Får jag avskeda anställda för att jag känner för det?

Hej! Jag är egenföretagare och driver en butik som jag drivit själv tills nu då jag anställt några personer. Har jag rätt att avskeda, eller säga upp deras anställning om jag bara ´´känner för det``? De har inte brustit i sitt arbete eller bemött kunder mycket illa eller så, utan jag vill bara få de därifrån.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet

Jag tolkar frågan som att du vill veta vad som krävs för att du kan avskeda dina anställda. Jag kommer även att förklara vad som gäller vid uppsägningar.

Jag tolkar frågan som att de anställda är arbetstagare och inte uppdragstagare.

Lagen om anställningsskydd (LAS) är tillämplig lag.

Det framgår inte av frågan om du är fackligt organiserad eller om dina anställda är fackligt organiserad. Om dina anställda är fackligt organiserad måste du kontakta fackföreningen (se nedan).

Vidare framgår det inte huruvida arbetstagarna är tillsvidareanställda eller visstidsanställda. Om inget annat framgår av anställningsavtalet är arbetstagarna tillsvidareanställda. Därför kommer jag att utgå från detta i mitt svar.

Uppsägning och avskedande kräver saklig grund

Uppsägning

Du kan inte avskeda en arbetstagare för att du "känner för det".

Jag börjar med att förklara vad som krävs för en giltig uppsägning och sen förklarar jag vad som därutöver krävs innan du kan avskeda en arbetstagare.

Uppsägning kräver saklig grund. Uppsägningen kan antigen bero på personliga skäl eller arbetsbrist. Personligs är till exempel aktuellt om arbetstagaren är misskötsam. Arbetsbrist är organisatoriska ändringar av verksamheten, med andra ord krävs egentligen ingen "brist på arbete" utan organisatoriska eller ekonomiska skäl kan utgöra arbetsbrist. Du måste beakta skäliga omplaceringsmöjligheter, annars är uppsägningen inte sakligt grundad (7 §, LAS).

Arbetstagaren har rätt till uppsägningstid med lön (11 § & 12 §, LAS).

Avskedande

Avskedande får endast ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina skyldigheter gentemot arbetsgivaren (18 §, LAS). Ett typexempel på en situation där avskedande kan bli aktuellt är om arbetstagaren har begått stöld på arbetsplatsen. En uppsägning eller avskedande kan ogiltigförklaras om det inte finns saklig grund (34 § & 35 §, LAS). Du kan även bli skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren (38 § och 39 §, LAS).

Ordningsregler

Det finns formella krav på att en uppsägning eller ett avskedande är skriftligt och motiverad (8 §, 9 §, 10 §, 19 §, LAS). Brott mot ordningsreglerna grunder skadeståndsansvar (38 § & 39 §, LAS).

Fackföreningen kan begära överläggning

En arbetsgivare som vill säga upp eller avskeda en arbetstagare på grund av omständigheter som är hänförliga till arbetstagaren personligen, ska underrätta om detta i förväg. När det gäller avskedande, ska underrättelsen lämnas minst en vecka i förväg. Om arbetstagaren är fackligt organiserad är du skyldig att underrätta fackföreningen i samband med detta. Fackförening kan begära överläggning och i så fall får du inte verkställa uppsägningen eller avskedandet förrän överläggningen har avslutats (30 §, LAS).

Tvåmånadersregeln

Jag tycker att det är bra om du känner till att du inte får avskeda en arbetstagare enbart på omständigheter som du har känt till i mer än två månader innan underrättelsen lämnades (18 §, 2 stycket, LAS). En motsvarande regel gäller vid uppsägningar (7 §, 4 stycket, LAS).

Avgångsvederlag

En lösning vore att du helt enkelt betalar ett avgångsvederlag mot att arbetstagarna accepterar att bli uppsagd utan saklig grund.

Ett avtal är inte giltigt om det inskränker eller upphäver en arbetstagares rättigheter enligt LAS. Det går därför inte att i förväg ingå individuella avtal med anställda som innebär att de går med på att i framtiden sägas upp med frångående av LAS (2 §, andra stycket, LAS). Däremot kan ni ingå avtal om ekonomisk ersättning "här och nu", s.k. avgångsvederlag. Enligt rättspraxis bör ett avgångsvederlag motsvara 3-6 månaders lön. Utgångspunkten är avtalsfrihet men om du ger ett för lågt avgångsvederlag kan detta anses oskäligt om det prövas i domstol.

Hur du kan gå vidare med din fråga

Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!

Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Vänligen,

Geske Lovmand HvidRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000