Falsk tillvitelse, angivelse, förtal

FRÅGA
HejJag har en fråga om följande situation juridiskt kan tolkas som förtal, förolämpning eller falsk tillvitelse (eller något annat)?För knappt fyra år sedan så ombads jag i min tjänst som kommunal tjänsteman att avveckla en mångårig projektverksamhet som vi hade medfinansierat. Projektverksamheten bestod i att tillhandahålla en "arena" för innovatörer. Vid avvecklingen av denna uppstod meningsskiljaktighet mellan några av individerna som under några år hade nyttjat "arenan" och mig/oss som huvudman. Då jag hade företrätt min arbetsgivare i ett externt organisationsnummer (som ordförande i en förening) blev jag och övriga styrelsemedlemmar stämda vid tingsrätten för bla stöld mm. Det är en person från det nedlagda projektet som är drivande i frågan och han har en gedigen historik i det svenska rättssystemet gällande stämningar mm. Vad som har försiggåtts under snart fyra år är att han utpekat mig som brottsling, kriminell med mera samt att jag har stulit utrustning för sisådär 1 mkr, att jag har mutat höga tjänstemän vid statliga instanser med mera. Vidare har han via korrespondens kontaktat min arbetsgivares styrelsemedlemmar och delar av min hemkommuns politiker vid ett flertal tillfällen och då påtalat att jag är tjuvaktig, kriminell, brottsling med mera och han har även vid några av dessa tillfällen lindat in vad som kan tolkas som olaga hot i form av liknelser med hur obekväma personer förr i tiden ombads begå självmord med mera. Tips?Mvh"Kommunalanställd"
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Stämning om stöld

Det som du beskriver kan utgöra brotten falsk angivelse eller falsk tillvitelse som jag kommer redogöra för nedan:

För att en angivelse ska vara brottslig enligt 15:6 BrB måste personen som anmäler brottet peka ut någon som skyldig till brottet och denna angivelse ska kunna fattas som en uppmaning till åtal. Det krävs alltså att den som anmäler har för avsikt att angivelsen leder till åtal. Det krävs även att det står klart att angivelsen innehåller osann information och den riktar sig mot en oskyldig person. Gärningsmannen måste ha uppsåt till att en oskyldig person döms till ansvar för ett visst brott.

Om angivelsen inte kan anses vara brottslig, kan det möjligtvis handla om falsk tillvitelse enligt 15:7 BrB. Enligt denna bestämmelse döms någon som sanningslöst tillvitar annan ett brott, besvärande omständighet eller förnekar friande eller mildrande omständighet. Det krävs inte att personen som tillvitelsen riktar sig mot är oskyldig för att tillvitelsen ska vara brottslig, att uppgifterna som lämnas är avsedda att leda till åtal eller att personen som anmälts blir dömd. Gärningsmannens uppsåt ska täcka att uppgiften han eller hon lämnar är osann.

Förtal - 5:1 BrB

Brottet begås av den som pekar ut en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller som på något annat sätt lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Målet med uttalandet måste vara att skada en människas anseende hos andra. Det krävs inte att spridandet av uppgiften faktiskt har skadat anseendet av en person hos andra, utan det räcker med att gärningsmannen har för avsikt att uppgiften skadar offrets rykte. Personen i fråga har utpekat dig som tjuvaktig, kriminell, brottsling bl.a. och om hans avsikt är att utsätta dig för andra missaktning och skada ditt rykte är brottets rekvisit uppfyllda. Värt att nämna är att Ifall ord står mot ord kan det vara svårt att döma för förtal.

Jag rekommenderar att du anmäler detta till polisen och hoppas att allt löser sig!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll