Får min hustru utge sig för att vara jag och sedan ingå ett kreditavtal i mitt namn?

Får min fru utan samtycke använda mina personuppgifter i ansökan om lån. I kommunikation (över telefon) med kreditbolag uppgavs inte bara hela mitt personnummer, utan även min arbetsgivare, position, lön och huruvida jag eventuellt hade andra lån, samt kapital och egendom. Med andra ord så blottlades jag helt utan samtycke, sett utifrån ett integrities perspektiv.

Vart går gränsen i ett äktenskap? Personuppgiftslagen (PUL) reglerar hur juridiska och fysiska personer (myndigheter, företag, enskilda, m.fl.) får hantera personuppgifter, men vad gäller enskilda och gifta par? Är det fritt fram för gifta makar att nyttja den andras personuppgifter hur dom vill utan samtycke?

Tack på förhand för era tankar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Din hustru har i ditt namn och helt bortom din vetskap (utan ditt samtycke) ansökt om ett lån. Flertalet av de lämnade uppgifterna var knutna till dig som person och förmedlades till ett kreditinstitut. Huruvida din hustru hann ingå det tilltänkta låneavtalet förtäljer inte riktigt din ärendebeskrivning, men i den fortsatta framställningen kommer jag att utgå ifrån att så var fallet. Du undrar nu vad som gäller i det här avseendet och den lagstiftning främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor är brottsbalken (BrB). Glädjande är också att du har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar.

Innan själva kärnfrågan angrips måste det först tilläggas att jag inte kommer att behandla personuppgiftslagen eftersom den lagstiftningen upphävdes i samband med antagandet av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Den här delen får således hänskjutas till vårt kommande telefonsamtal. Men när det gäller din hustrus agerande i övrigt kan följande anföras. Enligt 4 kap. 6 b § BrB kan den som genom att olovligen använda en annan persons identitetsuppgifter utger sig för att vara honom eller henne och därigenom ger upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne dömas för olovlig identitetshandling, vilket är ett brott som kan leda till böter eller fängelse i högst två år.

Givet det ovannämnda lagrummet (lagparagrafen) och utifrån ett scenario där din hustru har fullbordat en gärning som är brottsbeskrivningsenlig, det vill säga en gärning som täcker samtliga rekvisit i den aktuella straffbestämmelsen, kan det argumenteras för att hon eventuellt har begått ett brott. Att hennes användande av dina personuppgifter skedde olovligen framstår som tämligen klart, men om din hustru verkligen utgav sig för att vara just du vid tidpunkten för när den formella låneansökan gjordes (och om denna slutligen beviljades) är däremot inte riktigt lika säkert. Men givet att även det nu sagda ägde rum behöver det slutligen prövas om hennes gärning också gav upphov till skada eller olägenhet för dig. Det sistnämnde torde dock bli ganska så enkelt att fastställa, att oförskyllt bli bunden av en betalningsförpliktelse till vilken man inte har samtyckt medför naturligtvis olägenhet för brottsoffret.

Vidare krävs uppsåt (avsikt) hos din hustru. Den delen framstår som oproblematisk enligt mitt förmenande, det finns ingenting i ditt ärende som tyder på att hon inte skulle ha varit medveten om vad hon gjorde och hon verkade även ha en uttalad vilja att föröva den ifrågavarande gärningen. Och anledningen till att brottet måste ha kommit till fullbordan beror helt enkelt på att brottet olovlig identitetshandling inte är kriminaliserat på försöksstadiet, 4 kap. 10 § BrB. I det här sammanhanget är det också värt att nämna att detta är ett så kallat angivelsebrott, vilket innebär att du i egenskap av målsägande, och trots att brottet lyder under allmänt åtal, behöver göra en polisanmälan för påbörjandet av en förundersökning, 4 kap. 11 § BrB.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Jag är av förklarliga skäl medveten om att en polisanmälan eventuellt inte är aktuell i det här fallet eftersom frågan rör din hustru. Men vad du egentligen har för avsikt att göra mot bakgrund av det inträffade är i och för sig för mig helt ovisst. Oavsett vilket har jag ovan redogjort för den straffrättsliga aspekten av din hustrus handlande och det kan därmed konstateras, som svar på dina frågor, att äktenskapets existens inte får någon bäring på den rättsliga bedömningen. Det är med andra ord inte fritt fram för makar att olovligen nyttja varandras personuppgifter på det sätt som nu är i fråga. Notera att en annan så kallad rättsverkan av brott som också kan komma att aktualiseras i den förevarande situationen är skadeståndsskyldighet, vilket, beroende på vad som har hänt, tåls att diskutera vidare i samband med det kommande telefonsamtalet.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på måndag den 22/2 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Notera dock att vi på straffrättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig inte några straffrättsliga uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en brottmålsbyrå

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo