FrågaKÖPRÄTTÖvrigt25/12/2019

Får ett företag vägra att sälja till en kund?

Hej,

Undrar om ett företag med onlineförsäljning får lov att vägra sälja till en kund? Har läst att en fysisk butik får detta, men är det någon skillnad när det gäller onlineförsäljning alltså? Företaget i fråga har både och, men det är alltså onlinedelen som skrivit detta. Fysiska butiker är ej alls inblandade.

Skälet är kortfattat att kunden kan sägas ha varit lite besvärlig, då ett reklamationsärende hanterades dåligt, och kommunikationen med deras kundservice vid flera tillfällen fallerat (de har bl a lagt på luren i örat -- utan att kunden vare sig skrikit eller svurit eller liknande).

Tack för snabbt svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Jag har lite svårt att med säkerhet tyda huruvida du i det här fallet företräder näringsidkaren (alltså butiken) eller kunden. Jag misstänker dock att frågan är ställd för kundens räkning. Oaktat det nyss anförda kommer jag nedan att behandla ditt ärende neutralt. Med andra ord kommer det alltså att följa ett svar i mer generella termer.

Och det korta svaret lyder enligt följande: Ja, oavsett om försäljningen sker fysiskt i butik eller digitalt över internet är näringsidkaren fri att godtyckligt välja till vilka denne vill sälja sina varor och/eller tjänster. En säljvägran är således en görbar företeelse. Det förutsätter dock att näringsidkarens agerande inte går att härleda till någon av de diskrimineringsgrunder som framgår av diskrimineringslagen (DiskrL).

Allmänt

Stundtals föreligger så kallad kontraheringsplikt (tvång att avtala), men i stort råder avtalsfrihet i Sverige. Det innebär i korta drag att det står envar fritt att bestämma när, var och hur avtal ska ingås. Det gäller även den tilltänkta motparten. Annorlunda uttryckt: Vem ett avtal ska ingås med är alltså något varje person själv har att bestämma.

Åter till din fråga

Jag tolkar din fråga som att någon form av dispyt har uppstått mellan företaget och den aktuella kunden i samband med en reklamation. Vad som har föranlett meningsskiljaktigheterna blir dock, mot bakgrund av den relativt knapphändiga informationen som ges i frågan, ganska svårt för mig att närmare utreda.

Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder utgör de sju diskrimineringsgrunder som återfinns i svensk rätt (1 kap. 1 § DiskrL). Listan är uttömmande och åtgärder som inte är hänförliga till någon av de nyss nämnda diskrimineringsgrunderna betraktas således inte av lagstiftaren som diskriminering.

Jag utgår ifrån att den uppkomna situationen inte inkluderar något giltigt avtal i fråga om köp. Skulle det ändå vara så kan kunden kräva fullgörelse (alltså kräva att butiken säljer det avtalade objektet och/eller den avtalade tjänsten), dock under förutsättning att denne inte är i dröjsmål med betalningen. I annat fall blir företaget skyldigt att ersätta den ekonomiska skada kunden lider på grund av avtalsbrottet. För närmare vägledning hänvisas till köplagen, konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen (allt beroende på vad avtalet avser och om köparen är konsument/privatperson eller näringsidkare).

Finns det däremot inget avtal som i dagsläget kan göras gällande utan kunden istället avser att köpa ytterligare varor eller tjänster av det ifrågavarande bolaget finns det inget denne kan göra ifall en säljvägran åberopas av näringsidkaren. Återigen, det förutsätter dock att beslutet inte har skett på basis av någon av de sju diskrimineringsgrunder som framgår av diskrimineringslagen.

Sammanfattning

Min bedömning är att den säljvägran som nu ligger blir svår för köparen att komma runt givet förutsättningarna i din fråga. Ingenting tyder på att någon diskriminering har skett. Anledningen till det inträffade tycks istället ha att göra med de samtal som har förts telefonledes. Avsaknaden av diskriminerande åtgärder från bolagets sida jämte den avtalsfrihet som råder i Sverige (se ovan under allmänt) menar jag gör att den aktuella säljvägran är att betrakta som giltig. Olämpliga beteenden som att lägga på luren är givetvis beklagliga, men föga olagliga, varför dessa inte påverkar bedömningen av ditt ärende.

Jag hoppas innerligt att du har fått ett någorlunda matnyttigt svar. Jag får även passa på att önska god jul.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo