FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt12/06/2022

Får man befinna sig på uteställen som underårig?

Vad säger lagen om att ha minderåriga på nattklubb eller sent på resturang? Finns de någon tid där de inte får befinna sig uteställen? Eller finns de någon lag som säger att de måste vara någon som ansvarsfullt måste se till att de inte blir serverade alkohol ?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline. 

I Sverige finns det inget tidsmässigt bestämt utegångsförbud för underåriga. Var och en har rätt att röra sig fritt, oavsett ålder. Barn under 18 år har dock en lagstadgad rätt till ”omvårdnad, trygghet och en god fostran”, och det är barnens vårdnadshavare som ytterst ansvarar för detta följs (6 kap. 1–2 § Föräldrabalken). Vidare finns det ganska omfattande regler kring hur, när och till vem som alkohol får serveras på uteställen.  

Alkohol och åldersgränser

I dag råder det förbud mot att sälja alkoholdrycker (och alkoholdrycksliknande preparat) till alla under 20 år. Försäljning av folköl samt ”servering” av alkohol är dock tillåtet till den som fyllt 18 år (3 kap. 7 § alkohollagen). Det är därför tillåtet för restauranger och krogar att servera 18-åringar alkohol, men otillåtet för Systembolaget att sälja alkohol till desamma. Som huvudregel får dock endast den med serveringstillstånd servera alkohol över huvud taget (8 kap. 1 § alkohollagen). Serveringstillstånd söks hos kommunerna, och om reglerna för alkoholservering inte följs riskeras tillståndet att återkallas (10 kap. 1 § alkohollagen). 

Serveringsansvar och straffansvar

På varje serveringsställe (krogar och liknande) måste det finnas en särskilt utsedd serveringsansvarig. Den serveringsansvarige bär på plats det övergripande ansvaret för att reglerna för alkoholservering följs (tillsynsansvar) (8 kap. 18 § alkohollagen). Var och en som på serveringsstället serverar alkohol bär dock även ett personligt ansvar. Det personliga ansvaret innefattar bland annat att man inte får servera underåriga eller den som är ”märkbart påverkad” av berusningsmedel. Varje bartender och servitör på ett serveringsställe ansvarar därför personligen för att inte servera någon underårig. Om detta inte följs, antingen uppsåtligen eller av oaktsamhet, kan de dömas till böter eller fängelse för olovlig hantering av alkohol (11 kap. 9 § alkohollagen). 

Åldersgränser på uteställen

Mot bakgrund av dessa till synes stränga regler om alkoholservering beslutas det ofta om att ha åldersgränser på uteställen. Sådana beslut tas självständigt och frivilligt av de som bedriver alkoholservering, och är därför inte lagfästa. Den åldersdiskriminering som besluten innebär har ansetts vara berättigad, och är därför också laglig (2 kap. 12 b § 1 st. 3 p. diskrimineringslagen). 

Så vad gäller?

Det är inte olagligt i sig för en underårig att befinna sig på uteställen. Ofta är det dock så att krogar och andra ställen med serveringstillstånd för alkohol uppställer nedre åldersgränser för inträde (vilket är fullt tillåtet). På varje ställe där det serveras alkohol ansvarar både en särskilt utsedd serveringsansvarig och var och en i personalen som serverar alkohol, för att ingen under 18 år får tag på alkohol. Den som serverar alkoholdryck till en underårig kan dömas för olovlig hantering av alkohol, och på serveringsställen där detta förekommer kan serveringstillståndet för alkohol återkallas.

Jag hoppas att du har fått klarhet i vad som gäller.

Allt gott,

Ludwig KarlssonRådgivare