Exempel på när avskedande kan ske i enlighet med 18 § LAS

FRÅGA
Hej,Kan ni förklara 18§ i LAS med exempel?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 18 § LAS är den bestämmelse i lag om anställningsskydd som berör avskedande. Enligt motiven till bestämmelsen ska avskedande begränsas till fall då det är fråga om att arbetstagaren med avsikt eller genom grov vårdslöshet allvarligt skadat arbetsgivaren. Jag förstår det som att du vill ha exempel på när avskedande kan ske enligt bestämmelsen och kommer därför lägga upp mitt svar nedan runt olika rättsfall (hur arbetsdomstolen har bedömt frågan).

Avskedande på grund av bristande etik och moral:

AD 2011:74 handlade om en polisman som på en privat blogg hade skrivit om polisens arbete. Bloggen var skriven under pseudonym och polisen skrev både om mer allmänna ämnen, som exempelvis "att våga vittna" men också om allvarligare saker. Framför allt var det ett problem att han på bloggen uttalat sig negativt om sina kvinnliga kollegor, ofta på ett sexistiskt sätt vilket skapade samarbetssvårigheter. Polisen blev avskedad i enlighet med 18 § LAS men arbetsdomstolen menade att det var fel att avskeda polisen, eftersom han bara hade utövat sin yttrandefrihet. Med andra ord ska det till mer än att man bloggar om jobbet och där uttalar sig nedsättande om kollegor för att avskedande enligt 18 § LAS ska vara aktuell.

Avskedande på grund av illojalitet/konkurrerande verksamhet:

AD 1981:161 handlade om en maskinskötare som var anställd av ett företag, vid sidan av detta hade han också hade startat upp ett eget handelsbolag. Handelsbolaget hade sedan ägnat sig åt verksamhet som konkurrerade med arbetsgivarens. Trots att maskinskötaren hade blivit informerad av sin arbetsgivare att han inte kunde jobba kvar om han fortsatte med den konkurrerande verksamheten så fortsatte han att driva handelsbolaget och fortsatte att konkurrera med arbetsgivaren. Detta fick arbetsgivaren att avskeda maskinskötaren i enlighet med 18 § LAS. Arbetsdomstolen säger att arbetsgivaren hade rätt att avskeda maskinskötaren under dessa omständigheter. Med andra ord är det laga grund för uppsägning att fortsätta att driva ett konkurrerande bolag efter att man blivit upplyst om att detta inte tillåts av arbetsgivaren.

Avskedande på grund av misshandel eller hot:

AD 2010:26 handlade om en rehabiliteringsassistent som blev spottad i ansiktet av en vårdtagare som skulle hjälpas till toaletten. Rehabiliteringsassistenten gav då vårdtagaren, som var svårt hjärnskadad efter en stroke, en örfil. Frågan i arbetsdomstolen var om det funnits laga grund för att avskeda rehabiliteringsassistenten enligt 18 § LAS. Arbetsdomstolen säger att man ser extra allvarligt på våld som förekommer på arbetsplatsen, speciellt när det gäller mot en brukare/patient eller annan skyddslös person. I detta fall ansågs kommunen därför haft rätt att avskeda rehabiliteringsassistenten.

I AD 1997:48 var det istället fråga om en kommun hade rätt att enligt 18 § LAS avskeda en lärare som hade dömts för misshandel av elever. Misshandeln bestod främst i att läraren hade dragit två olika elever hårt i öronen. Läraren hade hela tiden förnekat anklagelserna men trots detta ansåg arbetsdomstolen att avskedandet var lagligt grundat.

AD 2006:54 handlade istället om sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det handlade om en man som under en längre tid hade utsatt en kvinnlig kollega för sexuella närmanden genom att bland annat ta på hennes bröst och rumpa samt säga saker med kraftig sexuell anspelning. På grund av detta blev mannen avskedad i enlighet med 18 § LAS. Enligt arbetsdomstolen hade mannen grovt åsidosatt vad som ålegat honom som anställd och avskedandet vad därmed lagligt grundat.

Avskedande på grund av misskötsel i arbetet:

I AD 2009:22 var det fråga om en kommunalanställd som hade druckit alkohol på arbetsplatsen och även kört bil med en alkoholkoncentration på 1,2 promille i blodet. Den anställda blev på grund av detta avskedad enligt 18 § LAS. Trots att det fanns flera bakomliggande anledningar till att den anställde hade druckit alkohol på arbetet, bland annat utmattningsdepression, tidigare sjukskrivning och ångest ansåg arbetsdomstolen att det varit lagligt grundat att avskeda den anställda.

Avskedande på grund av stöld:

AD 1995:121 handlade om en person som var anställd vid ett bryggeri för att köra ut bland annat öl till butiker. Denna person hade under arbetstid stulit några kartonger öl från arbetsgivaren, vilket ledde till avskedande enligt 18 § LAS. Arbetsdomstolen anser att avskedandet var lagligt grundat.

Slutsatsen som kan dras av dessa ovanstående fall är att arbetsdomstolen ser strängt på bland annat våld, hot, sexuella trakasserier och stöld som förekommer på arbetsplatsen. Detta anses i många fall vara laglig grund för avskedande. Något som också kan vara bra att observera är att ett avskedande som huvudregel inte får grundas på omständigheter som arbetsgivaren känt till i mer än två månader före avskedandet. Det finns många fler rättsfall från arbetsdomstolen än vad jag har valt att ta med här, men jag hoppas att du känner att du har fått en övergripande förståelse för när bestämmelsen kommer ifråga. Om du undrar över något mer är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar

Paulina Asplund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1779)
2021-05-17 Kan jag säga upp arbetstagare för att denne vill det?
2021-05-17 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig på grund av brott utanför tjänsten?
2021-05-15 Till vilken ålder har man rätt att arbeta?
2021-05-14 Uppsägning tidsbegränad anställning

Alla besvarade frågor (92363)