Får man ha övervakningskameror på personalrummet.

2020-09-20 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! På mitt jobb så har chefen satt upp övervakningskameror. En kamera sitter uppe vid personalutrymmet samt över en del av restaurangen (främst toaletterna). Får man ha kameror i personalrummet? Man kan se när vi byter om. Det finns ingen skylt och chefen har inte sagt något om att kameran sitter där?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig oss på Lawline med din fråga.

Måste man ha tillstånd?

Enligt huvudregeln i 7 § Kamerabevakningslagen stadgas att den som bedriver kameraövervakning måste ha ett tillstånd för detta, om det är en plats dit allmänheten har tillträde, och dessutom ska den som har kameraövervakningen vara en (1) myndighet eller (2) någon annan än myndighet som utför en uppgift av allmänt intresse. Ett sådant allmänt intresse är exv. Skola. För andra subjekt, ex. butiker eller restauranger finns det därmed inget krav på tillstånd för kameraövervakning.

Vid bedömningen av om ett tillstånd ska beviljas eller inte (i de fall den blir aktuell) väger beslutsmyndigheten intresset av bevakningen, mot den enskildes intresse av att inte blir bevakad. Berättigade intressen är förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet.

Får man filma vad man vill om tillstånd inte är ett krav?

Avsaknaden på tillstånd, innebär inte att man får övervaka hurusom helst. Det innebär snarare att ansvaret för att man följer de regler som finns har förflyttats, där företagare och andra privata aktörer i samhället förutsätts ha koll på regelverket i framförallt Dataskyddsförordningen och Kamerabevakningslagen. De som har övervakningskameror har alltså fortfarande en skyldighet att följa de regler som finns, och göra en bedömning av om det inskränker på den enskildes integritet eller inte.

Du nämner i din fråga att kameraövervakningen finns i personalrummet, det är ytterst tveksamt hur en sådan övervakning kan anses vara motiverad av de ovanangivna intressen. Dock har jag inte tillräckligt med underlag för att bedöma om bevakningen är rättsstridig eller inte, utan det kräver en helhetsbedömning liksom syftet med bevakningen.

Du kan läs mer om kamerabevakning för privata företag här.

Enskildes rätt till information

Du nämner även att ni inte är informerade om att det finns kameraövervakning i personalrummet. Enligt 15 § Kamerabevakningslagen ska den som har kameraövervakning upplysa om det. Upplysningen kan ske genom skyltning eller på något annat verksamt sätt. Informationsskyldigheten ska även inbegripa rätten om att för fram klagomål mot bevakning till tillsynsmyndighet. Bestämmelsen gäller vid alla former av kamerabevakning, och gäller således även för de fall som inte kräver tillstånd.

Vad kan man göra?

Anser du att företaget inte har ett berättigad intresse av kameraövervakningen där din och de övrig anställdas integritet kränks, kan du vända dig till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen.

Sammanfattningsvis

Företag, behöver i regel inte ansöka om tillstånd om verksamheten inte innefattar utövandet av ett allmänt intresse. Frånvaron av tillstånd innebär emellertid inte att man befrias från ansvar, utan man måste fortfarande förhålla sig till och följa de regler som finns. Aktörer som inte har ett tillstånd måste kunna motivera att kamerabevakningen har ett berättigat intresse.

Bedömningen av om kameraövervakningen har ett berättigat intresse eller inte ska göras i relation till den enskildes integritet.

Vidare har din arbetsgivare en upplysningsplikt om den befintliga kamerabevakningen. Upplever du att övervakningen inte har ett berättigat intresse och således rättsstridig kan du framföra detta till Datainspektionen. Du kan läsa mer om hur det går till och vilka uppgifter som inspektionen i regel behöver här.

Har du fler frågor är du välkommen att åter kontakta oss på Lawline.

Vänligen,

Lina Salem
Fick du svar på din fråga?