FrågaÖVRIGTÖvrigt03/05/2022

Får man kräva svenska som modersmål i en jobbannnons?

Hej, Jag såg en Data Analyst jobbannons som kräver svenska som modersmål. Jag har bott i Sverige i snart 8 år och har studerat färdigt svenska som andraspråk 3 (motsvarar svenska 3 inom gymnasieskolan) som kvalificerar mig att gå på universitet med svenska som undervisningsspråk. Jag har faktiskt tagit en fristående kurs på distans på ett svenskt universitet. Dessutom har jag jobbat på olika kontorsjobb på svenska, presenterat till olika publik på svenska, gått på intervjuer på svenska osv. Men trots att jag kan alla dessa har jag inte svenska som mitt modersmål, eftersom jag var föddes i ett annat land och mina föräldrar som fortfarande bor där inte pratar svenska. Jag kan aldrig nå den nivån, helt enkelt på grund av var jag föddes. Så, min fråga är: Är det lagligt att kräva svenska som modersmål på en jobbannons? Tack! 

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline.

När en arbetsgivare anställer personal får han/hon inte diskriminera de arbetssökande (2 kap. 1 § 2 p. diskrimineringslagen [DL]). De krav som du nämner i din fråga skulle kunna träffas av det diskrimineringsförbudet. Jag kommer därför att i mitt svar gå igenom vem diskrimineringsförbudet träffar, vad det innebär och vad du kan göra om du känner dig diskriminerad.

Vad räknas som diskriminering?

Slarvigt uttryckt kan diskriminering definieras som att någon blir sämre behandlad för att den tillhör en viss grupp. Alla grupper omfattas dock inte av diskrimineringslagens skydd. Endast kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder har erkänts som ”diskrimineringsgrunder” (1 kap. 5 § DL). Det är alltså endast då särbehandling baseras på någon av dessa diskrimineringsgrunder som den träffas av diskrimineringslagens förbud. Diskriminering kan vidare förekomma i form av direkt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier, instruktioner att diskriminera samt indirekt diskriminering, vilket ligger närmst till hand i ditt fall (1 kap. 4 § DL).

Indirekt diskriminering att uppställa omotiverade språkkrav?

Indirekt diskriminering innebär att någon (t.ex. en arbetssökande) missgynnas genom ett kriterium, en bestämmelse eller ett förfaringssätt, som framstår som neutralt, men som kan komma att missgynna personer baserat på viss diskrimineringsgrund. Sådan ”indirekt diskriminering” är bara tillåtet om kriteriet/förfaringssättet/bestämmelsen har ett berättigat syfte, och de medel som används både är lämpliga och nödvändiga för att uppnå det syftet (1 kap. 4 § DL).

Förbudet mot indirekt diskriminering hindrar alltså inte arbetsgivare från att kräva egenskaper av arbetssökande, som på grund av arbetets natur eller arbetssituationen i övrigt, utgör verkliga och avgörande yrkeskrav (2 kap. 2 § DL). Exempelvis är det tillåtet för kvinnojourer att bara anställa kvinnor, och det är såklart lagligt att ha höga språkkrav vid anställning av tolkar – då språket är helt avgörande för yrkesutövandet. Om ett kriterium däremot är omotiverat eller annars inte har något berättigat syfte, och det dessutom innebär att någon missgynnas mot en diskrimineringsgrund, är kriteriet inte tillåtet.

Bedömningen i ditt fall

Utan någon vidare insyn i vad en ”data analyst” har för arbetsuppgifter framstår det för mig som mycket osannolikt att svenska som modersmål krävs för utövandet. Även om arbetet ställer höga krav på svenskkunskaper, finns det ingenting som säger att endast svenskfödda kan besitta sådana. Jag kan därför inte uttala mig om huruvida arbetet ”data analyst” fordrar goda svenskkunskaper eller inte. (Det är mycket möjligt att det krävs att man bemästrar det svenska språket.) Det är däremot enligt min uppfattning helt osakligt att ha ”svenska som modersmål” som språkkrav för något jobb, oavsett hur höga kraven på språklig förmåga ser ut. Ett sådant kriterium ger sken av att arbetsgivaren försöker diskriminera den som har annan än svensk etnicitet, och det blir då fråga om olaglig indirekt diskriminering. (Arbetsdomstolen har uttalat liknande resonemang i flera fall, t.ex. AD 2002 nr 128). 

Vad du kan göra

Om du känner dig diskriminerad av arbetsgivaren i fallet kan du anmäla denne till Diskrimineringsombudsmannen. Detta kan du göra redan i nuvarande stadie via den här länken: https://www.do.se/diskriminering/anmal-diskriminering/gor-en-anmalan-om-diskriminering

Om du söker jobbet men inte får det på grund av modermålskravet, kan du dessutom ha rätt till diskrimineringsersättning (5 kap. 1 § DL). Diskrimineringsombudsmannen (DO) kan hjälpa dig att begära sådan ersättning genom att föra talan i domstol för din räkning (6 kap. 2 § DL). Du kan även ta hjälp av någon av våra jurister om du vill ta saken vidare. Boka då en tid via https://lawline.se/boka

Sammanfattning

Att kräva svenska som modersmål för en tjänst som ”data analyst” framstår som indirekt diskriminering av den med annan etnicitet än svensk. Bara det förhållandet att svenska inte är ens modersmål innebär inte att man inte kan bemästra det svenska språket på det sätt som tjänsten kräver. Arbetsgivaren som uppställer detta krav kan därför anmälas till DO, och om du missgynnas till följd av kravet kan du ha rätt till diskrimineringsersättning. Arbetsgivaren kan dessutom ha gjort sig skyldig till brottet olaga diskriminering, och därigenom riskera bötes- eller fängelsestraff (16 kap. 9 § brottsbalken). 

Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig, och önskar dig lycka till i fortsättningen.

Med vänlig hälsning,

Ludwig KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”