F.d. vägrar genomföra bodelning, får jag flytta dennes saker och byta låsa?

2018-09-27 i Bodelning
FRÅGA
<p>Hej!</p><p>Jag har skiljt mig från min fru utan betänketid och det har tagit lagkraft och överklagan har gått ut och hon vägrar göra bodelning och har lämnat bostadsrätten för en månad sedan. Jag har meddelat att hon ska hämta sina saker via sms och hon har inte brytt sig. kommunikationen mellan oss har varit sms pga hon svarar inte i telefon. Har jag rätt att byta lås för att känna mig trygg? </p><p>jag står ensam på kontraktet och bolånet också.</p><p>jag har en till fråga</p><p>kan ni kolla upp hur mkt jag är betalningskyldig utifrån nedan tillgångar och skuder</p><p>jag har följande skuld</p><p>bostadsrätten 1,3 miljoner(dagensvärde på marknaden och nyligen köpt innan skilsmässan)</p><p>CSN 112kkr</p><p>privatskuld 122kkr</p><p>fru har skuld: </p><p>hos CSN 100kkr</p><p>tillgångar</p><p>kontantinsatsen 200 kkr</p><p>möbler hemma ca 50 kkr</p><p>bilen 60 kkr</p><p>6000kr på min bankkontor</p><p>0 kr på frus bankkonto</p><p>jag har inte skrivit äktenskapsförord</p><p>hur mycket är jag skyldig betala min fru?</p><p>lär jag behålla bostadsrätten?</p>
SVAR

<p>Hej!</p><p>Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!</p><p><i>Jag kommer i det följande redogöra för hur bodelning ska kunna genomföras i detta fall, huruvida du får byta låsa, huruvida du får flytta på din f.d. frus saker, samt huruvida du kan behålla lägenheten.</i></p><p><b>Du har rätt att ansöka om bodelningsförrättare</b></p><p>När ett äktenskap upplöses till följd av en lagakraftvunnen dom på äktenskapsskillnad ska bodelning ske. Enligt 17 kap. 1 § äktenskapsbalken ska domstolen på ansökan av någon av er utse en bodelningsförrättare.</p><p>Om ni inte kan enas om bodelning är det bodelningsförrättarens uppgift att framför allt reda ut situationen och arbeta fram en lösning som passar er båda. För det fallet att ni inte heller med bodelningsförrättarens hjälp kan enas om en delning har bodelningsförrättaren möjlighet att själv fatta ett bindande beslut om en delning (tvångsdelning).</p><p>Över bodelningen upprättas en skriftlig handling som undertecknas av bodelningsförrättaren och delges dig och din f.d. fru. Godkänner ni skiftet blir det omedelbart gällande. Vill någon av er klandra skiftet ska talan väckas mot den andra parten (klander av bodelning) inom fyra veckor från delgivningen (17 kap 8 § 2 st. äktenskapsbalken).</p><p>En make som inte frivilligt medverkar med uppgifter till bouppteckningen kan föreläggas vite av rätten (17 kap. 5 § äktenskapsbalken). </p><p>Bodelningsförrättaren har rätt till arvode och ersättning för utgifter. Denna ersättning betalas av er båda (17 kap. 7 § äktenskapsbalken).</p><p><b>Byta lås?</b></p><p>I detta fall har ni inte genomfört en bodelning, vilket innebär att lägenheten som du bor kvar i fortfarande är giftorättsgods som ni samäger. Det innebär att hon har rätt att ha kvar nyckeln ända tills bodelningen gjorts och det är fastställt att du ska få lägenheten på din lott. På så sätt får du besittningen till lägenheten ensamt. Angående att byta lås måste du ha samtycke till om du ska kunna byta lås. Om du väljer att byta lås utan samtycke kan du begå brottet egenmäktigt förfarande enligt <a href="https://lagen.nu/1962:700#K8P8S1" target="_blank"><b>8 kap. 8 § brottsbalken</b></a> vilket innebär att du rubbar din f.d. frus besittning till lägenheten som hon fortfarande har om lägenheten är giftorättsgods. </p><p>Slutsatsen är att din f.d. fru har rätt att ha kvar nyckel till dess att bodelningen är klar. Det har tyvärr ingen betydelse att hon inte bor där för närvarande. Du har heller inte rätt att byta lås till lägenheten eftersom lägenheten är i sambesittning och genom att byta lås rubbar du din f.d. frus besittning av lägenheten.</p><p><b>Konsekvenser om man flyttar på sakerna</b></p><p>Eftersom sakerna som din f.d. fru inte hämtat fortfarande tillhör henne har du inte rätt att göra vad du vill med sakerna. Om du utan hennes godkännande flyttar på eller gör dig av med hennes saker på annat sätt kan du göra dig skyldig till en brottslig gärning. Det skulle förmodligen röra sig om egenmäktigt förfarande (<a href="https://lagen.nu/1962:700#K10P4S1" target="_blank"><b>10 kap. 4 § brottsbalken</b></a>) eller egenmäktigt förfarande (<a href="https://lagen.nu/1962:700#K8P8S1" target="_blank"><b>8 kap. 8 § brottsbalken)</b></a>. Anledningen till att det kan utgöra brott är att du skulle rubba din f.d. frus besittning av sakerna utan att hon godkänner det.</p><p><b>Ansökan om handräckning hos KFM</b></p><p>En möjlig lösning kan vara att ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten enligt <a href="https://lagen.nu/1990:746" target="_blank"><b>lagen om betalningsföreläggande och handräckning</b></a>. Handräckning kan till exempel beviljas när man behöver hjälp att överlämna eller ta bort lös egendom som någon lämnar kvar i en bostad som de inte längre bor i (<a href="https://lagen.nu/1990:746#P3S1" target="_blank"><b>1 kap. 3 §</b></a>). Hur lång tid man ska eller bör vänta efter bodelningen i den här situationen regleras däremot inte uttryckligen.</p><p>Ansökan görs hos Kronofogdemyndigheten och ska vara skriftlig. I ansökan ska man ange vad man yrkar – alltså vad man vill att KFM ska göra – och grunden till yrkandet (<a href="https://lagen.nu/1990:746#P9S1" target="_blank"><b>1 kap. 9-10 §§</b></a>). När man ansöker om handräckning behöver man betala en avgift. I ansökan kan man även yrka på att den andra personen ska ersätta kostnaderna som man får till följd av ansökan (<a href="https://lagen.nu/1990:746#P17S1" target="_blank"><b>1 kap. 17 §</b></a>). Ansökan ska undertecknas och originalet samt en kopia ska sedan lämnas in till KFM (<a href="https://lagen.nu/1990:746#P19S1" target="_blank"><b>1 kap. 19 §</b></a>).</p><p><b>Betalningsskyldighet</b></p><p>Egendom som en make tar med sig in i äktenskapet, eller som makarna förvärvar under äktenskapet, blir så kallat giftorättsgods, om egendomen inte är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Av frågan framgår att egendomen inte är enskild, varför jag utgår från att all egendom är giftorättsgods.</p><p>I 9 kap. 2 § äktenskapsbalken stadgas dock, att det är endast egendomen som makarna äger vid ansökningsdagen som ska tas med i bodelningen. I det fall du köpte lägenheten efter att ni ansökt om skilsmässa, ska lägenheten inte tas med i bodelning. Det framgår dock inte om du eller ni köpte lägenheten och om det var innan ansökan eller efter ansökan om skilsmässa.</p><p>Återkom till mig via e-post (så ska jag besvara fråga i dess helhet därefter) med följande information:</p><p>Köpte du lägenheten själv efter ansökan om äktenskapsskillnad?</p><p>Köpte ni lägenheten tillsammans innan ansökan om äktenskapsskillnad?</p><p><b>Slutsats</b></p><p>Vill din f.d. inte medverka till att genomföra bodelningen kan du ansöka om bodelningsförrättare vid tingsrätten. Fram till att bodelning skett får du ock inte byta lås, eftersom det skulle rubba din f.d. frus besittning till lägenheten. Du bör heller inte flytta på hennes saker, eftersom du kan göra di skyldig till egenmäktigt förfarande. Ett alternativ är att begära handräckning vid Kronofogdemyndigheten.</p><p>Beträffande lägenheten och eventuell betalningsskyldig önskar jag att du svarar på ovanstående frågor, så att jag kan tillhandahålla ett utförligt svar.</p><p>Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!</p>

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2115)
2019-03-23 Ingår det jag köpt för min fritid i bodelningen?
2019-03-23 Har jag rätt till vårdnaden om hundarna?
2019-03-22 Kan egendom göras enskild genom köpehandling?
2019-03-21 Räknas bostaden som samboegendom och ska värdet då fördelas lika vid seperation?

Alla besvarade frågor (66986)