FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt07/11/2018

Får jag åka kommunalt till jobbet med kniv eller övriga verktyg synliga?

Hej!

Är lagligt att bära kniv som del av ens arbetskläder till och från jobbet på bussen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förbud mot innehav av knivar regleras i lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen).

Enligt 1 § 1 st. knivlagen är det förbjudet att inneha knivar och andra farliga föremål på allmän plats, inom skolområde eller i fordon på allmän plats. Begreppet "allmän plats" omfattar i princip varje plats, både inomhus och utomhus, som är till för allmänheten eller används av allmänheten, dvs. att butiker, köpcenter o. dyl. omfattas av begreppet.

Lagen medger dock undantag om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag (exempelvis batonger som bärs med stöd av reglementsenlig befogenhet av t.ex. polis, väktare eller ordningsvakter) eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat. För din del är detta andra undantag aktuellt, alltså "hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat".

Innehavarens behov

Vad som menas med undantaget är till att börja med sådana knivar och andra föremål som behövs för arbete eller friluftsaktiviteter. Det saknar här betydelse om ett arbete utförs yrkesmässigt eller privat. Innehav av knivar och liknande föremål måste också i stor utsträckning anses befogat i samband med t.ex. jakt, fiske, sport, idrott och camping. Det bör vara tillräckligt att det framstår som naturligt att personen bär med sig föremålet med hänsyn till något arbete eller friluftsliv som han är, har varit, eller kommer att bli engagerad i. Som exempel kan nämnas en hantverkare som under en hel arbetsdag bär med sig knivar och andra arbetsredskap som han vet kommer att behövas i arbetet. Det måste dock krävas att kniven eller redskapet till sin typ behövs för det arbete eller det friluftsliv som är aktuellt i det särskilda fallet. Föremål som inte har något praktiskt användningsområde i sammanhanget skall naturligtvis inte undantas.

Föremålets art och övriga omständigheter

Undantaget tar generellt sikte på sådana innehav av knivar som framstår som legitima och naturliga utifrån en mera allmän samhällelig bedömningsgrund. Vid den bedömningen är naturligtvis allmänt sett föremålets art av stor betydelse, liksom det sammanhang i vilket föremålet innehas. I de flesta fall måste exempelvis innehav av en mindre fickkniv, typ pennkniv, godtas. Endast om det finns speciella omständigheter som gör att det finns en mera påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen är innehav av sådana knivar avsedda att omfattas av förbudet. Också en mindre slidkniv, exempelvis en så kallad morakniv, bör kunna godtas i många sammanhang. Detta gäller dock inte vid exempelvis nöjestillställningar, idrottsevenemang, färd med allmänna kommunikationsmedel eller andra sammanhang där många människor träffas eller uppehåller sig.

Slutsats

I vissa fall får man, även om man inte utövar viss tjänst (polis etc.) eller behöver kniv i arbete eller för friluftsliv, använda mindre knivar, såsom fickknivar. Dessa får dock inte användas vid nöjestillställningar, idrottsevenemang, färd med allmänna kommunikationsmedel eller andra sammanhang där många människor träffas eller uppehåller sig.

I ditt fall

Knivar undantas från förbudet, i de fall de behövs för arbete. Det bör vara tillräckligt att det framstår som naturligt att personen bär med sig föremålet med hänsyn till något arbete som han är, har varit, eller kommer att bli engagerad i. Du bör sålunda kunna åka kommunalt med dina verktyg, om det framstår som naturligt att du ska använda dem till arbete. Detsamma bör gälla om du åker från jobbet för att genomföra ärenden. Du behöver inget tillstånd från arbetsgivaren.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus SchenkelRådgivare
Hittade du inte det du sökte?