Får arbetsgivaren dra av lön på grund av tidigare felaktig utbetalning av lön?

Jag har månadslön och har i god tro tagit emot min lön varje månad utan att ha märkt något fel. Perioden januari-mars hade jag både semester, obetald ledighet och sjukdomar vilket gjorde att den utbetalda lönen varierade. När april månad betalades ut utan avvikelser tog jag emot min månadslön i god tro om att det var rätt, likaså följande månader då summan var ungefär samma. När jag nu fick min lön i oktober var det bara halv månadslön. Löneadministratören har dragit av för tidigare felaktig utbetald månadslön. Dvs hon har haft en högre månadslön from april till augusti och bara dragit av den felaktiga summan utan att meddela, alltså utan min vetskap. Är jag återbetlaningsskyldig, trots att jag inte märkt något fel? Kan hon bara dra av summan på min lön utan att meddela?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill få reda på om du egentligen är återbetalningsskyldig vid ett återkrav från din arbetsgivare och om arbetsgivaren självmant kan dra av den felaktiga utbetalningen vid senare löneutbetalning.

Återkravsrätt vid felaktig utbetalning

Inom svensk rätt finns det ingen lagreglering angående en felaktig utbetalning, dock finns det en del praxis (domstolsavgöranden) på området som används för vägledning. Den juridiska termen som beskriver situationen är principen om condictio indebiti och innebär att din arbetsgivare har återkravsrätt vid felaktig utbetalning, alltså att den som gjort en felaktig utbetalning har rätt att få tillbaka beloppet från den som mottagit den felaktiga utbetalningen.

Undantag från återkravsrätten

Eftersom condictio indebiti enbart är en princip görs alltid en samlad bedömning i varje enskilt fall. Det finns vissa undantag från principen, och domstolarnas samlade riktlinjer är följande:

- Mottagaren måste vara i god tro, vilket innebär att mottagaren inte ska ha upptäckt eller haft skäl att upptäcka att betalningen var felaktig.

- Tillhörande rekvisit till första punkten är även att mottagaren ska ha inrättat sig efter utbetalningen, exempelvis genom att ha förbrukat pengarna eller genom att aktivt spara dem.

- Förhållandet mellan parterna, det vill säga om någon av parterna har en starkare ställning och därav kan tänkas ha större ansvar och krav på sig (exempelvis en bank som dagligen hanterar pengar och en näringsidkare i förhållande till en konsument).

- Passivitet från utbetalaren. Om en längre tid (3 år enligt 2 § andra stycket preskriptionslagen) har gått utan att utbetalaren återkräver pengarna får mottagaren behålla beloppet.

Möjligheten för arbetsgivaren att göra avdrag

Arbetsgivarens rätt att kvitta ett krav mot arbetstagaren regleras i lagen om arbetsgivares kvittningsrätt (kvittningslagen). Arbetsgivaren får göra en kvittning om arbetstagaren ger sitt medgivande till det (2 § kvittningslagen).

Om arbetstagaren bestrider arbetsgivarens krav bör arbetsgivaren pröva om ovan nämnda undantag om återbetalningsskyldighet kan vara tillämpligt. Finns inte arbetstagarens medgivande får arbetsgivaren endast kvitta om den fordran som uppkommit är klar och inte råder något tvivel om att fordran är riktig. Den måste även vara förfallen till betalning, samt grundas på anställningsförhållandet. Om du som arbetstagare bestrider fordran är den inte att betrakta som klar (3 § kvittningslagen).

Din skyldighet att återbetala den felaktigt utbetalda lönen

Jag kan inte ge dig något exakt svar på hur en domstol hade dömt eftersom domstolsavgöranden inom detta område inte ger en specifik riktlinje och varje situation bedöms enskilt.

Huruvida du är skyldig att återbetala beloppet är beroende av om du haft skäl att förstå att beloppet blivit felaktigt utbetalt, och bevisbördan för din onda tro faller på den som betalat ut beloppet, alltså din arbetsgivare. I ditt fall hade du skäl att förvänta dig en lägre lön i februari-april eftersom du var borta från jobbet under en period i januari-mars månad. Om du däremot jobbade som vanligt under april-augusti månad så bör dessa månadslöner representera din avtalade månadslön för att du ska vara i god tro.

Din goda tro skulle kunna motiveras av om du fått utbetalningarna som inte avvek från din lönespecifikation. Om du själv var medveten om att arbetsgivaren betalat ut felaktig lön till dig i samband med sjukdom och obetald ledighet, bör du dock ha vänt dig till arbetsgivaren för att säkra din goda tro. Var du dock i god tro angående att lönen du fick stämde, och att du därefter inrättade dig efter pengarna, torde arbetsgivaren inte ha rätt till återkrav på de felaktigt utbetalda lönerna.

Visserligen är det oaktsamt av någon som brukar hantera löner att betala ut en felaktig lön, men det bör inte vara tillräckligt för att det ska påverka arbetsgivarens rätt till återbetalning.

Däremot kan förhållandet mellan dig och din arbetsgivare vara till fördel för dig, då arbetsgivaren är den starkare parten i förhållandet och bör anses ha större krav på sig att betala ut rätt lön till rätt arbetstagare.

Enligt rättspraxis kan arbetsgivare anses ha agerat passivt om hen dröjt för länge med att korrigera en för stor löneutbetalning. För länge anses då vara mellan nio månader till drygt ett år, vilket inte är fallet för dig. Passivitet föreligger inte heller enligt preskriptionsregeln som tidigare nämnts.

Sammanfattningsvis

Det är arbetsgivaren som har att bevisa att du varit i ond tro angående utbetalningen och att summan på återkravet stämmer överens med summan på den felaktiga utbetalningen för att betalningen ska återgå. Situationen framstår som fördelaktig för dig om du mottagit utbetalningarna i god tro, men eftersom jag inte vet detaljerna kring händelseförloppet är det inte med säkerhet jag skriver det.

För att arbetsgivaren ska kunna kvitta den felaktiga utbetalningen måste kvittningsrätten följa av kollektivavtal om du som arbetstagare inte ger ditt medgivande. I annat fall har arbetsgivaren inte rätt till kvittning, (1 § kvittningslagen).

Det är dock alltid bästa att göra rätt ifrån sig. Är du medveten om att du eventuellt visste om att lönerna var felaktigt utbetalda vid tidpunkten för utbetalningarna, bör du inrätta dig efter arbetsgivarens återkrav. Är du däremot säker på att du inte förstod att du fick felaktigt utbetalda löner, och att du inrättade dig efter att de utbetalade lönerna var i sin ordning är du inte återbetalningsskyldig. Arbetsgivaren har då inte rätt att göra avdrag.

Skulle din arbetsgivare göra avdrag trots att du inte ger ditt medgivande och inte anser dig själv vara återbetalningsskyldig är du varmt välkommen att söka dig till någon av våra betaltjänster för juridisk rådgivning på info@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Alexandra MadsenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo