Får läkare fotografera patienter utan tillåtelse?

Har läkare rätt att fotografera personers nakna kroppsdelar utan att fråga om tillåtelse eller tala om varför?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga reglerar kränkande fotografering som är straffbelagt enligt 4 kap. 6 a § Brottsbalken. Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel (exempelvis en telefon eller kamera) i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år.

I detta fall är olovligen, dvs. utan att fråga om tillåtelse, uppfyllt enligt paragrafen. Dock är inte kraven "i hemlighet" eller själva utrymmet för fotograferingen uppfyllt. I ett rättsfall (RH 2016:58) hade en läkare under läkarundersökningar smygfilmat ett stort antal skolpojkar när de blottat sig. Domstolen slog fast att undersökningsutrymmen inte utgör "annat liknande utrymme" som paragrafen åsyftar och därmed inte omfattas av bestämmelsen om kränkande fotografering (se även prop. 2012/13:69).

Dock kan det bryta mot sekretess eller tystnadsplikt att sprida eller visa bilderna för någon annan. Beroende på om verksamheten var läkaren utför undersökningen är allmän (dvs. offentlig) eller enskild (dvs. privat) gäller det olika lagar. För allmän verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och för enskild verksamhet gäller 6 kap. 12-16 §§ i patientsäkerhetslagen (PSL). I PSL finns bestämmelser i 6 kap. 15 § som gäller för all vård, både för allmän och enskild. Även om reglerna ser olika ut för allmän och enskild verksamhet ska det egentligen inte vara någon större skillnad på integritetsskyddet.

Sekretess innebär ett förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen, skriftligen eller på annat sätt. Det handlar om dokumenterade uppgifter, samt andra typer av uppgifter av personlig art. Därför omfattas allt en läkare ser, hör eller får reda på i yrkesutövningen och som kan betraktas som privat uppgift om enskild patient, eller närstående till patient, av sekretess. Om man lämnar ut uppgifter som omfattas av sekretess kan man åtalas och dömas för brott mot tystnadsplikt. Därmed är inte själva fotograferandet straffbelagt, men spridning eller utlämnande av fotografier som en läkare har tagit av sin patient är ett brott mot tystnadsplikten (20 kap. 3 § Brottsbalken).

Dock har de flesta sjukhusen valt att som huvudregel kräva skriftlig tillåtelse för fotografering, filmning och ljudupptagning som gäller för privatpersoner, vårdpersonal, patienter, media och besökare. Ifall en läkare bryter mot detta åtgärdas det oftast internt enligt sjukhusens policy, men spridning eller utlämnande av uppgifter regleras straffrättsligt.

Förhoppningsvis fick du svar på din fråga!

Vänligen,

Emma RönnqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”