Får man dömas till böter och få körkort indraget?

2017-03-14 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej jag har en fråga. Jag råkade ut för en påbackning men jag tog på mig allt o godkände det. Jag smet från platsen då jah var chokad och skulle inte gjort det. Jag fick böter på 8600 kr Och sen fick jag mitt körkort indraget i 4 månader. Får man dömas för två saker på samma.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I körkortslagen finns regler om körkortsingripande
I 5 kap. körkortslagen finns regler om körkortsingripande. Där framgår att ett körkortsingripande med anledning av en brottslig gärning ska, när det gäller fråga om brott föreligger, grunda sig på t.ex. en lagakraftvunnen dom (5 kap. 1 §).

En person kan dömas till böter och få sitt körkort återkallat
Enligt vår svenska rättsordning kan en person dömas till böter och samtidigt få sitt körkort återkallat genom beslut från Transportstyrelsen. I svensk rätt har körkortsåterkallelser inte ansetts vara ett straff utan ett administrativt ingripande till förmån för trafiksäkerheten – det har alltså betraktats som en skyddsåtgärd.

Ne bis in idem
Precis som du nämner finns det dock en EU-rättslig princip som säger att man inte får bli straffad för samma brott två gånger, ne bis in idem (artikel 4.1 Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll). Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att återkallelse av körkort på grund av trafikbrott får anses utgöra straff i den mening som avses i artikel 4.1 (RÅ 2000 ref. 65). Även Europadomstolen har instämt i Högsta förvaltningsdomstolens ställningstagande (Nilsson mot Sverige).

Person bör veta att handlandet kommer följa av ett körkortsingripande
Men Regeringsrätten har slagit fast att den svenska ordningen, där en person först åtalas och straffas i allmän domstol för att sedan bli föremål för körkortsingripande i förvaltningsdomstol, inte utgör en kränkning av principen om ne bis in idem (RÅ 2002 ref. 25). Europadomstolen har kommit fram till samma slutsats och uttalat att ett nära samband mellan två sanktioner kan innebära att en körkortsåterkallelse är en tillåten kompletterande sanktion (Mazi-domen). Vidare har i praxis uttalats att den som åtalats för ett trafikbrott vet, eller i alla fall bör veta, att handlandet kommer följas av ett körkortsingripande.

För att sammanfatta det hela så är inte körkortsåterkallelse att anse som dubbel bestraffning även om körkortsåterkallelse som sådan utgör ett straff enligt EU-rätten. Detta eftersom ingripandet har ett nära samband med brottet.

Värt poängtera är att skattetillägg idag, tvärtom, anses kränka principen om ne bis in idem (NJA 2013 s. 502 och HFD 2013 ref. 71). Det finns dock två viktiga skillnader mellan trafiksanktionssystemet och skattesanktionssystemet (NJA 2015 s. 587). För det första är skattetillägg en ren sanktion, som är jämförbar med straff, t.ex. böter, medan återkallelse av körkort ibland medför vissa positiva effekter som att trafikfarliga personer inte får framföra ett motordrivet fordon. För det andra innebär skattetillägg att staten tar egendom från en enskild, medan återkallelse av körkort inte innebär att en rättighet utan att ett tillstånd tas ifrån den enskilde. Högsta domstolen har slagit fast att trots att skattetillägg kan anses utgöra dubbelbestraffning så ska körkortsåterkallelse på grund av trafikbrott inte anses strida mot artikel 4.1 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll (NJA 2015 s. 587).

Avslutningsvis kan upprepas att man i vår rättsordning får dömas både till böter och få körkortet indraget genom en körkortsåterkallelse.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Anna Ståhlklo
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (931)
2021-07-30 Räknas min el-scooter som en cykel eller moped klass II?
2021-07-29 LOB och PL13 körkort
2021-07-28 Vad är straffet för vårdslöshet i trafiken?
2021-07-28 Kommer jag nekas taxitrafiktillstånd pga narkotikabrott?

Alla besvarade frågor (94414)