Ex har spridit en sexvideo på oss - Vad ska jag göra?

FRÅGA
Hej!Fick veta att mitt ex visat upp ett 5 år gammalt videoklipp på oss när vi hade sex.Jag bad honom då att ta bort det från sin telefon, men fick veta häromveckan att han visat det för en gemensam vän. Jag var 17 år gammal när detta skedde och undrar vad jag har för rättigheter. Jag mår riktigt dåligt och är rädd att han sprider detta vidare. Jag kände redan när detta hände för fem år sedan att det inte kändes bra. Vad ska jag göra?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vilka lagrum är aktuella?
Jag ska försöka svara på din fråga så gott jag kan utan att veta alla bakomliggande omständigheter, men vid en första anblick så tycker jag att din situation tyder på olaga integritetsintrång enligt brottsbalken 4 kap 6c §. När en person man tidigare haft en relation med sprider intima bilder eller uppgifter på en själv så kan det i dagligt tal kallas "hämndporr". Den som sprider hämndporr kan dömas för olaga integritetsintrång om alla rekvisit för straffansvar är uppfyllda.

Olaga integritetsintrång
I första punkten i paragrafens första stycke föreskrivs straffansvar för den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida bilder eller andra uppgifter om någons sexualliv. Det förutsätter att spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör. För att straffansvar ska kunna utdömas så måste ditt ex ha haft uppsåt till samtliga brottsrekvisit (att göra något med uppsåt innebär kort sagt att man gjort något med avsikt). Brottsbeskrivningen förutsätter också att videon har spridits vilket innebär att den gjorts tillgänglig för fler än ett fåtal personer. Den här spridningen ska även ha varit ägnad att medföra allvarlig skada på ditt privatliv och din personliga integritet.

Förtal
Förtal enligt brottsbalken 5 kap 1 § är en form av ärekränkning som omfattar situationer då gärningspersonen lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta någon annan för missaktning. Här måste man ta reda på vilka avsikter ditt ex haft när han visat videoklippet på er och dessutom måste det ha funnits en risk för att spridningen lett till missaktning. Förtal förutsätter även att uppgiften lämnas till någon utomstående och att uppgiften ska vara av nedsättande beskaffenhet.

Barnpornografibrott
Eftersom du var omyndig när videoklippet spelades in så skulle gärningen kunna straffbeläggas som barnpornografi brott enligt brottsbalken 16 kapitel 10a §. Enligt paragrafens andra punkt är det straffbart att tillgängliggöra en sexfilm, vilket innefattar spridning som innebär att bildinnehåll förmedlas eller görs tillgängligt för fler än ett fåtal personer. Exakt hur stor krets som krävs för spridningsansvar är oklart, men det torde avse fler än en person. Viktigt att notera är att även andra faktorer som brottsoffrets pubertetsutveckling och åldersskillnaden mellan brottsoffret och gärningsmannen kan ha avgörande betydelse.

Påföljder
Ifall samtliga rekvisit för olaga integritetsintrång, förtal och barnpornografibrott är uppfyllda så kan ditt ex dömas i brottskonkurrens. Att dömas i brottskonkurrens innebär att gärningspersonen teoretiskt sett uppfyllt rekvisiten för fler än ett brott och generellt sett leder det till att denne döms till en gemensam påföljd för samtliga brott.

Preskription?
Preskription innebär att rätten att åtala någon går förlorad en viss tid efter att brottet har förflutit. Du säger att videoklippet spelades in för fem år sedan. Brott som kan föranleda fängelse i max två år preskriberas i regel efter fem år enligt brottsbalken 35 kap 1 §. Generellt sett börjar preskriptionstiden löpa från den dagen brottet begicks, i ditt fall var det alltså "häromveckan" när ditt ex spred videoklippet. Att videoklippet spelades in för fem år sedan saknar betydelse eftersom preskriptionstiden börjar löpa från den dagen verkan inträdde enligt brottsbalken 35 kap 4 § första stycket. Ytterligare en undantagsregel är att preskriptionstiden kan förlängas om brottet var riktad mot ett barn enligt brottsbalken 35 kap 4 § andra stycket, vid sådana situationer räknas preskriptionstiden från den dag målsäganden fyller eller skulle ha fyllt arton år. Av dessa anledningar kan jag inte så några åtalshinder gällande preskriptionstiden i ditt fall.

Vad du ska göra:
Jag förstår att du upplever den här situation som mycket kränkande och obehaglig. Mitt råd till dig är därför att polisanmäla händelsen om du inte redan har gjort det. När ett brott blivit polisanmält beslutar polisen eller åklagare om de ska inleda en förundersökning, det är först när förundersökningen är klar som åklagaren fattar beslut om att väcka åtal eller inte. Ifall ett åtal väcks innebär det att domstolen kommer pröva målet vid en rättegång, och det är först då beslut om påföljd fattas. En polisanmälan kan du göra på polisens hemsida, genom att du ringer 114 14 eller att du går till en polisstation.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor och jag önskar dig lycka till.

Med vänlig hälsning,

Olivia Viklund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1092)
2021-01-19 Hör olovlig identitetsanvändning under allmänt åtal?
2021-01-18 Hur kan jag gå tillväga om jag blir utsatt för hot?
2021-01-17 Olovligt nyttjande av vattenbrunn
2021-01-16 Får man öppna någon annans brev?

Alla besvarade frågor (88323)