Får jag ställa mitt fordon på gångbana en kort stund för att lasta ur en garderob?

2021-05-28 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej, Jag hade handlat på IKEA och skulle lasta av tungt material till en garderob. Parkerade skåpbilen utanför min port som är en gångbana och därmed förbud att parkera. Jag var borta i bara någon minut och när jag kom ner såg jag en p-bot där det framgår att parkeringsvakten endast har varit där nere i 1 minut. Borde det inte vara okej att lasta av tunga föremål i bara någon minut även om det är parkeringsförbud? Oftast brukar p-vakten vänta i några minuter men nu hade det ju bara gått en minut? Stort tack i förhand.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis kommer jag redogöra för vad som avses med begreppen "lastning/lossning", "parkering" och "stannande", eftersom det är relevant för besvarandet av din fråga. I samband med det kommer jag, i korthet och utifrån vad som är relevant för ditt fall, redogöra för på vilka platser/under vilka omständigheter lastning och lossning av tungt eller skrymmande gods såsom garderobsmaterial är tillåtet respektive otillåtet. Detta följs av en kort sammanfattning av vad som gäller i ditt fall.

Det framgår visserligen inte av din fråga om du fått en kontrollavgift (som utfärdas vid feluppställning på privat mark) eller en parkeringsanmärkning (som utfärdas på allmän mark). Olika regelsystem gäller beroende på om händelsen inträffat på privat eller allmän mark. Begrepp såsom lastning/lossning och parkering ska dock tillämpas på samma sätt och ha samma betydelse inom båda systemen.

Av förordningen om vägtrafikdefinitioner (FDEF) 2 § framgår att "parkering" avser en uppställning av fordon (med eller utan förare) av någon annan anledning än som bl.a. sker för på- eller avlastning av gods. Detta innebär att så länge lastning/lossning pågår övergår uppställningen aldrig av någon "parkering" och träffas alltså inte av något parkeringsförbud. Oberoende av ett parkeringsförbud i någon form får alltså lastning och lossning ske kontinuerligt, så länge det behövs. Någon exakt tidsgräns för när lastningen kan sägas vara "avslutad" kan alltså inte sägas gälla allmänt, även om gränsen i den praktiska tillämpningen brukar bestämmas till flera minuter (se t.ex. rättsfallet FT 3294-18 från Svea hovrätt). Att någon tidsgräns inte egentligen finns tydliggörs i rättspraxis genom bl.a. rättsfallet RH 1983:87, där det anges att det relevanta snarare är huruvida någon på- eller avlastning faktiskt pågått eller inte.

Du nämner dock att du parkerat skåpbilen utanför din port där det är gångbana (trottoar). Även om urlastningen i ditt fall inte kan anses vara någon "parkering" rör det sig ändå om ett "stannande". Detta framgår av FDEF 2 § (om än något krångligt) där det anges att stannande är annat stillastående med ett fordon än som sker för att undvika fara, föranleds av trafikförhållandena eller utgör parkering. Både stannande och parkering på gångbana är förbjudet enligt trafikförordningen (TrF) 3 kap. 48 § andra stycket, för alla fordon förutom cyklar och klass 2-mopeder. Med andra ord får man vid stannande- och parkeringsförbud som detta i princip inte bli stillastående med fordonet överhuvudtaget.

Det framgår inte om gångbanan utgjort allmän eller privat mark, och inte heller om du fått en parkeringsanmärkning (som utfärdas på allmän mark) eller en kontrollavgift (som utfärdas på privat mark). Är det så att du fått en parkeringsanmärkning gäller stannande- och parkeringsförbudet enligt TrF som jag nämnde ovan, och det oavsett om den bit av gångbanan där skåpbilen stått utgjort allmän eller privat mark (t.ex. tillhörande hyresvärden/BRF:en), så länge den allmänt används för att gå på. Detta framgår av rättsfallet RH 1990:10. Har du fått en parkeringsanmärkning för att ha brutit mot stannandeförbudet på gångbanan spelar det alltså ingen roll om du lastat i eller ur saker ur skåpbilen och att det bara tagit någon minut – förbudet gäller ändå.

Är det så att du däremot fått en kontrollavgift av den privata markägaren för gångbanan (om det nu är privat mark här) tillämpas inte TrF och alltså inte de stannandeförbud för t.ex. gångbana som anges där. Det är enbart poliser och kommunalt förordnade parkeringsvakter som får övervaka dessa förbud, enligt lagen om felparkeringsavgift 5 §. Kontrollavgift tas istället ut med stöd av lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP) enligt LKOP 1 §. Lagen är dock bara tillämplig på uppställningar som utgör "parkering" och alltså inte sådana som utgör "stannande". Dessutom anges i LKOP 3 § att kontrollavgift bara får tas ut om parkeringsförbudet (eller villkoren) tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen, som ska utföras med vägmärken vilket inte lär ha skett här. Har du fått en kontrollavgift i detta fall saknas alltså grund för den, särskilt då din uppställning som sagt inte ens kan anses utgöra någon "parkering".

I korthet kan man alltså säga att lastning/lossning är otillåtet på gångbana eftersom det gäller stannande- och parkeringsförbud där (dvs. inte enbart parkeringsförbud). Är det så att du fått en parkeringsanmärkning finns inte mycket att göra annat än att betala. Har du däremot fått en kontrollavgift (som jag dock inte tror är fallet här) kan du invända mot markägarens/parkeringsbolagets krav.

Hoppas du fått mer klarhet i denna fråga!

Med vänlig hälsning,

Kevin Läräng
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?