Får ett körkort återkallas trots att man redan dömts till böter?

2020-11-03 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej,Jag har i Tingsrätten blivit dömd för fortkörning och kommer sannolikt även att få körkortet indraget en tid.På Lawline har jag läst fråga och svar att körkortsindragning är ett straff, men att enl en hovrättsdom så är det ok att ge detta ihop med böter eftersom att "dessa två sanktioner ses som en helhet" !??Av de brev som kommit mig till del i samband med detta mål, inklusive domslut, och även vad som sades till mig i Tingsrätten, så har jag flera gånger fått information om att påföljden är ett bötesbelopp på 4000kr men ingen information någonstans om att mitt körkortet kommer att dras in.Min fråga är nu följande; Har domstolen rätt att meddela en åtalad om "halva" straffet? Detta är ju naturligtvis fördelaktigt för åklagaren som på ett sätt "lurar" den åtalade att erkänna om denna inte vet om straffpåföljdens helhet. Detta är ju riktigt falskt och jag kommer troligen inte att ha blivit underrättad om hela straffet förrän tidsfristen för överklagandet gått ut. Jag kan inte tänka mig att man har rätt att göra så i vårt svenska rättsystem och jag har för avsikt att överklaga och skulle gärna vilja ha hjälp med att formulera mitt överklagande.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga utifrån det du skrivit har du i tingsrätten döms för en hastighetsöverträdelse till böter. Du kommer sannolikt även att få körkortet återkallat en tid. Du har läst ett svar från en av våra rådgivare och tolkar det som att rådgivaren skrivit att körkortsåterkallelse faktiskt är ett straff men att det enligt en hovrättsdom är ok att ge detta ihop med böter eftersom dessa två sanktioner ses som en helhet. Du undrar nu om domstolen (tingsrätten) har rätt att meddela endast halva straffet, eftersom den andra halvan sker genom återkallelse av körkort.

Huruvida det stridet mot förbudet om dubbelbestraffning (ne bis in idem) att dels utfärda böter, dels återkalla körkortet, har mycket riktigt prövats i rättsfallet NJA 2015 s. 587. I målet uttalade Högsta domstolen att en slutlig återkallelse av körkort till följd av trafikbrott inte innebär att den enskilde blir föremål för en ny prövning eller utsatt för ett nytt straffrättsligt förfarande. Detta oavsett att den svenska ordningen innebär att olika sanktioner beslutas av två olika myndigheter i skilda förfaranden och att det andra förfarandet härrör från identiska fakta som det första. Enligt domstolen strider därför inte den svenska ordningen för körkortsåterkallelse vid trafikbrott mot Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning.

I ett annat rättsfall (HFD 2015:31) prövade Högsta förvaltningsdomstolen ett mål vari ett körkort återkallats på grund av annat brott som körkortshavaren gjort sig skyldig till och redan straffats för. Domstolen uttalade avseende återkallelse av körkort för trafikbrott att "När det gäller återkallelse av körkort för den som dömts till straff för trafikbrott är således det synsätt som anlagts av såväl Högsta förvaltningsdomstolen som Europadomstolen att återkallelsen visserligen i det enskilda fallet kan vara att se som ett straff i konventionens mening. Om det finns ett tillräckligt nära sakligt och tidsmässigt samband mellan de två påföljderna ska emellertid återkallelsen anses vara en del av det straff som följer på trafikbrott.". I fråga om återkallelse av körkort på grund av annat brott ansågs domstolen att återkallelsen inte utgjorde en bestraffning utan en administrativ åtgärd med sociala motiv (trafiksäkerhet).

Sett till praxis strider det därför inte mot förbudet mot dubbelbestraffning att återkalla körkort även om man döms till böter för brottet och att återkallelsen sker av en annan myndighet och att det andra förfarandet härrör från identiska fakta som det första. Min bedömning är därför att du inte når framgång med att överklaga eventuell återkallelse av körkort på den grunden.

Om återkallelse av ditt körkort blir aktuell kommer du att kontaktas av Transportstyrelsen med möjlighet att yttra dig. Efter yttrandet kommer Transportstyrelsen att ta ett beslut. Om du är missnöjd med beslutet har du möjlighet att överklaga det till förvaltningsrätten. Givetvis kan en av våra jurister vara behjälpliga med att överklaga ärendet, även om en återkallelse i sig inte strider mot förbudet om dubbelbestraffning. Om detta är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1141)
2021-05-15 Kan fortkörning med 8km/h över hastighetsbegränsning leda till återkallning av körkort under prövotiden?
2021-05-13 Läser en fartkamera av hastigheten på sträckan innan?
2021-05-12 Krävs det teknisk bevisning för att kunna fällas för fortkörning?
2021-05-12 Skyldighet att känna till lagen

Alla besvarade frågor (92364)