Får en sjuksköterska hålla kvar en patient?

FRÅGA
Kontext: Låst psykiatrisk slutenvårdsavdelning med vård enligt både Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Ponera att en patient skrivits in frivilligt enligt HSL på indikation självmordstankar. Denna ångrar sig sedan efter två timmar och står vid den låsta entrén, förnekar nu självmordstankar och vill promt bli utsläppt direkt. Det är jourtid och bedömmande läkare finns inte tillgänglig på plats, befinner sig i hemmet och kommer in vid behov, kan ta 15-60 min för läkaren att komma in i värsta fall. Vad säger lagen, kan jag (sjuksköterska) låta bli att öppna den låsta dörren fast att patienten förnekar aktiva självmordstankar, för att jag misstänker att denne ljuger, och i själva verket fortfarande har sådana tankar?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I huvudregel får vård bara ges med patientens samtycke. Patienten avgör själv om vård ska inledas och kan välja att avbryta vården när som helst. Detta framgår bland annat av 5 kap. 1 § patientlagen, som anger att vården så långt som möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten. Sammantaget innebär detta att tvångsvård bara får förekomma om det sker med stöd i lag. Något sådant lagstöd finns inte i hälso- och sjukvårdslagen (HSL), men väl i lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

För att avgöra om du som sköterska har rätt att hålla kvar patienten vid sjukvårdsinrättningen måste vi således konsultera LPT, eftersom det är där vi finner reglerna om psykiatrisk tvångsvård.

En förutsättning för att en patient ska kunna bli intagen för tvångsvård enligt LPT är att en legitimerad läkare har undersökt patienten och utfärdat ett vårdintyg. Om patienten motsätter sig att bli undersökt får han eller hon omhändertas för undersökning. Ett beslut om omhändertagande ska fattas av antingen en läkare i allmän tjänst eller en läkare som enligt avtal med landstinget har till uppgift att utföra undersökningar för vårdintyg (4 § LPT).

Efter att ett vårdintyg har utfärdats får en läkare besluta att patienten ska hållas kvar vid vårdinrättningen tills frågan om intagning är avgjord. Om det är nödvändigt får man använda tvång för att hålla kvar patienten (6 § LPT). Inom 24 timmar efter att patienten ankommit till vårdinrättningen ska en chefsöverläkare besluta i frågan om intagning. Den beslutande läkaren ska vara en annan än den som har utfärdat vårdintyget (6 b § LPT).

Av lagstiftningen framgår alltså att alla beslut om att omhänderta eller hålla kvar en patient vid en vårdinrättning måste fattas av en läkare. I det fall som du beskriver, där ingen läkare finns tillgänglig när patienten bestämmer sig för att lämna vårdinrättningen, saknas det alltså lagstöd för att hålla kvar patienten. Som sjuksköterska har du således inte rätt att hålla patienten inlåst i väntan på att en läkare ska komma och göra en bedömning.

Jag skulle istället rekommendera att du försöker att prata med patienten och distrahera denne från att lämna inrättningen, dock utan att använda något tvång. När läkaren väl anländer kan han eller hon fatta ett beslut om att omhänderta patienten för undersökning, om det finns skälig anledning till det.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?