FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 31/01/2019

Får en arbetsgivare förbjuda toalettbesök under ett arbetspass?

Hej, har en arbetsplats/arbetsgivare rätt att totalförbjuda sina anställda toalettbesök i syfte att öka försäljningen på ett callcenter t.ex? Är det även lovligt att säga upp en anställd om denne går på toaletten under ett arbetspass?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arbetstagares anställningsskydd hittar du i lag (1982:80) om anställningsskydd, nedan förkortat LAS. Regler om miljön på arbetsplatsen finns i arbetsmiljölagen (1977:1160), nedan förkortat AML. Jag kommer inledningsvis att redogöra för några centrala lagrum som blir aktuella i just ditt fall så att det blir enklare att följa med i slutsatserna.

Vad krävs i stora drag för att en uppsägning ska vara tillåten?
När en arbetsgivare säger upp en anställd måste uppsägningen vara sakligt grundad (7 § 1 st. LAS). Detta innebär att uppsägningen ska hänföra sig till antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Det senare innebär att uppsägningen beror på orsaker som hänför sig till arbetstagaren personligen. Det kan exempelvis handla om misskötsamhet, samarbetssvårigheter eller arbetsvägran från arbetstagarens sida. Vid allvarligare fall kan det till och med utgöra grund för avsked (18 § LAS).

Avgörande för om saklig grund föreligger eller inte beror inte huvudsakligen på det inträffade utan på medarbetarens fortsatta lämplighet som anställd och dennas möjligheter att förbättras. Enstaka mindre misstag kan alltså inte ligga till grund för en uppsägning och en sådan får endast komma ifråga i sista hand. Om en anställd börjar att bryta mot anställningsavtalet åligger det därför arbetsgivaren att göra arbetstagaren uppmärksam om detta och tydligt visa att den anställda behöver rätta sig. Blir en arbetstagare uppsagd utan att arbetsgivaren fullgjort sin omplaceringsskyldighet i 7 § 2 st. LAS är uppsägningen aldrig sakligt grundad. En arbetstagare har med andra ord ett starkt anställningsskydd i svensk rätt.

Vad säger arbetsmiljölagen om att förbjuda toalettbesök under ett arbetspass?
Enligt 1 kap. 1 § AML stadgas att arbetsmiljön på en arbetsplats ska syfta till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, och i 2 kap. 1 § AML föreskrivs att arbetsmiljön ska vara tillfredställande. Det är arbetsgivaren som ska leda och fördela arbetet på arbetsplatsen och därför bör något sådant förbud inte anses vara förenliga med AML:s syfte och bestämmelser. I en del kollektivavtal står det även att arbetet ska vara upplagt på ett sådant vis att sätt att det är möjligt att ta nödvändiga pauser.

Är det lovligt att säga upp en anställd som går på toaletten under ett arbetspass?
Mot bakgrund av vad som anförts ovan är min slutsats att det inte är en saklig grund för uppsägning. Är en uppsägning inte sakligt grundad kan arbetstagaren yrka att uppsägningen ska förklaras ogiltig (34 § LAS) med beaktande av preskriptionsfristen i 40 § LAS, alternativt kräva skadestånd av arbetsgivaren som kan omfatta bl.a. utebliven lön, eventuella skador som uppkommit och den kränkning som lagbrottet inneburit för arbetstagaren (38 § LAS).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Elin RidegRådgivare