan förvänta sig att uppnå det avsedda resultatet med åtgärden, SOU 1995:47 s. 239 f.

Slutsats

Utifrån din korta beskrivning av marken så är det svårt att avgöra hur stor hemfridszonen är i ditt fall. Jag kommer däremot utgå från att det rör sig om den s.k. hemfridszonen, eftersom ett garage oftas ligger i nära anslutning till bostadshuset. Det innebär att polisen enbart får tillträda uppfarten till garaget om de finns lagstöd för detta. Det är svårt utifrån din information att avgöra detta, men det är t.ex. möjligt om brottet förövats där.

Hoppas du fått svar på din fråga,

MVH

Victoria Ström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1147)
2021-04-09 Är det olagligt att fota någon utan deras tillåtelse?
2021-04-06 Ofredande och fridskränkning
2021-04-05 Vad innebär kränkande fotografering?
2021-04-01 Kan man ta sig in i USA efter Hot från Sverige?

Alla besvarade frågor (91196)