FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt21/02/2015

Får kommunen ta ner en allé?

får Skövde kommun ta ner en 60 år gammal allé i en park genom att bara ändra detaljplanen? Träden beskrivs i dagens detaljplan som "skall bevaras och får ej fällas".

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Frågor om planläggning och dylika ärenden regleras främst av plan- och bygglagen (PBL) (2010:900). Av lagens 4 kap. 10 § framgår att kommunen i detaljplan får bestämma om vegetation, i vilket begrepp trädfällning och skogsplantering ingår. Själva bestämmelsen ger alltså mandat till kommunen i dessa frågor. Det innebär dock inte att kommunen får planlägga hur som helst, utan vid sidan om främjande av bl.a. bostadsbyggande och ekonomisk tillväxt måste även natur-, kultur-, miljö- och klimataspekter beaktas, se PBL 2 kap. 3 §. PBL är alltså till sin karaktär en avvägningslag enligt vilken hänsyn tas till flera intressen. Av detta följer att det är svårt att på rak arm göra en fullkomlig bedömning av situationen. Vid tidpunkten för den gamla detaljplanens utformning kanske intresset av att bevara allén var större än att ersätta den med något annat medan förhållandena idag är annorlunda, varför nedtagning kan anses berättigad.

En mycket viktig sak att beakta i sammanhanget är dock att alléer normalt är biotopskyddade enligt miljöbalken 7 kap. 11 § om de består av "lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd" (se bilaga 1 till förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.). En allé omfattas dock inte av biotopskyddet om den står i omedelbar anslutning till bebyggelse, vilket kan vara fallet ifall det handlar om ett stadsområde. Innebörden av skyddet är att åtgärder som kan skada allén (t.ex. ta ner träd) inte får vidtas utan dispens från länsstyrelsen, vilket endast får ges om det finns särskilda skäl. Upprättande av detaljplan är inte nödvändigtvis ett särskilt skäl, utan en avvägning mellan de samhälleliga intressen som nedtagningen innebär och det skyddsintressen som allén (biotopen) omfattas av måste göras. De som kan överklaga ett beslut om dispens är Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten.

Jag hoppas att svaret varit till nytta för dig. Har du fler frågor i ärendet är du välkommen att ställa dessa i kommentarsfältet nedan!

MVH

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”