Får man säga vad man vill i ett polisförhör?

2020-12-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag blev inkallat på ett polisförhör för någon månad sedan. Där uttryckte jag en massa grova, nedsättande saker som kanske kan klassas som förtal, olaga hot eller hets mot folkgrupp i vanliga situationer. Min fråga här är om man kan svara precis hur man vill på frågorna under polisförhör.
SVAR

Hej!

Det går inte riktigt att säga att man kan svara precis hur man vill på frågorna under ett polisförhör, däremot kan det i vissa fall och i viss mån vara ursäktat att man i ett svar uttryckt sig på ett sätt som annars klassas som brottsligt.

Förtal

Till förtal gör man sig skyldig då man utpekar en person som brottslig eller annars klandervärd i sitt levnadssätt. Detsamma gäller om man lämnar uppgifter som har till syfte att utsätta personen för andras missaktning (5 kap. 1 § första stycket BrB).

Förutsättningarna för att det ska bli fråga om förtal är dels att en uppgift ska ha lämnats på så sätt att man själv lämnar denna eller sprider den vidare, samt att uppgiften har lämnats till annan än den beskyllde. När uppgiften senare kommit till tredje mans kännedom är brottet att anse som fullbordat.

Som ovan nämnt kan det dock vara ursäktat att uttrycka sig på ett sätt som annars klassas som förtal. Detta gäller om du vid uttalandet varit skyldig att uttala dig eller också om den med hänsyn till omständigheterna varit ursäktligt att lämna uppgiften, uppgiften visar sig ha varit sann eller att man haft skälig grund för sitt uttalande ( 5 kap. 1 § andra stycket BrB). Således innebär detta att man inte döms för ansvar för förtal.

I ett polisförhör är det hög grad sannolikt att man gör sig skyldig till förtal, exempelvis om man i egenskap av vittne lämnar uppgifter om saker man sett eller hört, det vill säga att man utpekar den misstänkte som brottslig. Samtidigt finns det ingen skyldighet att uttala sig i ett polisförhör. Det borde dock trots detta, med hänsyn till omständigheterna, kunna vara ursäktat att man uttalat sig på visst sätt.

Olaga hot

Till olaga hot gör man sig skyldig om man hotar annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla, dels för egen eller någon annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid (4 kap. 5 § första stycket BrB).

Huruvida hotet varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos den hotade utgår från de faktiska förhållandena, man ser alltså till hur den hotade uppfattat situationen. Man beaktar bland annat vad hotet avsett, hur det uttalats m.m. Hotet ska komma till den hotades kännedom antingen genom direkt från den som hotar eller annars genom att någon förmedlar hotet.

Med detta sagt innebär det att det du uttryckt i polisförhöret mycket väl kan utgöra olaga hot i det fall det varit ägnat att framkalla rädsla, personen till vilket hotet riktats fått kännedom om det som sagts och denne känt sig hotad.

Hets mot folkgrupp

Hets mot folkgrupp gör man sig skyldig till om man i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller annars en grupp människor med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck (16 kap. 8 § BrB).

Begreppet folkgrupp avser samtliga individer av de ovan nämnda grupperingarna. Ett hot föreligger i det fall den hotade har framkallats en känsla av rädsla och med spridning avses det att uttrycket kommer fram till ett fåtal personer.

Sammanfattning

Jag har inga exakta uppgifter om vad du sagt i polisförhöret, och det behöver jag inte heller för att konstatera att man inte får svara precis hur man vill i ett polisförhör utan att vara beredd på att det finns konsekvenser.

Sakerna du uttryckt i förhöret kan således möjligen komma att utgöra både olaga hot och hets mot folkgrupp. Även förtal kan bli aktuellt men vad gäller ansvaret finns det en viss "förståelse" för hur man uttrycker sig i och med att det annars hade varit svårt att driva en brottsutredning framåt.

Marija Stevanovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2592)
2021-04-16 Kan jag byta mitt målsägandebiträde?
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens

Alla besvarade frågor (91413)